(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Projekt výskumnej štúdie

Projekt výskumnej štúdie je základný dokument, v ktorom je usporiadané všetko podstatné, čo sa vzťahuje na výskumnú úlohu. Štruktúra zodpovedá krokom procesu výskumu, ale zaoberá sa len tými, ktoré vyplývajú z potreby konkrétneho riešeného problému.

Projekt výskumnej štúdie

Projekt výskumnej štúdie obsahuje nasledujúce prvky:

 1. Charakteristika marketingového problému. Opisuje problém, uvádza hlavný dôvod marketingového výskumu trhu.
 2. Účel a ohraničenia projektu. Účel hovorí o zámeroch a cieľoch projektu a obsahuje definíciu hypotéz. Hypotéza je predpoveď, výrok, ktorý dáva do vzťahu dve premenné. Sú neurčité.  Hypotéza musí byť overiteľná. Dobre definovaný cieľ je špecifický, definovaný tak, aby sa dal riešiť. Definujú sa premenné, ktoré môžu byť kategorické (kvalitatívna premenná), kontinuálne (kvantitatívne premenné).
 3. Náčrt prieskumu. Navrhuje kostru prieskumu, aby bol dostatočne flexibilný v prípade zmien.
 4. Zdroje údajov a metodika. Mali by sa identifikovať požadované údaje, ich zdroje, vysvetliť, ako sa budú zhromažďovať. Takisto obsahuje opis základného súboru alebo vzorky a odôvodňuje stratégiu výberu vzorky. Poznáme rôzne spôsoby zberu údajov:
  • Pozorovanie – systematicky zromažďujeme údaje, pričom ako hlavný nástroj používame naše zmysly. Je to organizované vnímanie, dlhodobé zhromažďovanie údajov o určitom objekte. Je to empirická metódy, bezprostredný záznam zmyslovo postihnuteľných vecí a ich vlastností.
  • Meranie – priraďovanie čísla, kvantity k nejakému javu, predmetom a ich vlastnostiam.
  • Experiment – navodzuje také situácie, ktoré umožňujú poznanie skrytých predmetov a ich vlastností. Slúži na odhaľovaní príčin javov. Môže sa meniť pôsobenie na skúmaný fenomén, ale podmienky zostávajú konštantné, alebo sa konštantne pôsobí na fenomén avšak za meniacich sa podmienok.
 5. Odhad požiadaviek na čas a personál. Základom je prehľad o počte osôb potrebných na vykonanie prieskumu, ich úlohách a spôsoboch odmeňovania a časový harmonogram.
 6. Odhad nákladov. Celkové náklady = mzdové náklady, cestovné náklady, náklady na materiál, zásobovanie, tlač, poštovné…

Na hodnotenie projektu majú vplyv najmä tieto skutočnosti:

 • potenciálna užitočnosť – ako pomôžu poznatky z neho pri rozhodovaní
 • postoj manažmentu – ak má byť projekt užitočný, manažment alebo používateľ musí prijať navrhovanú štúdiu nezaujate a musí ich akceptovať
 • disponibilnosť zdrojov potrebných na implementáciu výsledkov
 • porovnanie nákladov a prínosov – náklady = cena dodávateľa prieskumu alebo vlastné náklady; prínosy vychádzajú zo stupňa neistoty pri rozhodovaní a predpokladaného finančného efektu. Na ich meranie sa používa Bayesova metóda.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 26.2.2017. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár