(Inzercia,  0)

Mzdy a personalistika sú samostatnou časťou účtovníctva podniku. Personalistika vyjadruje obsah úloh personálneho manažmentu. Môžeme ju tiež definovať ako ucelený systém obsadzovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku.

Hlavné oblasti personálneho manažmentu sú tieto:

 • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
 • personálne plánovanie
 • výber a rozmiestňovanie pracovníkov
 • určovanie režimu pracovného času
 • vytváranie vhodných pracovných podmienok
 • vzdelávanie pracovníkov
 • odmeňovanie pracovníkov
 • hodnotenie účinnosti práce

Je samozrejmosťou, že podniková personalistika musí rešpektovať platnú legislatívu, hlavne jeho zásadné dokumenty: Zákonník práce, zákon o zamestnanosti, zákon o mzde, zákon o kolektívnom vyjednávaní.

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru: pracovný pomer vzniká pracovnou zmluvou medzi podnikom a pracovníkom. Pred jej uzatvorením je podnik povinný pracovníka oboznámiť: s právami a povinnosťami, ktoré na neho vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými a mzdovými podmienkami.

Významným inštitútom trhu práce sú úrady práce, ktoré vykonávajú komplex činností v oblasti zamestnanosti:

 • poskytujú informácie o možnostiach zamestnania
 • evidujú uchádzačov o zamestnanie
 • evidujú voľné pracovné miesta, môžeme hovoriť o pracovných inzerátoch
 • sprostredkúvajú občanom vo svojom obvode zamestnanie
 • zabezpečujú odbornú prípravu a rôzne rekvalifikácie pre uchádzačov
 • poskytujú poradenskú činnosť o oblasti zamestnanosti

Pridaj komentár