(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Definícia logistiky

Aplikácie logistiky, ktoré vychádzajú z bezprostredných potrieb a záujmov jedného podniku nazývame podniková logistika.

Členenie logistiky

Podnikovú logistika členíme na:
a.) obchodnú logistiku
b.) logistiku služieb
c.) priemyselnú logistiku

A. Obchodná logistika

Obchodná logistika je zameraná na reťazce týkajúce sa obchodnej činnosti. Zameriava sa na reťazce dôležité pre podnik vykonávajúci obchodnú činnosť. Ide o logistiku medzi okolím a podnikom (podobá sa to 2. koncepcii chápania logistiky).

Príklad obchodnej logistiky: ak je takýmto podnikom veľkoobchod, ťažiskom budú hmotné (materiálové) reťazce, a s tým súvisiace finančné a informačné reťazce, ktoré prúdia od výrobcov, sprostredkované prepravou, prepojené s veľkoobchodom. Ďalej materiálové reťazce a s tým súvisiace finančné a informačné reťazce, ktoré prúdia od veľkoobchodu prostredníctvom dopravy k maloobchodu.

B. Logistika služieb

Logistika služieb je orientovaná na činnosti ktoré sú spojené s prijímaním alebo poskytovaním služieb. Zameriava sa na logistické reťazce dôležité pre podnik, ktoré sa týkajú poskytovania služieb (materiálové reťazce a s tým súvisiace finančné a informačné reťazce vychádzajúce od výrobcu náhradných dielov).

Príklad logistiky služieb je servis:
– pôjde o činnosti spojené so získavaním náhradných dielov
– ľudský faktor, náhradné diely, technický faktor
– v prípade, že ide o výrobnú firmu, je to logistika záručného a pozáručného servisu

C. Priemyselná logistika

Priemyselná logistika zahŕňa činnosti spojené s transformačným procesom. Sleduje všetky logistické reťazce dôležité pre priemyselný podnik, ktoré sa týkajú zásobovania, transformačného cyklu a dodávok hotových výrobkov zákazníkom. Delí sa na tieto logistiky:
– zásobovacia logistika
– výrobná logistika
– odbytová logistika

Vývoj podnikovej logistiky

Podniková logistika prešla určitými vývojovými fázami:
1. fáza
– od r. 1964
– podniková logistika sa obmedzuje iba na distribúciu a je aplikovaná v duchu časti obchodnej logistiky
– považuje sa za zastaralú

2. fáza:
– logistika sa rozširuje o zásobovanie a transformačný proces, preniká aj do riadenia výroby, to znamená, že pokrýva všetky funkcie podniku, ale jednotlivé oblasti sú riadené izolovane (je aplikovaná oddelene – v rámci podnikových útvarov)
izolovaná aplikácia

3. fáza:
– dochádza k integrácii izolovaných funkcií do logistického systému
– je vrcholom uplatnenia – je tu väčšina stredných a väčších firiem
integrovaná logistika
– väčšina firiem vo vyspelých krajinách je v tejto fáze

4. fáza:
– integrovaný logistický systém je podrobovaný celkovej optimalizácii
– predpokladá sa celková optimalizácia ekonomického subjektu
– praktický vrchol vyspelých krajín

Integrovaná logistika

Integrovaná logistika predstavuje riadenie (prognózovanie, plánovanie, organizovanie, operatívne riadenie, kontrola) hmotných (materiálových) reťazcov a s nimi spojených informačných a finančných tokov od vývoja výrobku (služby) cez zásobovanie, výrobu (tvorbu) a distribúciu až ku konečným spotrebiteľom s cieľom maximálne uspokojiť zákazníka pri čo najnižších nákladoch.

Vývoj podnikovej logistiky umožnil 2 základné zlepšenia:
– zníženie času potrebného na vybavenie objednávok
– redukcia zásob (zvýšenie obratovosti zásob)

Konečným efektom je zvýšenie produktivity. Zavádzanie integrovaného logistického systému nie je jednoduchý proces (trvá asi 10 rokov)

Problémy logistiky v praxi

Problémy v dnešnej podnikovej praxi, riešia sa:

A. dopravné a alokačné problémy
– (optimalizácia umiestnenia distribučných skladov, optimalizácia využitia výrobných a skladovacích kapacít, optimalizácia pri manipulačných činnostiach)

B. priraďovacie problémy
– priraďovanie človek – technológia
– priraďovanie človek – pracovná úloha

C. problémy hromadnej obsluhy
– optimalizácia počtu a využitia manipulačných a dopravných prostriedkov, problém priority objednávok a služieb, optimalizácia ložných operácií (nakladanie, vykladanie)

D. problémy optimálneho využitia zdrojov
– plánovanie rozvozných cyklov (distribučných)
– rozhodovanie o investíciách
– riešenie viacstupňových problémov vo výrobe

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 14.11.2010. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. Gem

  Ako sa člení podniková logistika?

 2. Lukas Kabat

  Podniková logistika sa člení na obchodnú logistiku, logistiku služieb a priemyselnú logistiku.

 3. Jan Mokry

  Je integrovaná logistika skutočne efektívna vo všetkých typoch podnikov?

 4. Cylla

  Efektívnosť integrovanej logistiky závisí od špecifických potrieb a štruktúry každého podniku.

 5. Dominik Rohal

  Ako rýchlo sa podniky adaptujú na nové logistické trendy a technológie?

 6. Vladislava Kopalova

  Adaptácia na nové logistické trendy a technológie sa líši podľa veľkosti podniku, odvetvia a regiónu, pričom niektoré podniky môžu byť inovatívnejšie a rýchlejšie v adopcií noviniek.

Pridaj komentár