(EuroEkonóm.sk,  1)

Výnosy

Výnosy podniku predstavujú súhrnný finančný ukazovateľ výsledku všetkých činností podniku. Sú to peňažné čiastky, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie, bez ohľadu na to, či v tomto období došlo k ich úhrade.

Rozdiel medzi výnosmi a príjmami

Časové rozdiely medzi výnosmi a príjmami:

 • výnosy a príjmy vznikajú súčasne
 • príjmy budúcich období (nájomné prijaté na konci)
 • výnosy budúcich období (nájomné prijaté vopred)

Členenie výnosov

 • druhové – hospodárske, finančné, mimoriadne
 • účelové – cena = výnos vzťahujúci sa k jednotke realizovaného výkonu
 • podľa vzťahu V. k zmene Q – v praxi sa takmer nepoužíva, má len okrajový význam
 • tržby, hlavná časť výnosov podniku
 • peňažná čiastka za predaj výrobkov a služieb, zásoby materiálu, nepotrebné stroje
 • ovplyvnené fyzickým objemom výroby (predajom), cenami výrobkov, štruktúrou predaja a inými činiteľmi
 • ceny produktov trhu
 • cena nezávislá na množstve, tržby rastú s rastom predaného množstva
 • podnik môže zvýšiť tržby zvýšením predaja
 • vyrábať taký objem, pri ktorom dosiahne max. zisk

Tržby

 • hrubé – suma odberateľských faktúr
 • čisté – znížené o dobropisy, vrátený tovar, zľavy
 • marginálne – prírastok tržieb na jednotku produkcie

Výnosy sa líšia od tržieb tým, že okrem tržieb obsahujú príjmy z predaja mater. zásob, HIM-u, aktvovanie, mimoriadne výnosy, cenové zvýhodnenia. Výnosy sú najkomplexnejším hodnotovým ukazovateľom výstupov podniku. Tržby sú podstatná zložka výnosov. Je to peňažná čiastka, ktorú podnik získal predajom výrobkov, tovarov a služieb v sledovanom účtovnom období a sú hlavným finančným zdrojom podniku.

Štruktúra tržieb

Tržby z predaja

 • vyrobených výrobkov a poskytnutých služieb
 • nakupovaného tovaru
 • nepotrebných zásob materiálu, strojov, …

Hrubé tržby = súčet faktúr vydaných v priebehu sledovaného obdobia

Čisté tržby = hrubé tržby – dobropisy (uznané reklamácie)

Marginálne tržby = prírastok celkových tržieb na jednotku ďalšej produkcie

Faktory ovplyvňujúce výšku tržieb

 • objem produkcie/predaja
 • jednotková predajná cena
 • štruktúra predávaného sortimentu
 • spôsob fakturácie a doba úhrady faktúr

Produkcia podniku a jej meranie

Ukazovatele:

 • naturálne
 • pracovné
 • peňažné
 • hrubá výroba = tržby – zmena stavu zásob nedokončených a hotových výrobkov
 • čistá výroba = hrubá výroba – N mat. (vrátane odpisov)
 • pridaná hodnota (PH)
 • v podnikoch výrobnej činnosti: = hrubá výroba – N mat, energ., služby
 • v podnikoch obchodnej činnosti: = tržby za predaj tovaru – N vynaložené na predaný tovar
 • v podnikoch s výrobnou aj obchodnou činnosťou = pridaná hodnota výroby + pridaná hodnota obchodu

Zisk

Hospodársky výsledok = Náklady – Výnosy

Funkcie zisku

 1. kriteriálna – rozhodovanie o veľkosti výroby, novej výrobe, investíciách
 2. rozvojová – tvorba finančných zdrojov
 3. rozdeľovacia – rozdeľovanie čistých dôchodkov medzi podnikom a štátom
 4. motivačná – hmotná zainteresovanosť

Faktory vplyvu na zisk

 • vonkajšie – ceny vstupov, ceny výstupov, dane
 • vnútorné – veľkosť produkcie, produktivita práce, počet pracovníkov

Maximalizácia zisku

Pri rozhodovaní podniku o maximálnom zisku majú rozhodujúci význam hodnoty hraničných tržieb (Tm) a nákladov (Nm), ich hodnoty sa menia v závislosti od množstva

 • Tm>Nm pri zvýšení výroby o 1 j. sa zvýšia celkové príjmy viac ako celkové N? zisk je možné zvýšiť a objem výroby je nižší ako optimálne Q
 • Tm<Nm – N rastú rýchlejšie
 • Tm = Nm * rovnováha, zisk sa už nedá zvýšiť
 • nezávislosť ceny, ak sa zmení cena, zmení sa rovnováha
 • podnik rozšíri výrobu len ak je stimulovaný vyššou cenou
 • pri poklese ceny ak N >V, strata dovtedy, kým Tm = Nvar; strata = Nfix
 • podnik zastaví výrobu v bode, kde cena = Nvar
 • z pohľadu k prístupu k výnosom rozlišujeme tzv. bilančný prístup na základe ktorého výnosy triedime na:
 1. V realizované cez tržby za predané výrobky, práce a služby
 2. V z mimoriadnych a finančných činností
 3. V vnútropodnikové, ktoré vznikajú v súvislosti so zmenou stavu hotových, resp. nedokončených výrob a prostredníctvom aktivácie materiálu a investícií

Už ste čítali?


Komentáre

 1. smajlo

  Nemáte zlý vzorec na výpočet zisku? 🙂 Nemá tam byť výnosy – náklady?

Pridaj komentár