(, EuroEkonóm.sk ,  0)

INCOTERMS 1990 – prehľad dodacích a platobných podmienok

INCOTERMS 1990 obsahuju 13 doložiek:

 • EXWEX Work (… named place) tj. Zo závodu (dohodnuté miesto)
 • FCAFree CArrier (… named place). tj. Vyplatené dopravcovi (…dohodnuté miesto)
 • FASFree Alongside Ship (… named port of shipment) tj. Vyplatené k boku lode (… dohodnutý pristav nalodenie)
 • FOBFree On Board (… named port of shipment). tj. Vyplatené loď (…dohodnutý pristav nalodenie)
 • CFRCost and FReight (… named port of destination). tj. Vylohy a dopravne platené (dohodnutý pristav určenia)
 • CIFCost, Insurance and Freight (…named port of destination).tj. Vydaje, poistne, dopravne platené (dohodnutý pristav určenia)
 • CPTCarriage Paid To (… named place of destination), tj. Dopravne platené do (… dohodnutý bod určenia)
 • CIPCarriage and Insurance Paid to (… named place of destinnation), tj. Dopravne a poistne platené do (… dohodnutý bod určenia)
 • DAFDelivered At Frontier (… named place). tj. S dodaním na hranicu (… dohodnuté miesto)
 • DESDelivered Ex Ship (… named port of destination), tj. S dodaním z lode (… dohodnutý pristav určenia)
 • DWQDelivere Ex Quay (Duty Paid)(…named port of destination) tj. S dodaním z nabrezia (… clo platené)
 • DDUDelivered Duty Unpaid (…named place of destination), tj. S dodaním bez platenia cla (… dohodnuté miesto určenia v zemi dovozu)
 • DDPDelivered Duty Paid (… named place of destinnation), tj. S dodaním clo platené (…dohodnuté miesto určenia v zemi dovozu)

INCOTERMS – prehľad dodacích podmienok

S ohľadom na ich obsah je možné doložky rozdeliť do štyroch zásadne odlišných skupín:
* skupina E (doložka odobrania) – EXW
* skupina F (hlavne prepravné neplatené) – FCA, FAS, FOB
* skupina C (hlavne prepravné platené) – CFR, CIF, CPT, CIP
* skupina D (doložky dodania) – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP

Rovnako z hľadiska jednotlivých druhov dopravy je možné tieto doložky rozdeliť do štyroch skupín:
* pre akýkoľvek druh dopravy vrátane dopravy kombinovanej – EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP
* pre leteckú dopravu – FCA
* pre železničnú dopravu – FCA
* pre námornú a vnútrozemskú dopravu – FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ

V medzinárodnom obchodnom styku sú najčastejšie používané doložky FOB a CIF.

INCOTERMS I (INCOTERMS 1)

1. EXW – EX Work – Zo závodu

EXW – EX Work (… named place) – Zo závodu (… zjednané miesto)
„Zo závodu“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodávky, ak dá kupujúcemu tovar k dispozícii, vo svojom závode (t.j. podniku, továrni, skladisku atď.). Zvlášť nie je zodpovedný za nakládku tovaru na dopravný prostriedok obstaraný kupujúcim, ani za preclenie tovaru vo vývoze, iba ak by bolo dohodnuté niečo iné. Kupujúci nesie všetky náklady a riziká vzniknuté prevzatím tovaru zo závodu predávajúceho až do žiadaného miesta určenia.

2. FCA – Free CArrier – Vyplatené dopravcovi

FCA – Free CArrier (… named place) – Vyplatené dopravcovi (… zjednané miesto)
„Vyplatené dopravcovi“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď odovzdá tovar prichystaný pre vývoz do starostlivosti dopravcu, menovaného kupujúcim, na zjednanom mieste alebo bode. Pokiaľ kupujúci neudal presný bod, predávajúci môže voliť medzi miestom alebo stanoveným pásmom, kde dopravca prevezme tovar do svojej starostlivosti. Pokiaľ podľa obchodnej praxe je potrebná spolupráca predávajúceho pri uzavretí zmluvy s dopravcom, predávajúci môže jednať na nebezpečie a náklady kupujúceho.

INCOTERMS II (INCOTERMS 2)

3. FAS – Free Alongside Ship – Vyplatené k boku lode

FAS – Free Alongside Ship (… named port of shipment) – Vyplatené k boku lode (… zjednaný prístav nalodenia)
„Vyplatené k boku lode“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodaním, keď dodá tovar k boku lode na nábreží alebo v člne v zjednanom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci musí niesť všetky náklady a nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru od tohoto okamihu.

4. FOB – Free On Board – Vyplatené na loď

FOB – Free On Board (… named port of shipment) – Vyplatené na loď (… zjednaný prístav nalodenia)
„Vyplatené na loď“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania v okamihu, keď tovar prešiel zábradlím lode v zjednanom prístave nalodenia. To znamená, že kupujúci nesie všetky náklady a nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru od tohto okamihu.

5. CFR – Cost and FReight – Náklady a prepravné

CFR – Cost and FReight (… named port of destination) – Náklady a prepravné (… dohodnutý prístav určenia)
„Náklady a prepravné“ znamená, že predávajúci musí zaplatiť náklady a prepravné potrebné k preprave tovaru do dohodnutého prístavu určenia, ale nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru, ako i akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru na palubu lode, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho prechodom nad zábradlie lode v prístave nalodenia.

6. CIF – Cost, Insurance and Freight – Náklady, poistenie a prepravné

CIF – Cost, Insurance and Freight (… named port of destination) – Náklady, poistenie a prepravné (… dohodnutý prístav určenia)
„Náklady, poistenie a prepravné“ znamená, že predávajúci má rovnaké povinnosti ako podľa doložky CFR, ale musí naviac obstarať námorne poistenie kryjúce kupujúceho proti nebezpečiu straty, alebo poškodeniu tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára poisťovaciu zmluvu a platí poistné.

7. CPT – Carriage Paid To – Preprava zaplatená do

CPT – Carriage Paid To (… named place of destination) – Preprava zaplatená do (… dohodnuté miesto určenia)
„Preprava zaplatená do“ znamená, že predávajúci má zaplatiť prepravné za dopravu tovaru do dohodnutého miesta určenia. Nebezpečie straty alebo poškodenia tovaru, ako i akékoľvek dodatočné náklady vzniknuté po dodaní tovaru dopravcovi, prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho doručením tovaru do opatere dopravcu.

8. CIP – Carriage and Insurance Paid to – Preprava a poistenie platené do

CIP – Carriage and Insurance Paid to (… named place of destination) – Preprava a poistenie platené do (… dohovorené miesto určenia)
„Preprava a poistenie platné do“ znamená, že predávajúci má rovnaké povinnosti ako podľa doložky CPT, ale naviac musí predávajúci zadovážiť poistenie kryjúce kupujúceho proti nebezpečiu straty alebo poškodenia tovaru počas prepravy. Predávajúci uzatvára poisťovaciu zmluvu a platí poistné. Kupujúci si musí byť vedomý toho, že podľa doložky CIP je predávajúci povinný obstarať len poistenie s minimálnym krytím. Kupujúci bude oprávnený domáhať sa svojho nároku priamo od poisťovne.

9. DAF – Delivered At Frontier – S dodaním na hranicu

DAF – Delivered At Frontier (… named place of delivery at frontier) – S dodaním na hranicu (… dohodnuté miesto dodania na hranici)
„S dodaním na hranicu“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, akonáhle tovar bol daný k dispozícii odbavený pre vývoz v dohodnutom bode a mieste na hranici, ale pred „colnú hranicu“ susednej krajiny. Pojem hranice môže byť použitý pre ktorúkoľvek hranicu vrátane hranice krajiny vývozu. Preto je veľmi dôležité, aby táto hranica bola definovaná presne a v každom prípade bol menovaný bod a miesto.

10. DES – Delivered Ex Ship – S dodaním z lode

DES – Delivered Ex Ship (… named port of destination) – S dodaním z lode (… zjednaný prístav určenia)
„S dodaním z lode“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, keď dodá tovar k dispozícii na palubu lode neodbavenej pre dovoz v dojednanom prístave určenia. Prechod nákladu a nebezpečie straty a poškodenie tovaru nastáva na palube lode v prístave určenia.

11. DEQ – Delivered EX Quay (duty paid) – S dodaním z nábrežia (clo platené)

DEQ – Delivered EX Quay (duty paid) – (… named port of destination) – S dodaním z nábrežia (clo platené) – (… dohodnutý prístav určenia)
„S dodaním z nábrežia (clo platené)“ znamená, že predávajúci splní svoju povinnosť dodania, akonáhle dá tovar odbavený pre dovoz k dispozícii kupujúcemu na nábreží v dohodnutom prístave určenia. Predávajúci nesie všetko nebezpečie a náklady vrátane cla, daní a iných poplatkov spojených s týmto dodaním. Prechod nákladov a nebezpečie k tovaru nastáva po vylodení tovaru na nábrežie v prístave určenia.

12. DDU – Delivered Duty Unpaid – S dodaním bez platenia cla

DDU – Delivered Duty Unpaid (… named place of destination) – S dodaním bez platenia cla (… zjednané miesto určenia v zemi dovozu)

13. DDP – Delivered Duty Paid – S dodaním clo platené

DDP – Delivered Duty Paid (… named place of destination) – S dodaním clo platené (… zjednané miesto určenia v zemi dovozu)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008 a aktualizovaný 16.2.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár