(, EuroEkonóm.sk ,  37)

Finančná páka (financial leverage) je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Podnik zvyšuje hodnotu tohoto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné zachovávať správnu rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami (s cudzími zdrojmi je spojené vyššie riziko) dlhového financovania. Podnik so stabilnými (ľahko predvídateľnými) ziskami a tržbami si môže dovoliť vyššiu finančnú páku ako podnik, u ktorého je vysoká variabilita ziskov a tržieb.

Finančná páka a EBIT

Úrokové krytie = EBIT /celkové úroky

Miera krytia dlhového bremena zisku = EBIT / (úroky + (splátka istiny /( 1 – daňová sadzba)))

Ukazovateľ IN

IN = 0,13 x A/CZ + 0,04 x EBIT/U + 3,92 x EBIT/A + 0,21 x VÝN/A + 0,09 x OA/(KZ + KBÚ)

 • ak IN je viac ako 1,77 – tvorba hodnoty
 • ak IN je menej ako 0,75 – bankrot
 • ak IN je medzi 0,75 a 1,77 – sivá zóna

Modifikovaný Altmanov idnex – IN

O modifikovanom Altmanovom indexe IN sa dočítate v článku Matematicko-štatistické metódy.

Finančný leverage

Ak prihliadame len na rozdielnosť nákladov vlastného a cudzieho kapitálu, potom zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále vedie k znižovaniu priemerných nákladov kapitálu pre podnik. Tento jav sa označuje pojmom finančný leverage.

Priemerné náklady kapitálu môžeme stanoviť podľa vzorca: NK = NVK * ( VK / (VK + CK ) ) + NCK * ( CK / ( VK + CK ) )

Legenda:

 • NK – náklady kapitálu
 • NVK – náklady vlastného kapitálu
 • VK – vlastný kapitál
 • CK – cudzí kapitál

Cudzie alebo vlastné zdroje?

Prečo sú náklady vlastného kapitálu vyššie, ako náklady cudzieho kapitálu sa dočítate v článku Náklady kapitálu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 29.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. A.

  Dobrý večer, prosím Vás, chcela by som sa spýtať, potrebujem sa v rámci podnikania dopracovať k čistému zisku, k dispozícií mám EBIT, EBITDA a úroky, čistý zisk vypočítam ako EBIT – daň napr 19 % a úroky? Ďakujem.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, ak výsledok analýzy Du Pont je 0,006, tak to môže byť vyjadrené ako koeficient rozkladu. Koeficient rozkladu je často používaný v analýze Du Pont na meranie efektívnosti jednotlivých častí vzťahov vzhľadom na celkové výsledky spoločnosti. Napríklad, ak sa jedna zložka ako ziskovosť aktív vyjadrí ako koeficient 0,006, znamená to, že každý zisk v aktívach generuje príslušné množstvo zisku pre spoločnosť.

   Pre presnejšie vyjadrenie tohto čísla ako koeficientu rozkladu je dôležité poznať kontext a význam jednotlivých častí analýzy Du Pont, ktoré boli použité na výpočet.

 2. Simona

  Áno, správne. Čistý zisk môžete vypočítať odvodením daní a úrokov z EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, zisk pred úrokmi a daňami). Ak máte k dispozícii aj EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou), je dôležité si uvedomiť, že EBITDA nezohľadňuje odpisy a amortizáciu, ktoré sú nevyhnutné pre výpočet EBIT.

  Tu je zjednodušený postup, ako vypočítať čistý zisk z týchto údajov:

  Z EBITDA na EBIT: Ak začínate s EBITDA, musíte odpočítať odpisy a amortizáciu, aby ste získali EBIT.

  EBIT = EBITDA − Odpisy a amortizácia

  Výpočet čistého zisku:

  Potom, čo máte EBIT, môžete odpočítať úroky a zdaňovať zostávajúcu sumu podľa platnej sadzby dane z príjmu (napríklad 19 %), aby ste získali čistý zisk.

  Čistý zisk = (EBIT − Úroky) × ( 1 − Daňová sadzba)

  Nezabudnite, že daňová sadzba by mala byť vyjadrená ako desatinné číslo (t.j. 19 % ako 0,19) v tejto formule.

  Pamätajte, že tento postup je zjednodušený a skutočný výpočet môže závisieť od ďalších faktorov, ako sú neobvyklé alebo jednorazové položky, zmeny v účtovných štandardoch alebo špecifické podmienky podnikania. Pre presnejšie vedenie účtovníctva a finančné plánovanie je vždy dobré konzultovať s odborníkom na účtovníctvo alebo financie.

 3. A.

  Pri skúmaní ekonomickej efektívnosti podniku je vhodné využiť metódu du pont analýza – teda rozklad napr. rentability tržieb?
  A je vhodné použiť aj metódu EVA v takomto vzorci EVA = NOAPAT – WACC x C
  Ďakujem.

 4. Simona

  Áno, metóda Du Pont analýzy je užitočný nástroj pri skúmaní ekonomickej efektívnosti podniku. Pomáha analyzovať faktory, ktoré ovplyvňujú rentabilitu tržieb, rozkladajúc ju na komponenty ako marža zisku, obrat aktív a finančná páka.

  Metóda EVA (Ekonomická pridaná hodnota) môže byť tiež vhodná v takomto kontexte. EVA meria, či firma vytvára alebo stráca hodnotu pre svojich akcionárov po zohľadnení nákladov kapitálu. Vzorec EVA = NOAPAT (Čistý zisk z prevádzky po zdanení, čistý zisk po odpočítaní dane z prevádzkového zisku a po zohľadnení vplyvu úrokových výdavkov na daň z príjmu) – (vážený priemer nákladu na kapitál × celkový kapitál). Použitie metódy EVA môže poskytnúť podrobnejší pohľad na to, ako efektívne spoločnosť využíva svoj kapitál na generovanie zisku a tvorbu hodnoty pre akcionárov.

 5. A.

  Pokiaľ robím predpokladanú ekonomickú efektívnosť podniku, teda údaje nemám presne stanovené, sú tieto metódy EVA a Du Pont analýza vhodné urobiť aj pri predpoklade, či predpokladaných odhadoch?

 6. Simona

  Áno, metódy EVA (Ekonomická pridaná hodnota) a Du Pont analýza sú vhodné aj pri predpokladoch a odhadoch. Tieto metódy môžu byť použité na vyhodnotenie predpokladaných výsledkov a efektívnosti podniku na základe predpokladaných údajov. Avšak, je dôležité, aby boli predpoklady a odhady čo najrealistickejšie a podložené dôkladnou analýzou, aby boli výsledky týchto metód relevantné a spoľahlivé.

 7. Simona

  Metóda EVA (Ekonomická pridaná hodnota) je manažérska technika, ktorá hodnotí, či firma dosahuje dostatočnú návratnosť na svoje investície. Táto metóda sa vypočítava ako rozdiel medzi ziskom (po zohľadnení daní) a nákladmi kapitálu. Pri predpokladoch a odhadovaní budúcnosti môžete použiť metódu EVA na stanovenie očakávanej ekonomickej pridanej hodnoty podniku na základe predpokladaných výnosov a nákladov kapitálu.

  Du Pont analýza je ďalšia užitočná metóda na hodnotenie výkonnosti podniku, ktorá rozkladá návratnosť na aktíva (ROA) a návratnosť na vlastné kapitálové fondy (ROE) na viacero komponentov. Tieto komponenty zahŕňajú ukazovatele ako ziskovosť, aktivová efektívnosť a finančná páka. Pri predpokladoch a odhadoch môžete pomocou Du Pont analýzy analyzovať, ako by sa tieto komponenty mohli zmeniť v budúcnosti a aký vplyv by to mohlo mať na celkovú výkonnosť podniku.

  Pri použití týchto metód pri predpokladoch a odhadovaní budúcnosti je dôležité, aby ste mali dôkladnú znalosť odvetvia, v ktorom podnik pôsobí, a aby boli vaše predpoklady čo najrealistickejšie. Je tiež dôležité brať do úvahy riziká a neistoty spojené s predpovedaním budúcich výsledkov. Použitie týchto metód môže pomôcť manažérom lepšie porozumieť a plánovať pre budúcnosť svojho podniku.

 8. A.

  Keď robím du pont analázy rentabiity celkové kapitálu podľa akého vzorca dosádzam hodnoty? V rámci rozkladu celkového kapitálu som zatiaľ použila vzorec ROA = EAT/ tržby x tržby/celkové aktíva teda ROE bude nejaká hodnota. Chápem to správne?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pri analýze rentability celkového kapitálu pomocou Du Pontovej metódy sa skutočne používa viacstupňový prístup k rozkladu finančných ukazovateľov, aby sa lepšie pochopili zdroje ziskovosti spoločnosti. Váš popis metódy je na správnej ceste, ale mierne sa líši v závislosti od toho, na ktorý ukazovateľ sa zameriavame – ROA (Return on Assets – rentabilita aktív) alebo ROE (Return on Equity – rentabilita vlastného kapitálu).

   Pre úplnosť, ROA a ROE sú vypočítané takto:

   ROA (Rentabilita aktív)
   ROA sa vypočíta ako:
   ROA=Čistý zisk/Priemerné celkové aktíva

   V Du Pontovej analýze sa ROA často rozkladá na dva hlavné faktory:
   ROA = Marža čistého zisku ×
   Obrat aktív

   po rozklade:

   ROA = (Čistý zisk / Tržby) × (Tržby / Celkové aktíva)

   ROE (Rentabilita vlastného kapitálu)
   ROE meria, ako efektívne spoločnosť využíva investovaný kapitál (vlastný kapitál) na generovanie zisku. V Du Pontovej analýze sa ROE rozkladá ešte viac, často do trojúrovňového modelu:

   ROE = Čistý zisk /
   Priemerný vlastný kapitál

   Trojúrovňový Du Pont model pre ROE sa vypočíta ako:

   ROE = Marža čistého zisku × Obrat aktív × Finančná páka

   ROE = (Čistý zisk / Tržby) × (
   Tržby / Celkové aktíva ) × (
   Celkové aktíva / Vlastný kapitál)

   Zdá sa, že ste zmiešali tieto dva ukazovatele. Pre analýzu ROE je dôležité pridať poslednú časť rovnice, finančnú páku (pomer celkových aktív k vlastnému kapitálu), ktorá odráža, ako spoločnosť využíva dlh na financovanie svojej činnosti a aký vplyv to má na rentabilitu vlastného kapitálu. Takže áno, váš základný prístup k analýze je správny, ale pre úplnú analýzu ROE by ste mali zahrnúť aj finančnú páku.

 9. A.

  Ešte prosím Vás sú správne tieto vzorce pre výpočty?
  Celková zadlženosť = cudzie zdroje/celkové aktíva
  Dlhodobá zadĺženosť = dlhodobé cudzie zdroje/ celkové aktíva
  Stupeň samofinancovania = vlastný kapitál/celkové aktíva
  Finančná páka = celkové aktíva/vlastný kapitál
  ZadĹženosť vlastného kapitálu = cudzí kapitál/vlastný kapitál
  Úrokové zaťaženie ´= nákladové úroky/ zisk pred úrokmi a zdanením EBIT
  Úroková zadlženosť=bankové úvery a výpomoci/celkový kapitál
  Všetko je ešte krát 100?
  Ďakujem

 10. M.

  Ešte prosím Vás sú správne tieto vzorce pre výpočty?
  Celková zadlženosť = cudzie zdroje/celkové aktíva
  Dlhodobá zadĺženosť = dlhodobé cudzie zdroje/ celkové aktíva
  Stupeň samofinancovania = vlastný kapitál/celkové aktíva
  Finančná páka = celkové aktíva/vlastný kapitál
  ZadĹženosť vlastného kapitálu = cudzí kapitál/vlastný kapitál
  Úrokové zaťaženie ´= nákladové úroky/ zisk pred úrokmi a zdanením EBIT
  Úroková zadlženosť=bankové úvery a výpomoci/celkový kapitál
  Všetko je ešte krát 100?
  Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Vaše vzorce pre výpočet finančných ukazovateľov sú správne, a áno, ak chcete tieto ukazovatele vyjadriť v percentách, malo by sa k výsledku aplikovať násobenie 100. Tu je prehľad a potvrdenie vašich vzorcov:

   Celková zadlženosť:

   Vzorec: Celková zadlženosť = (Cudzie zdroje / Celkové aktíva) × 100
   Tento ukazovateľ vyjadruje, aký podiel na financovaní celkových aktív pochádza z cudzích zdrojov (záväzkov a iných cudzích zdrojov kapitálu).

   Dlhodobá zadlženosť:

   Vzorec: Dlhodobá zadlženosť = (Dlhodobé cudzie zdroje / Celkové aktíva) × 100
   Hodnotí, aký podiel celkových aktív je financovaný dlhodobými cudzími zdrojmi.
   Stupeň samofinancovania:

   Vzorec: Stupeň samofinancovania = (Vlastný kapitál / Celkové aktíva) × 100
   Tento pomer ukazuje, aký veľký podiel celkových aktív je financovaný z vlastných zdrojov.

   Finančná páka:

   Vzorec: Finančná páka = (Celkové aktíva / Vlastný kapitál) × 100
   Finančná páka ukazuje, ako sú aktíva podniku financované v pomere medzi vlastným a cudzím kapitálom. Zvyčajne sa tento ukazovateľ nevyjadruje v percentách, preto v tomto prípade by nemalo byť potrebné výsledok násobiť 100.

   Zadlženosť vlastného kapitálu:

   Vzorec: Zadlženosť vlastného kapitálu = (Cudzí kapitál / Vlastný kapitál) × 100
   Vyjadruje, aký veľký je podiel cudzieho kapitálu voči vlastnému kapitálu.

   Úrokové zaťaženie:

   Vzorec: Úrokové zaťaženie = (Náklady úrokov / Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)) × 100
   Ukazuje, aký podiel zisku pred úrokmi a zdanením je využitý na úrokové náklady.

   Úroková zadlženosť:

   Vzorec: Úroková zadlženosť = (Bankové úvery a výpomoci / Celkový kapitál) × 100
   Tento pomer ukazuje, aký podiel celkového kapitálu tvoria bankové úvery a výpomoci.

   Pri aplikácii vzorcov v praxi je dôležité správne identifikovať a zaradiť položky do kategórií vlastných, cudzích, dlhodobých alebo krátkodobých zdrojov, aby boli výsledky presné a relevantné. Percentuálne vyjadrenie týchto pomerov pomáha v lepšej vizualizácii a porovnávaní finančnej štruktúry a zdravia podniku.

 11. M.

  Likviditu je možné počítať takto?
  Pohotová likvidita = Finančný majetok/krátkodobý cudzí kapitál

  Bežná likvidita = krátkodobý majetok bez zásob/krátkodobý cudzí kapitál

  Celková likvidita = krátkodobý majetok vrátane zásob/krátkodobý cudzí kapitál
  Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, vaše definície likvidity sú správne a zodpovedajú bežne používaným ukazovateľom likvidity v účtovníctve a financiách. Tieto ukazovatele pomáhajú hodnotiť schopnosť podniku krátkodobo splácať svoje záväzky. Tu je stručný prehľad troch základných ukazovateľov likvidity, ktoré ste spomenuli:

   Pohotová likvidita (Acid-test ratio alebo Quick ratio):

   Vzorec: Pohotová likvidita = (Finančný majetok) / (Krátkodobý cudzí kapitál)
   Tento ukazovateľ hodnotí schopnosť podniku splácať svoje krátkodobé záväzky bez potreby predaja zásob. Finančný majetok zvyčajne zahŕňa hotovosť, bankové účty a ľahko predajné cenné papiere.

   Bežná likvidita (Current ratio):

   Vzorec: Bežná likvidita = (Krátkodobý majetok bez zásob) / (Krátkodobý cudzí kapitál)
   Tento ukazovateľ meria schopnosť podniku pokryť svoje krátkodobé záväzky s použitím všetkého krátkodobého majetku okrem zásob. Zahrnutie zásob do výpočtu by mohlo byť problematické, pretože ich prevod na hotovosť môže byť časovo náročný alebo môže priniesť nižšiu hodnotu než je účtovná.

   Celková likvidita (Total liquidity ratio):

   Vzorec: Celková likvidita = (Krátkodobý majetok vrátane zásob) / (Krátkodobý cudzí kapitál)
   Tento ukazovateľ zohľadňuje celkový krátkodobý majetok, vrátane zásob, na pokrytie krátkodobých záväzkov. Poskytuje najširší pohľad na likviditu, ale zahŕňanie zásob môže niekedy skresliť skutočnú okamžitú platobnú schopnosť.

   Tieto ukazovatele by mali byť interpretované s ohľadom na odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, a všeobecnú ekonomickú situáciu, pretože normy pre dobré hodnoty sa môžu líšiť. Všeobecne platí, že vyššie hodnoty ukazujú na lepšiu likviditu a finančnú stabilitu, avšak extrémne vysoké hodnoty môžu tiež signalizovať neefektívne využívanie majetku.

 12. Anonym

  Existuje aj rentabilita výnosov?
  Dá sa počítať, ako EAT/Výnosy x100?
  Ďakujem

  1. Markoš

   Áno, existuje pojem, ktorý sa nazýva „rentabilita výnosov“, hoci tento termín nie je medzi finančnými pojmy až tak bežne používaný. V angličtine sa môže podobný koncept označovať ako „return on revenue“ (ROR) alebo „profit margin“. Ide o finančný ukazovateľ, ktorý vyjadruje, aký podiel z výnosov spoločnosti predstavuje jej čistý zisk po zdanení (EAT – Earnings After Taxes). Tento ukazovateľ pomáha posúdiť efektivitu, s akou spoločnosť prevádza svoje výnosy na čistý zisk.

   Vzorec, ktorý ste uviedli, je správny pre výpočet tohto ukazovateľa:

   Rentabilita výnosov (ROR) = (EAT/Výnosy)×100

   Kde:

   EAT je čistý zisk po zdanení,
   Výnosy sú celkové príjmy spoločnosti z jej bežnej činnosti, pred odpočítaním akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov.

   Tento ukazovateľ vám dá percentuálne vyjadrenie toho, koľko centov z každého eura získaného výnosu sa premení na čistý zisk. Vysoká hodnota rentability výnosov znamená, že spoločnosť je schopná efektívne generovať zisk z jej výnosov, čo je zvyčajne pozitívne hodnotené investormi a analytikmi.

 13. Anonym

  Ešte sa spýtam, keď počítam bod zvratu tak využívam vzorec fixné nálady/ cena – variabilné nálady a hodnoty mi vychádzajú mínusové asi tak, že -0,20, -0,19, keď porovnávam obdobia, čo z týchto hodnôt mi to ukazuje?
  Ďakujem pekne

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Zdá sa, že vo vašom výpočte bodu zvratu narazíte na negatívne hodnoty, čo je zaujímavé a môže signalizovať niekoľko rôznych vecí v kontexte vašej analýzy nákladov a výnosov. Bod zvratu v podnikaní označuje bod, v ktorom celkové príjmy presne pokrývajú celkové náklady, čo znamená, že podnik dosiahol nulový zisk alebo stratu. Tento bod je dôležitý, pretože ukazuje, koľko jednotiek produktu alebo slučiek služieb musí firma predávať, aby bola rentabilná.

   Vzorec pre výpočet bodu zvratu v jednotkách je zvyčajne definovaný ako:
   Bod zvratu (v jednotkách) = Fixné náklady / (Cena za jednotku − Variabilné náklady za jednotku)

   Keďže ste dosiahli záporné hodnoty, môže to znamenať niekoľko vecí:

   Variabilné náklady sú vyššie ako cena za jednotku: Ak sú vaše variabilné náklady na jednotku vyššie než cena, ktorú za jednotku účtujete, rozdiel (cena – variabilné náklady) bude záporný. To naznačuje, že každý predaj produktu vedie k strate, namiesto toho, aby prispieval k pokrytiu fixných nákladov, a zvyšovanie objemu predaja vás bude stáť viac, ako vám prinesie.

   Možný problém s nastavením cien alebo štruktúrou nákladov: Negatívne hodnoty môžu naznačovať, že vaše ceny sú príliš nízke v porovnaní s nákladmi na výrobu alebo že vaše variabilné náklady sú neudržateľne vysoké. Možno bude potrebné prehodnotiť, ako môžete znížiť náklady alebo zvýšiť ceny, aby ste sa dostali do ziskovej oblasti.

   Analýza období: Keď porovnávate obdobia a získavate záporné hodnoty, môže to znamenať, že vaše podnikanie sa v týchto obdobiach pohybovalo v strate alebo že sa zvyšovala strata z predaja každej jednotky produktu. Je dôležité identifikovať trend, či sa situácia zlepšuje alebo zhoršuje, a zvážiť strategické zmeny.

   Ak sú vaše výsledky konzistentne záporné, je kľúčové prehodnotiť buď vašu cenovú stratégiu, štruktúru nákladov alebo obidve. Môže byť tiež užitočné preskúmať ďalšie aspekty vášho podnikateľského modelu, ako sú trhové príležitosti, segmentácia zákazníkov, a produktové diferenciácie, aby ste našli spôsoby, ako zlepšiť rentabilitu.

 14. Anonym

  Du pont Analýza sa dáva aj x 100
  Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, v analýze Du Ponta sa často používa metóda „Du Pont Analýza x 100“. Táto metóda sa používa na prezentáciu výsledkov analýzy Du Ponta vo forme percentuálneho zastúpenia jednotlivých častí. Tento postup pomáha lepšie porovnávať a vyhodnocovať údaje v porovnaní s jednoduchými číslami. Použitie násobku 100 zabezpečuje, že výsledky budú vyjadrené v percentách, čo uľahčuje porovnávanie medzi rôznymi obdobiami alebo spoločnosťami.

 15. M

  Dobrý deň, prosím stupeň financovania sa udáva v percentách a úrokové zaťaženie sa udáva tiež v percentách?

  Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Áno, v analýze Du Pont sa stupeň financovania a úrokové zaťaženie často udávajú v percentách.

   Stupeň financovania: Stupeň financovania môže byť vyjadrený ako pomer celkových dlhových zdrojov (dluhu) k celkovému kapitálu spoločnosti. Tento pomer sa vyjadruje ako percento a ukazuje, aký podiel aktív spoločnosti je financovaný prostredníctvom dlhu. Napríklad, ak spoločnosť má celkové dlhy vo výške 500 000 € a celkový kapitál vo výške 1 000 000 €, potom je stupeň financovania 50 %.

   Úrokové zaťaženie: Úrokové zaťaženie sa taktiež vyjadruje ako percento a ukazuje, aký podiel zisku spoločnosti je vynaložený na úhradu úrokových nákladov vzhľadom na jej zisk alebo EBIT (zisk pred úrokmi a daniami). Vyššie percento úrokového zaťaženia môže signalizovať väčšiu závislosť spoločnosti od dlhového financovania. Napríklad, ak spoločnosť má úrokové náklady vo výške 50 000 € a jej zisk pred úrokmi a daniami je 200 000 €, potom je úrokové zaťaženie 25 %.

   Takže áno, oba tieto ukazovatele sa často vyjadrujú ako percentá v analýze Du Pont.

 16. M.

  Ak by som to nevyjadrila v % a teda výsledná analýza je napr. 0,006 je to ako koeficient rozkladu?
  Ďakujem

 17. M.

  Je možné stupeň samofinancovania uviesť v percentách a finančnú páku uviesť v koeficiente aj keď sú to podobné len prehodené ukazovatele akoby párové a to isté aj pri úrokovom krytí a úrokovom zaťažení, že úrokové krytie by bolo koeficient a zaťaženie by už bolo v percentách alebo je možné uviesť úrokové krytie v koeficietie a úrokové zaťaženie tiež v koeficiente pokiaľ počítam samostatne bez Du Pont analýzy a potom ako to je keď počítam v Du Pont Analýze. Ďakujem

 18. EuroEkonóm.sk Autor textu

  Áno, je možné uviesť stupeň samofinancovania a finančnú páku (ako aj úrokové krytie a úrokové zaťaženie) ako percentá alebo ako koeficienty, podľa potreby a preferencií analýzy. V zásade ide o to, že tieto ukazovatele môžu byť prezentované rôznymi spôsobmi v závislosti od kontextu a účelu analýzy.

  Keď tieto ukazovatele používate samostatne, môžete ich vyjadriť buď ako percentá alebo ako koeficienty:

  1j. Stupeň samofinancovania: Môže byť vyjadrený ako pomer vlastného kapitálu k celkovému kapitálu, takže môže byť uvedený buď ako percento (napríklad 50 %) alebo ako koeficient (napríklad 0,5).

  2. Finančná páka: Môže byť vyjadrená ako pomer dlhov k vlastnému kapitálu, takže môže byť uvedená buď ako percento (napríklad 200 %) alebo ako koeficient (napríklad 2).

  3. Úrokové krytie: Môže byť vyjadrené ako koeficient, ktorý predstavuje pomer hrubej ziskovnosti k úrokovým nákladom.

  4. Úrokové zaťaženie: Môže byť vyjadrené ako percento úrokových nákladov k hrubej ziskovnosti.

  V rámci Du Pontovej analýzy sa tieto ukazovatele môžu používať rovnakým spôsobom, ale často sa prevažne vyjadrujú v percentách, aby sa zjednodušilo porovnávanie a pochopenie vzťahov medzi jednotlivými časťami analýzy Du Ponta. Avšak, nie je to nevyhnutnosť – ak existuje dôvod na to, aby boli vyjadrené ako koeficienty, toto je tiež možné.

 19. Anonym

  Hrubá ziskovosť je ebit? A výsledok hospodárenia nie je to isté ako ebidta?

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Hrubá ziskovosť a EBIT (Earnings Before Interest and Taxes – zisk pred úrokmi a daňami) nie sú to isté. Hrubá ziskovosť (alebo hrubý zisk) je rozdiel medzi tržbami a nákladmi na predané tovary alebo služby. Hrubá ziskovosť teda nezahŕňa ďalšie náklady ako napríklad administratívne, predajné, úrokové náklady alebo dane.

   EBIT, na druhej strane, je ukazovateľom ziskovosti pred zohľadnením úrokov a daní. To znamená, že EBIT odčítava všetky prevádzkové náklady (vrátane nákladov na predané tovary a služby, ako aj všetkých prevádzkových a administratívnych výdavkov) od tržieb, ale predtým, než sa zohľadnia úroky a dane. EBIT teda poskytuje čistejší pohľad na prevádzkovú ziskovosť firmy bez ovplyvnenia štruktúrou jej financovania a daňovou politikou.

   Výsledok hospodárenia nie je to isté ako EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou). EBITDA ďalej odčíta od EBIT odpisy a amortizáciu, ktoré sú účtovné položky a nemajú priamy cash-flow efekt. EBITDA sa teda snaží poskytnúť ešte jasnejší pohľad na prevádzkovú cash-flow ziskovosť firmy pred tým, ako sú z nej odčítané účtovné a financové efekty. Výsledok hospodárenia, na druhej strane, môže byť chápaný ako čistý zisk, ktorý zohľadňuje všetky výdavky a príjmy, vrátane úrokov, daní, odpisov a amortizácie.

 20. Anonym

  Vzorec: Úrokové zaťaženie = (Náklady úrokov / Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT)) × 100 tento vzorec ste napísali na tejto stránke, nechápem, lebo tu je ebit a teraz hovoríte o hrubej ziskovosti, preto som si myslela, že hrubá ziskovosť je ebit, prosím Vás napísali by ste mi ako sa vypočíta úrokové zaťaženie s akým vzorcom, aby som to mala správne. Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Pre výpočet úrokového zaťaženia nepotrebujete EBIT (zisk pred úrokmi a zdanením), ale len hrubú ziskovosť. Úrokové zaťaženie sa vypočíta ako pomer nákladov na úroky k hrubej ziskovosti. EBIT nie je súčasťou tohto vzorca. Takže správny vzorec je:

   Úrokové zaťaženie = (Náklady na úroky / Hrubá ziskovosť) × 100

   Úrokové zaťaženie sa vypočíta ako pomer nákladov na úroky k hrubej ziskovosti a vyjadruje, koľko percent z hrubej ziskovosti sa použije na úhradu úrokových nákladov.

 21. M.

  Keby som použila EBIT, čo by som s tým vypočítala? A prosím Vás úrokové krytie vzorec je tiež hrubá ziskovosť/ nákladové úroky a je to v koeficiente. Chápem to správne? Ďakujem

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   EBIT, čo znamená „Earnings Before Interest and Taxes“ (Zisk pred úrokmi a daňami), je finančný ukazovateľ, ktorý odhaľuje výkonnosť podniku bez zohľadnenia úrokových nákladov a daní. Je to jeden zo základných ukazovateľov používaných na meranie operatívnej efektívnosti firmy, pretože sa zameriava výhradne na schopnosť firmy generovať zisk z jej hlavnej činnosti.

   Použitím EBIT môžete vypočítať a posúdiť:

   Operatívnu výkonnosť: EBIT umožňuje hodnotiť čistú operatívnu výkonnosť podniku bez toho, aby boli skreslené efekty úrokových nákladov a daňových politík. Toto je obzvlášť užitočné pri porovnávaní firiem v rovnakej priemyselnej odvetví, ale s rôznou kapitálovou štruktúrou alebo daňovou jurisdikciou.

   Ziskovosť: Poskytuje čistý pohľad na ziskovosť operácií firmy. To je dôležité pre investorov a manažérov pri rozhodovaní o investíciách, rozpočtovaní a strategickom plánovaní.

   Porovnávanie a benchmarking: Umožňuje efektívne porovnávanie medzi rôznymi firmami bez ohľadu na ich rozdielne financovanie alebo daňové stratégie. Týmto spôsobom môžu byť firmy porovnávané viac „jablko k jablku“.

   Investičné rozhodovanie: EBIT je tiež dôležitý pre investičné rozhodovanie, pretože investori môžu použiť EBIT ako ukazovateľ základnej výkonnosti firmy predtým, ako zohľadnia vplyv financovania a daní.

   Pôžičky a financovanie: Finančné inštitúcie môžu pozerať na EBIT, aby posúdili schopnosť firmy generovať dostatok príjmov na pokrytie svojich úrokových záväzkov, čo je kritické pri hodnotení úverovej spôsobilosti.

   Účinky financovania a daňovej politiky: Analýzou EBIT môžete izolovať vplyv operatívnej výkonnosti firmy od jej rozhodnutí o financovaní (napr. výberu dlhu versus vlastného kapitálu) a daňovej stratégie.

   V zásade, použitím EBIT dostanete lepší prehľad o tom, ako dobre firma riadi svoje denné operácie a ako efektívne generuje zisk z jej core business, čo môže byť obzvlášť užitočné pri analýze a porovnávaní firiem v rovnakom odvetví alebo pri rozhodovaní o investíciách.

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Úrokové krytie, známe aj ako koeficient pokrytia úrokmi, sa v skutočnosti vypočíta podľa vzorca, ktorý je trochu odlišný od toho, ktorý ste uviedli. Správny vzorec pre výpočet koeficientu úrokového krytia je:

   Koeficient úrokového krytia = EBIT / Náklady na úroky

   Kde:

   EBIT (Earnings Before Interest and Taxes – Zisk pred úrokmi a daňami) predstavuje operatívny zisk firmy pred započítaním úrokov a daní.

   Náklady na úroky sú úrokové náklady, ktoré firma musí zaplatiť za svoje dlhy.

   Tento koeficient používajú firmy, analytici a investori na posúdenie schopnosti firmy splácať úroky z jej existujúcich dlhov. Vyšší koeficient úrokového krytia naznačuje, že firma má lepšiu schopnosť generovať dostatočný príjem na pokrytie svojich úrokových nákladov, čo je pozitívny ukazovateľ jej finančnej zdravotnosti. Naopak, nízky koeficient môže signalizovať potenciálne problémy so splácaním dlhu, čo môže byť pre investorov varovným signálom.

 22. Anonym

  Prosím Vás, takže úrokové zaťaženie sa počíta s hrubou ziskovosťou a úrokové krytie sa počíta s EBIT a úrokové zaťaženie sa počítať ako % a úrokové krytie ako koeficient. Môžem takto počítať, aj napriek tomu, sa to počíta v rámci jedného podniku a že sú to akoby podobné dvojice, každé v inej mernej jednotke. Keby ste mi ešte raz spísali tieto dva vzorce na úrokové zaťaženie a úrokové krytie, aby som si už bola celkom istá. Ďakujem pekne.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Samozrejme, môžete počítať úrokové zaťaženie a úrokové krytie s hrubou ziskovosťou a EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) ako meradlami. Tu sú vzorce:

   Úrokové zaťaženie (%): Úrokové zaťaženie =Úrokové náklady / Hrubá ziskovosť × 100 %

   Úrokové krytie (koeficient): Úrokové krytie = EBIT / Úrokové náklady

   Tieto vzorce vám umožnia kvantifikovať úroveň zadlženosti a schopnosť spoločnosti kryť svoje úrokové záväzky.

 23. N.

  Prosím Vás, ako sa správne interpretuje koeficient finančnej páky?
  Ďakujem za odpoveď.

  1. EuroEkonóm.sk Autor textu

   Koeficient finančnej páky je dôležitým ukazovateľom, ktorý sa používa na meranie, do akej miery spoločnosť využíva dlhové financovanie voči vlastnému kapitálu. Interpretácia tohto koeficientu môže poskytnúť prehľad o finančnej štruktúre spoločnosti a jej schopnosti generovať zisk z kapitálu, ktorý má k dispozícii. Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré by ste mali mať na pamäti pri interpretácii koeficientu finančnej páky:

   1. Výpočet koeficientu finančnej páky: Koeficient finančnej páky sa obvykle vypočíta ako pomer celkového dlhu spoločnosti k jej celkovému kapitálu (alebo vlastnému kapitálu). Tento pomer ukazuje, aký veľký podiel financovania spoločnosti pochádza z dlhu v porovnaní s financovaním, ktoré pochádza z vlastných zdrojov spoločnosti (napríklad akcie).

   2. Vysoký vs. nízky koeficient: Vysoký koeficient finančnej páky naznačuje, že spoločnosť má relatívne veľkú časť svojho financovania zo záväzkov (dlhu), čo môže znamenať vyššie riziko pre investorov, keďže spoločnosť je viac závislá od svojich schopností splácať dlh. Na druhej strane, nízky koeficient finančnej páky ukazuje, že spoločnosť sa viac spolieha na vlastný kapitál a má potenciálne nižšie finančné riziko.

   3. Riziko a návratnosť: Vyššia finančná páka môže znamenať vyššie riziko, ale tiež ponúka možnosť vyššej návratnosti pre vlastníkov kapitálu, ak spoločnosť úspešne využije zapožičané finančné prostriedky na generovanie zisku nad rámec nákladov na dlh. Naopak, príliš nízka finančná páka môže znamenať, že spoločnosť možno nie je dostatočne využívaná na maximalizáciu svojho ziskového potenciálu.

   4. Sektorové rozdiely: Normy pre koeficient finančnej páky sa líšia v závislosti od odvetvia, preto je dôležité porovnávať spoločnosti v rámci toho istého sektora. Niektoré sektory, ako sú utility (verejné služby) alebo finančné služby, majú tendenciu mať vyššiu finančnú páku ako normu, zatiaľ čo iné, napríklad technologické firmy, môžu mať typicky nižšiu páku.

   Pri interpretácii koeficientu finančnej páky je dôležité zohľadniť kontext celkovej finančnej situácie spoločnosti, vrátane jej schopnosti generovať cash flow, historického výkonu a budúcich vyhliadok. Navyše, koeficient by mal byť len jednou zo zložiek komplexnej finančnej analýzy.

Pridaj komentár