(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Existujú 3 spôsoby zabezpečenia MIS:
1. vlastné riešenie – individuálne – prostredníctvom vlastných odborníkov vo vnútri firmy
2. zakúpené hotové riešenie – univerzálne
3. kombinácia predchádzajúcich dvoch – tu jestvuje odporúčanie:
„Buy the best and build the rest“ – dotvoriť vlastným riešením niektoé oblasti, ak nevyhovujú našim požiadavkám
Teda nasledujúce sa týka 2.a 3. spôsobu zabezpečenia MIS

Nesprávnym prístupom je výber zredukovaný len na otázku ceny.
Správny postup pri vytváraní MIS obsahuje tieto etapy v tomto slede:

ORGWARE
SOFTWARE
HARDWARE
POČ. SIETE

(ORGWARE – predstavuje vytvorenie organizačnej štruktúry s vymedzením právomocí a zodpovedností, až potom môžu prísť na rad ďalšie etapy: vyberie alebo vytvorí sa vhodný SOFTWARE, podľa náročnosti a požiadaviek softwaru sa vyberie vhodný HARDWARE a až na základe existujúcej org. štruktúry, softwaru a hardwaru sa môže vytvoriť vhodná POČÍTAČOVÁ SIEŤ)

Postup pri výbere a nákupe by mali tvoriť tieto kroky:
1. formulácia (ujasnenie) informačných požiadaviek na MIS
2. zistenie (určenie) vlastných finančných možností na nákup
3. získanie informácií o dostupných MIS na trhu
4. analýza a porovnanie jednotlivých ponúk MIS, porovnanie základných atribútov (pozri otázku 15: zákl. atribúty MIS)
5. samotný výber a nákup vhodného MIS
6. zaškolenie pracovníkov a postupné zavádzanie a využívanie zakúpeného MIS

Dôležitými kritériami pri výbere MIS sú:
– kompatibilita s doterajším systémom vo firme
– cenové hľadisko
– posúdiť časový harmonogram (nákupu a zavedenia MIS)
– zvážiť rozsah služieb po zavedení
– + ďalšie kritériá ako sú úroveň dokumentácie, povesť (image) dodávateľskej firmy, počet úspešných aplikácií a spokojnosť užívateľov (referencie), podpora dodávateľskej firmy pri zavádzaní, doplnkové služby – hotline (24 hodinová služba – telefonická komunikácia pre prípad vzniknutých problémov), možnosti Update (aktualizácia riešenia z hľadiska legislatívy), Upgrade (zlepšenie riešenia prostredníctvom najnovších prvkov informačných technológií)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár