(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Úvod

Školstvo a vzdelávanie podobne ako všetky ostatné oblasti prechádza postupne veľkými a malými zmenami. Pri pohľade do histórie vidíme stále rastúcu úroveň školstva a vzdelávania, pri pohľade do budúcnosti si vytvárame predstavy o rôznych možnostiach vzdelávania sa bez toho, aby sme strávili množstvo času pri štúdiu literatúry. Len si predstavte, sadnete si do kresla, napojíte sa na špičkový počítač, zvolíte si problematiku, ktorú chcete naštudovať, a v priebehu niekoľkých sekúnd Vám počítač prenesie danú problematiku do hlavy – pekná vízia.
V oblasti školstva a vzdelávania nastalo v minulosti množstvo zmien. Zameriame sa len na niektoré z nich a časovo ich môžeme rozdeliť takto:
1. zmena – prelom 18. a 19. storočia
2. zmena – rok 1989
3. zmena – posledné tri roky

1. Zmena v školstve a vzdelávaní na prelome 18. a 19. storočia

Školstvo v 18. storočí bolo poznamenané Rakúsko – uhorským štátom a veľkým maďarským tlakom. Presne to opisuje Ján Kalinčiak v diele Reštaurácia, kde píše vlastný životopis. Učitelia boli chýrny tým, ako mastili chlapcov v škole a po škole ich nechávali so zodratou metlou pred školou upratovať. Neskôr sa od týchto techník upustilo a v súčasnosti už vôbec nie je možné, aby deti chodili domov s výpraskom od učiteľa. Veď na to sú tu rodičia, avšak vo vyspelých krajinách už ani rodič nemá právo biť dieťa.
Výučba prebiehala okrem slovenčiny aj v latinskom, nemeckom a maďarskom jazyku, ktoré sa žiaci učili naspamäť, bez toho, aby niečomu rozumeli. V tom čase neexistoval žiaden zákon, ktorý by upravoval práva a povinnosti učiteľa a taktiež žiakov. Neexistovala žiadna slobodná voľba výberu predmetov ako to už neskôr bolo úplne bežné.

Faktory, ktoré ovplyvnili túto zmenu:

• oddelenie ČSR od Rakúsko – uhorska
• zavádzanie nových zákonov v oblasti školstva
• rastúca vzdelanostná úroveň čelných predstaviteľov
Táto zmena sa dotkla všetkých detí i mladých študujúcich ľudí. Hrôza zo školy u školopovinných detí sa znížila, už ju nevnímajú ako voľajaký trest ale možnosť zdokonaľovať sa a učiť sa.

2. Zmena v školstve a vzdelávaní po roku 1989

Staršia generácia i mnohí z nás si ešte určite dobre pamätáme časy, kedy nás v školských laviciach základných škôl mučili „súdruhovia“ učitelia ruskou azbukou a literatúrou bez ohľadu na to, či sme sa ruský jazyk učiť chceli alebo nie. Podobne to bolo i na stredných školách. Neexistovala tu možnosť výberu cudzieho jazyka, ako je to už dnes bežné.
Po roku 1989 už žiaci tak na základných ako aj na stredných školách majú možnosť slobodnej voľby cudzieho jazyka. Otvorila sa aj možnosť štúdia na rôznych jazykových školách a gymnáziách, ktoré sa špecializujú okrem iných dôležitých predmetov aj na výučbu viacerých cudzích jazykov. Už žiaci nižších stupňov základných škôl začínajú s výučbou cudzích jazykov a začiatok výuky sa postupne presúva na nižšie vekové kategórie, základy môžu naberať už dokonca aj deti v škôlkach. Dnes už nie je nezvyčajné, ak Vás na ulici osloví 3-5 ročné dieťa pozdravom „Good morning“.
Po roku 1989 na mnohých školách nastala liberalizácia nielen vo voľbe cudzieho jazyka, ale mladí ľudia na mnohých stredných školách si môžu zvoliť predmety, o ktoré majú záujem.

Faktory, ktoré ovplyvnili túto zmenu:

1. nastolenie demokracie v našej krajine so sebou prináša aj transformáciu centrálne riadenej ekonomiky na trhovú
2. otvorenie hraníc umožnilo ľuďom viac cestovať do zahraničia, kedy vzniká potreba znalosti svetových jazykov, ktorými sa môžeme v cudzine dohovoriť
3. preniknutie zahraničnej literatúry, tlače na náš trh
4. snaha o členstvo vo svetových organizáciách, napr. EÚ, NATO

Táto zmena sa dotkla v podstate nielen žiakov a študentov stredných a vysokých škôl, ale aj tých, ktorí už školu dávno skončili. Nové možnosti spojené s otvorením hraníc sú pre všetkých hnacím motorom. Mnohí z nás (aj starší) už ruský jazyk zabúdajú a do módy prišli svetové jazyky ako anglický, nemecký, španielsky, francúzsky či taliansky.
Možnosť voľby či už predmetov, škôl či učiteľov vplýva na pozitívny prístup študentov k škole a rozhodne to vplýva aj na ich motiváciu.

3. Zmena v školstve a vzdelávaní počas posledných troch rokov

Ďalšou významnou zmenou, ktorá nastala v tejto oblasti na konci 20.storočia, je predĺženie vyučovania na základných školách o jeden rok. To znamená, že namiesto ôsmich rokov navštevujú žiaci základnú školu deväť rokov. Náročnosť na vzdelanie neustále narastá a táto zmena by mala uľahčiť a zlepšiť kvalitu výučby. Žiaci sa môžu dokonalejšie pripraviť na štúdium na strednej škole. Povinná 10- ročná dochádzka sa znížila len na 9-ročnú. To znamená, že ak žiak dokončí základnú školu, má už základné vzdelanie a ak na to z nejakých dôvodov nemá, tak na strednú školu nemusí ísť. Tým pádom, žiak, ktorí nemá schopnosti, zručnosti či vedomosti, nemusí pokračovať v štúdiu na strednej škole, čím prenecháva miesto, lepším, šikovnejším žiakom, ktorí majú záujem študovať.

Faktory, ktoré ovplyvnili túto zmenu:

• predĺženie odchodu študentov zo stredných škôl do praxe. Dve základné dôvody:
– stredoškolský študent je viac psychicky pripravený pre reálny život
– žiaci základných škôl taktiež sú zrelší pre vstup na strednú školu

Vízia do budúcnosti

Ako vidíme, školstvo neustále prechádza rôznymi zmenami, zdokonaľuje sa. V súčasnosti veľkou zmenou, ktorá postupne prichádza a pohlcuje nás sú počítače a Internet. Tieto veci prinášajú veľké možnosti aj pre študentov, aj pre učiteľov. Obrovské kvantum informácií, ktoré pri šikovnej práci získate behom niekoľkých minút. Svet Internetu prináša kladné, ale aj záporné stránky výučby a vzdelávania.

Výhody Internetu:

• rýchly prístup k informáciám a cenová prístupnosť informácií
• obrovské možnosti diskusií na rôzne témy (diskusné fóra)
• nekladie vysoké nároky na vzdelanostnú úroveň človeka, ktorý s Internetom pracuje

Nevýhody Internetu:

• potláča osobný kontakt s ľuďmi
• veľa stránok s odbornou problematikou a veľa knižníc sú platené – na Slovensku ešte nie je v dostatočnej miere rozšírená platba cez Internet
• zlodej času – pri vyhľadávaní potrebných informácií sa často pozastavujeme aj nad stránkami, ktoré nemajú s danou problematikou nič spoločné (napr. humor)
Avšak aj napriek týmto nevýhodám Internet veľmi rýchlo napreduje a čoskoro sa stane hlavným zdrojom informácií pre nás všetkých.

Záver

Ľudia sa vzdelávali od samého počiatku, či už to bol lov potravy, príprava ohňa, stavba domu, čítanie, písanie, jazyky alebo rôzne počítačové analýzy. Časom sa mení prístup k vzdelávaniu a školstvu, vytvárajú sa nové pohľady a teórie. Minulosť vieme zhodnotiť, čo nás však čaká, je ešte otázne.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008 a aktualizovaný 3.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár