(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hovorí sa, že ak ste skutočným manažérom, tak ste vlastne manažérom zmeny, lebo kým organizácia nie je v stave úplného zániku, stále sa v nej musí niečo meniť. Úloha riadiť zmenu, mohla vzniknúť ako výsledok rozhodnutia nadriadeného orgánu, alebo vyššieho funkčného miesta, alebo potrebu zmeny zistil sám manažér. V oboch prípadoch si riadenie zmeny vyžaduje širokú paletu manažérskych schopností a zručností.

Ako manažér sa človek nerodí. Cesta k úspechom je cesta vytvárania profilu, budovania vlastností a racionálneho využitia funkcií manažmentu. Profil manažéra je vyjadrený v postupoch jeho práce, v nárokoch na jeho osobu a tiež pri plnení manažérskych funkcií. Náročnosť práce manažéra je úzko spätá s vlastnosťami manažéra. To znamená, že dobrý manažér má vedieť získať a viesť ľudí, mal by vedieť uplatniť princíp vodcovstva. Je dobré, ak dokáže strategicky myslieť. Okrem týchto vlastností by mal mať aj špecifické vlastnosti ako primeraná inteligencia, zmysel pre zodpovednosť, náročnosť na záťaž, ale i psychická odolnosť.

Profil manažéra je spojený so zabezpečením niektorých funkcií v manažmente, napr.:
? strategická – manažérovi ide o rozvoj podniku, ciele a zámery podniku na dlhodobé obdobie.
? regulačná – manažér môže uplatňovať v záujme usmernenia činností, ale aj pri korigovaní prípadných odchýlok.
? odborná – uplatnená pri umení viesť ľudí, pri aplikácii vhodných metód
? konzultačná – prostredníctvom ktorej manažér robí poradenskú činnosť, vo vzťahu ku spolupracovníkom, zamestnancom a pod.
? komunikačná – manažér dokáže získavať a odovzdávať informácie, získať ľudí pre plnenie úloh podniku.
? výchovná – manažér má vychovávať podriadených svojim zjavom, zdvorilosťou, taktom, ale i umením poukázať na chyby pracovníkov, vychovávať ich osobným príkladom
? disciplinárna – trestať lajdáckosť, nedbalosť, povrchnosť
? psychoterapeutická – ide o emocionálnu stránku, kde manažér má prejaviť zmysel pre humor, veľkorysosť, ale i dôslednosť a dôkladnosť.
? reprezentačná – pri ktorej manažér má prejaviť príkladné vystupovanie, prejav, kultúru slova, rozhľad a iné podstatné vlastnosti.

Manažér potrebuje na výkon funkcie rôzne špecifické schopnosti. Za kľúčové schopnosti manažérov sa zvyčajne pokladajú tieto :
1. odborné,
2. interpersonálne,
3. koncepčné.

Predpokladom úspechu sú aj ďalšie schopnosti a to :
4. diagnostické,
5. analytické.

Odborné (profesijné) schopnosti – sú to schopnosti manažérov potrebné na vykonávanie špecializovaných aktivít. Väčšina manažérov, najmä na stredných a najnižších úrovniach organizácie nevyhnutne potrebuje na efektívne splnenie úlohy príslušné odborné schopnosti. Manažéri – špecialisti v jednotlivých oblastiach manažmentu – spravidla musia získať základné odborné znalosti absolvovaním štúdia a potom skúseností v reálnych pracovných situáciách. Odborná príprava je osobitne dôležitá pre prvostupňových manažérov.

Interpersonálne schopnosti – manažéri spotrebujú mnoho času na interakciu s ľuďmi vnútri i mimo organizácie. Podľa niektorých prieskumov vrcholoví manažéri strávia 65 % svojho času na schôdzach, 6 % pri telefóne a 3 % na cestách. Pri všetkých týchto činnostiach ide o kontakty s inými ľuďmi. Preto manažér musí vedieť komunikovať, pochopiť a motivovať jednotlivcov aj skupiny. Manažér, ktorý má dobré interpersonálne schopnosti, je pravdepodobne úspešnejší, ako manažér s menšími interpersonálnymi schopnosťami.

Koncepčné schopnosti – manažéri potrebujú také schopnosti, aby dokonale poznali rozličné súvislosti, príčiny a výsledky v organizácii, aby chápali, že všetky časti spolu súvisia a aby sa na organizáciu pozerali komplexne.

Diagnostické schopnosti – manažér má diagnostikovať vyskytujúci sa problém v organizácii štúdiom jeho symptómov.

Analytické schopnosti – sú doplnkom k diagnostickým schopnostiam a znamená spôsobilosť manažéra vedieť určiť kľúčové faktory v danej situácii, vidieť ich vo vzájomnej súvislosti a vedieť rozhodnúť, ktorým z nich treba venovať najväčšiu pozornosť. Vďaka týmto schopnostiam môžu manažéri stanoviť stratégie a pre dané podmienky zvoliť najvhodnejšiu z nich.

Ak postupujeme v organizácii zdola nahor, zisťujeme, že manažéri potrebujú čoraz menej špecializovaných schopností. U vrcholového manažéra nemajú tvoriť veľký podiel ani interpersonálne schopnosti.. Pre najvyšší stupeň organizácie sú najdôležitejšie koncepčné, diagnostické a analytické schopnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár