( EkonomickaPorada.sk,  6)

Ekonomické parametre 2017: Sociálne poistenie

Prehľad ekonomických parametrov v oblasti soicálneho poistenia pre rok 2017.

Vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ 6.181 eur, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ stanovený nemá.

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2016 a pokračuje v roku 2017, suma 67% z 858 eur, čo je suma 574,86 eura.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 suma 67% z 883 eur, čo je suma 591,61 eura.

Dohody o brigádnickej práci študentov

Hranica príjmu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia je 200 eur.

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2017 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej príjem (brutto) za rok 2016 bol vyšší ako 5.298 eur (12 x 441,50). Minimálny vymeriavací základ 441,50 eur, minimálne poistné 146,35 eur.

 • Nemocenské poistenie 4,4%, min. 19,42 eur
 • Starobné poistenie 18%, min. 79,47 eur
 • Invalidné poistenie 6%, min. 26,49 eur
 • Rezervný fond 4,75%, min. 20,97 eur

Výnimky

Garančné poistenie sa nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu a na zamestnávateľa, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií – štát, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá a ručí štát.

Za zamestnanca na účely garančného poistenia sa nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.

Povinné poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, a osoby, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Poistné na invalidné poistenie sa neplatí za osoby ktorým bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a osoby, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky je 58,0603 eur. Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN je 58,0602 eur.

Dávka v nezamestnanosti

Najvyšší možný denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti od 1.1.2017 do 30.6.2017 najviac zo sumy  (2x12x883/365) = 58,0603 eur.

Autor: EkonomickaPorada.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.6.2017 a aktualizovaný 19.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EkonomickaPorada.sk.


Ekonomická poradňa

 1. Magdalena

  Aké boli sadzby sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v roku 2017?

 2. Peter Suna

  Sadzby sociálneho poistenia pre SZČO zahŕňali nemocenské poistenie 4,4%, starobné poistenie 18%, invalidné poistenie 6% a rezervný fond 4,75%.

 3. Tomas Lopatka

  Je systém sociálneho poistenia na Slovensku spravodlivo nastavený pre SZČO v porovnaní s zamestnancami?

 4. Terezie

  Toto je predmetom diskusií. Kritici často poukazujú na vysoké odvodové zaťaženie SZČO v porovnaní so zamestnancami, ktorých odvody čiastočne hradia zamestnávatelia.

 5. Olga Urbanova

  Mali by byť SZČO oslobodené od niektorých foriem sociálneho poistenia, ak si môžu zabezpečiť alternatívne krytie?

 6. Samuel

  Táto myšlienka vyvoláva rozpravy o flexibilite sociálneho systému. Zástanci argumentujú, že by to mohlo podporiť podnikateľské prostredie a samostatnosť SZČO, zatiaľ čo oponenti upozorňujú na riziko nedostatočného sociálneho zabezpečenia.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.