(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Občiansko-súdne konanie – OSK – sa chápe ako základné vo vzťahu k ostatným konaniam a je jednotné upravené v občiansko-súdnom poriadku.

Delí sa na:

1. Nadchádzajúce konanie – prejednanie a rozhodnutie vecí, v kt. má súd poskytnúť ochranu
porušenému alebo ohrozenému právu.
a) konanie na prvom stupni – súd prejednáva a rozhoduje o věci ako prvý.
b) odvolacie konanie – preskúmavanie už predtým vydaného rozhodnutia.
2. Vykonávacie alebo exekučné konanie – jeho účelom je nútene uskutočnenie obsahu rozhodnutia št. donútením, pokiaľ sa nesplní dobrovoľne.

OSP – upravuje postup súdu a účastníkov v OSK, tak aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práva a oprávnení záujmov vlastníkov, ako aj zachovanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam občanov.

OSP – súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne věci, uskutočňujú výkon rozhodnutí, kt. neboli splnené dobrovoľne a zameriavajú svoju činnosť na to, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a právom chránených záujmov FO a PO a aby sa práva nezneužili na úkor iných osôb.

Súdy v občiansko-súdnom konaní – prejednávajú a rozhodujú věci, kt. vyplývajú z obč.-právnych, rodinných,
pracovných ako aj z obch. pomerov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány. Iné veci súdy v občiansko-súdnom konaní prejednávajú a rozhodujú, len ak to ustanovuje zákon.

Najvyšší súd SR – rozhoduje spory o právomoc medzi súdmi a orgánmi štátnej správy
– príslušnosť na konanie na prvom stupni majú zásadne okr. súdy.

Krajské súdy – rozhodujú ako súdy prvého stupňa len v niektorých prípadoch. Rozhodujú o
odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. O odvolaniach proti rozhodnutiam krajského súdu rozhoduje Najvýšší súd SR, aj ako súdov prvého stupňa aj odvolacieho súdu.

Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne aj miestne príslušný.

Účastníci v občiansko-súdnom konaní

– majú rovnaké postavenie. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv.
Spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti.
– za PO koná štatutárny orgán alebo pracovník, ktorý preukáže, že je oprávnený za ňu konať.
– za štát pred súdom koná, pracovník toho št. orgánu, kt. sa věc týka, alebo poverený pracovník
iného orgánu.
– občan, kt. nemôže pred súdom konať samostatne, musí byť zastúpený svojim zákonným
zástupcom. ako zástupcu si môže zvoliť len advokáta., kt. je povinný účelne využívať všetky prípustné prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje.

Predbežné konanie

– ak to povaha věci pripúšťa, možno navrhnúť na ktoromkoľvek súde, kt. bol vecne príslušný na rozhodovanie věci, aby vykonal pokus o zmier a ak došlo k jeho uzavretiu, aby rozhodol aj o jeho schválení.
– pred začatím konania môže predseda konania nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné.
– príslušný na nariadenie predbežného opatrenia je súd, kt. je prislušný na konanie vecí.
– pred začatím konania vo věci samej možno na návrh zabezpečiť dôkaz, ak je obava, že neskôršie nebude možno vykonať ho alebo len s veľkými ťažkosťami.
– na zabezpečenie dôkazu je príslušný súd, kt. bol príslušný na konanie vo věci alebo súd v obvode ktorého je ohrozený dôkazný prostriedok

Konanie na prvom stupni

– konanie na prvom stupni začína návrhom – kt. okrem všeob. náležitosti obsahuje:
– meno, zamestnanie a bydlisko účastníkov príp. ich zástupcov
– pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností
– označenie dôkazov, kt. sa navrhovateľ dovoláva

Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva. Návrh na začatie konania doručí súd ostatným účastníkom do vlastných rúk. Návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä:
a) o osobnom stave (rozvod, osvojenie a pod.)
b) o splnení povinností, kt. vyplývajú zo zákona, z právnych vzťahov alebo porušenia práva
c) o určení, či právny vzťah je alebo nie je, ak na to nalieha právny záujem.

Konanie je začaté dňom, keď došiel súdu návrh na jeho začatie alebo keď bolo vydané jeho uznesenie, podľa ktorého sa začína bez návrhu.
Všeobecným súdom občana je súd, v kt. obvode má občan bydlisko alebo súd, v kt. obvode sa občan zdržuje.
Všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v kt. obvode má právnická osoba sídlo.
Všeob. súdom štátu je súd, v kt. obvode nastala skutočnosť„t. zakladá uplatnené právo.
Všeob. súdom v obchodných veciach je súd, v kt. obvode má odporca sídlo.

Účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (obžalovaný), alebo tí kt. zákon ako účastníkov označuje.

Len čo sa konanie začne, postupuje v ňom súd i bez ďalších návrhov tak, aby věc bola čo najrýchlejšie prejednaná a rozhodnutá. Pritom sa usiluje predovšetkým o to, aby sa spor vyriešil zmierne a aby konanie pôsobilo výchovne.

Účastníci sú povinný prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti, označia dôkazné prostriedky a dbajú na pokyny súdu.

Kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za kt. sa môže konať vo věci (podmienky konania).

Ak účastník stratí pôsobilosť byť účastníkom konania skôr ako sa právoplatne skončilo – súd má právo konaie prerušiť alebo zastaviť (aj ak navrhovateľ alebo odporca zomrel)

Pojednávanie

– pripraví predseda senátu, tak aby bolo možné rozhodnúť o věci spravidla na jednom pojednávaní.

Ak zákon neustanovuje inak, nariadi predseda senátu na prejednanie věci samej pojednávanie, na kt. predvolá účastníkov a všetkých, prítomnosť ktorých je potrebná. Pojednávanie je verejné s určitými výnimkami (notári).

Za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, kt. možno zistiť stav věci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy + vyjadrenia PO, listiny a výsluch účastníkov.

Trovy konania

– sú najmä hotové výdavky účastníkov alebo ich zástupcov včítane súdneho poplatku, trovy dôkazov, odmena notára za jeho hotové výdavky, odmena správcu dedičstva, tlmočné a odmena za zastupovanie (advokát).

Rozhodnutie môže mať formu

– rozsudkom rozhoduje súd o věci samej
– rozsudkom sa má rozhodnúť o celej prejednávanej věci, ak je to účelné, môže súd rozhodnúť rozsudkom najprv len o jej časti alebo jej základe.
– súd rozhoduje na základe skutočného stavu věci
– uznesenie
– platobný rozkaz

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. ingrid

    Ak som nezamestnana mam problemy potrebujem vyriesit na obciansko pravne nemam cim zaplatit pravnika mozem si sama napisat na sud ?

  2. EuroEkonóm.sk Autor textu

    Dobrý deň, áno, návrh si môžete napísať sama, musí však obsahovať zákonné náležitosti. V súčasnosti neexistuje žiadne univerzálne tlačivo, takže pýtať si tlačivo na súde je zbytočné. Prípadne sa obráťte na niektorú z právnych poradní, ktoré Vám pridelia právneho poradcu bezplatne.

Pridaj komentár