(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ťahák – Ekonomika životného prostredia

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Ekonomika životného prostredia (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Ťahák – Ekonomika životného prostredia.


Problematika globálnych problémov sveta
V druhej polovici 20-teho storočia sa človek stáva na Zemi najvýznamnejším tvorom a mení jej tvar. V prvej etape nemusíme vedieť negatívne vplyvy identifikovať a definovať ich vplyv na životné prostredie.Podstata veci je to, koľko máme času na odstránenie negatívneho vplyvu.
Od 1989 sme mali nastúpiť na tretiu cestu vo vzťahu k životnéhom prostrediu. V minulosti naša československá ekonomika bola založená na využívaní prírodných zdrojov so zastaralými technológiami, centrálne riadeným hospodárstvom, čo malo vplyv na zložky prostredia. Pri tom všetkom sa do ovzdušia produkovali exhaláty, emisie. Vyrábali sme veľa veľkého, kde bolo málo rozumu. Prírodné zdroje neboli ocenené, ich hodnota sa neprenášala do hodnoty výrobkov, čo viedlo k plytvaniu prírodnými zdrojmi.
Existuje 9 problémových oblastí, čo sú územia so zhoršenou kvalitou životného prostredia,
t. j. znečistené ovzdušie, zhoršená pôda, znečistená voda.
Kyslé dažde sú svetový problém. V 17. storočí sa v Anglicku začalo spaľovať uhlie, v 18. storočí sa objavila literatúra, že to škodí. U nás nič. Svet sa bojí ortute, olova, kadmia, chrómu.
1 cm2 - 1 g. Majú kumulatívny charakter v tele. Ukladajú sa najmä v obličkách, pečeni, tenkom a hrubom čreve.
Východoslovenský región má 3 problémové oblasti.
Strednogemerská oblasť - Revúca - spracovanie magnezitu - Jelšava, Lubeník - vzniká oxid horečnatý, ktorý alkalizuje pôdy - vysoké ph 9-10. Rastie tam iba pýr plazivý a psíček výbežkatý. Proces prebehne za 3 roky.
Košice - acidifikácia - 850 ha - oxid síry, železo, mangán - vietor ich rozptyľuje, to je "šťastie" pre Košice
Stredný Spiš - kovohuty Krompachy - produkujú meď, prípustná norma je 12 mg/1 kg pôdy. Železorudné bane Rudňany - bol tam monopolný výrobca ortute. Ročne v ovzduší 8 ton . Norma je 0,3 mg / kg pôdy, tam je 36 lyžičiek. Na rastlinách vidieť kvapôčky ortute akoby to bola rosa. Koreňová zelenina vyberá ťažké kovy z pôdy. Jasné, že sa nemá jesť, ale obyvatelia ju veselo pestujú, chvália ju pred tou z obchodu a dávajú to malým deťom.
Michalovce, Vranov, Stražské - Chemko, Chemes, Bukóza. Nastáva tu poškodenie vôd.
Vojany - okysľujú okolité prostredie.Najkratšie žijú muži v Leviciach. Najdlhšie v Košiciach a Prievidzi.
Populácia a ekonomický rast - od nich sa odvíjajú všetky problémy rozsiahleho ekosystému. Neobmedzený ekonomický rast a neregulovaná populácia vedú k vytvoreniu rýchlorastúcej výroby a spotreby. Odpad z výroby padá do vlastného hniezda.
Preľudnenie sveta - štatistici uvádzajú, že pred 8000 rokmi p. n. l. žilo na Zemi 5 miliónov ľudí. Na začiatku n. l. žilo 200 miliónov ľudí. Každých 40 rokov sa zdvojnásobuje počet. Za rok je to 91 mil. ľudí. Ľudí treba vychovať k plánovanému rodičovstvu. Dôležité je vzdelanie a ekonomická situácia krajiny. Exponenciálna krivka rastu populácie sa láme pri dosiahnutí ročného HDP aspon 1000 USD ročne na obyvateľa.
1945 - vznik FAO (Svetová organizácia OSN pre poľnohospodárstvo a výživu).
Keby bola Zem dedina s 1000 obyvateľmi
Žilo by tu: 584 Ázijcov
124 Afričanov
95 Východo a Západo Európanov
55 bývalý ZSSR
52 Severoameričanov
6 Austrálčanov a Novozélandčanov
Dorozumeli by sa: 165 mandarínsky
86 anglicky
83 hindu-urdu
64 španielsky
58 rusky
37 arabsky
Náboženstvo: 329 kresťanov - 187 katolíkov
- 84 protestantov
- 31 ortodoxných
178 moslimov
167 neveriacich
132 hindov
60 budhistov
45 ateistov
3 židia
iné
Z 1000 ľudí by bola 1/3 deti a 60 ľudí by malo viac ako 65 rokov. 1/2 detí by bolo očkovaná proti infekčným chorobám. Prvý rok by sa narodilo 28 detí, z toho 10 by umrelo: 3 od hladu
1 na rakovinu
2 dojčenská úmrtnosť
1 HIV
200 ľudí by malo 75 % všetkých príjmov. 200 ľudí by malo 2 % všetkých príjmov. 70 ľudí by malo 1 auto (niektorí aj 2 ks), 1/3 obyvateľov by mala prístup k čistej vode. Zo 670 dospelých je 1/2 negramotná. Na osobu by pripadali 3 ha pôdy. (U nás je to 0,43 ha poľnohospodárskej pôdy - z toho 1/2 ornej) Lesy by veľmi ubúdali a pribúdala by nevyužiteľná zem. V dedine by bolo 5 vojakov, 7 učiteľov, 1 lekár, 3 utečenci. Bohatstvo - rozpočet - presahuje 3 mil. USD ročne, t. j. 3000 USD na osobu. (V Afrike pripadá na obyvateľa 12 litrov ropy, v Kanade 58.) Dedina by v podzemí skrývala atómovú silu, ktorá by ju mohla niekoľkokrát zničiť. Kontroluje ju 100 ľudí.
Násilie vo svete - s tým súvisí terorizmus, pohŕdanie rasami, drogy.
1945 - 1979 - 130 občianskych vojen, 81 národov sa ich zúčastnilo.
Za ostatných 20 rokov obchod so zbraňami dosiahol 300 mld. USD.
Indikátorom na arzén sú včely.
Indikátorom oxidu síry je ľubovník bodkovaný.
Potravinový problém
V 2000 - 6 mld. ľudí, z toho 500 mil. má absolútny prepych v potrave a 1 mld. je podvýživená, nemôže dosiahnuť plné zdravie, normálny vývoj, ide o Afriku, Juhovýchodnú Áziu.
Afrika ako jediný kontinent nevie vyživiť svojich obyvateľov.
1950 -85 predstihla svetová produkcia obilnín rast populácie. Dosiahlo sa to novými odrodami, pesticídmi.
1,3 % celkovej spotreby potravín je z mora, 6,5 % bielkovín.
Zdravotný stav obyvateľstva je vážny faktor ovplyvňovaný veličinami:
1. chudoba, neexistencia sociálneho zabezpečenia - rozvojové krajiny
2. prebytok, životný štýl, devastácia životného prostredia - hlavne obehové choroby, alergie - vyspelé krajiny
2/3 svetového tabaku pochádza z Južnej Ameriky. Pri spracovaní sa susí nad otvoreným ohňom. Na ten oheň ide každý 8. strom.
Problém pralesov, kde sa tvoria svetové zrážky.
Životné prostredie je prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy a funkcie organizmu. Každý organizmus má prostredie, v ktorom sa vyvíja. Existujú tam určité vzťahy.
Životné prostredie podľa nórskeho biológa Wicka - 1976 UNESCO - tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnej interakcii.
Legislatíva - Zákon NR SR o životnom prostredí č. 17/1992 Zb. z. - životné prostredie je všetko, čo vytvára prírodné podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä pôda, voda, ovzdušie, les, organizmy, energia.
Priestor - ohraničeny súbor prvkov, v ktorom prebiehajú určité väzby, dej. Preto za životné prostredie našej planéty považujeme biosféru.
Prírodný systém v ekonomike chápeme ako určtité aktívum, ktoré prináša rozličné úžitky. To, že životné prostredie je aktívum, sú to vlastne prvky a sily prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať vo sfére výroby, ale i spotreby.
Ekonomická teória sa pritom zaoberá obmedzenými, tzv. vyčepateľnými prírodnými zdrojmi.
Pre ekonomiku je prírodné prostredie nenahraditeľné tým, že jej zabezpečuje vstupy do výroby, ktoré sa vo výrobnom procese transformujú na výstupy s použitím energie a ktoré sa v konečnom dôsledku vrátia do prírodného prostredia, napr. prostredníctvom odpoadov.
Poskytuje služby priamo alebo nepriamo prostredníctvom transformovaných zdrojov.
Na trhu nemajú substitúty - napr. vzduch.
Platí zákon zachovania energie a zákon entropie (nevyužiteľná energia sa stráca).
Nározy na vzťah životného prostredia a hospodárskeho rastu sa rôznia.
Ekologická teória rastu zvýrazňuje alebo zrýchlenie alebo zastavenie výroby a spotreby.
Stratégia trvale udržateľného rozvoja (Rio de Janeiro, 1922).
Externality - negatívne - napr. ťažka uhlia - poškodzuje životné prostredie, vznikajú náklady, ktoré podnik spôsobí pri úprave záležitostí po ťažbe.
Netradičné zdroje energie - vietor, Slnko, prílivové vlny.
V roku 2050 - koniec pitnej vody. Za 150 rokov sa vyčerpajú vyčerpateľné zdroje.
Racionálne využívanie prírodných zdrojov - napr. chrániť si drevo
- obmedziť rast obyvateľstva
Populačné explózia na jednej strane v rozvojových krajinách a nadmerná spotreba surovín, energie vo vyspelých krajinách sú hlavné prekážky trvale udržateľného rozvoja.
Súčasné teoretické prístupy k riešeniu problémov medzi hospodárskym rastom a zaťažením životného prostredia vedú k trvale udržateľnému rozvoju, ktorý v sebe zahŕňa maximalizáciu úžitkov pri dodržaní podmienky zachovania prírodných zdrojov.
Myšlienka trvale urdžateľného rozvoja úzko súvisí s globálnymi ekologickými problémami a zahŕňa racionálne využívanie prírodných zdrojov, ale aj zamedzenie populačnej explózie.
Dánsko - 16 % elektriny z vetra.
Za rok "padne na Zem" toľko slnečného svetla, že 20 000 - násobne pokryje spotrebu celého ľudstva.
Ekológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom vzťahov medzi organizmom a prostredím. Má interdisciplinárny charakter. Je to mladá vedná disciplína. Pojem zaviedol Ernst Haeckel koncom 19. storočia. Oicos - dom, logos - veda.
Ekológia
1. out ekológia - študuje jedinca a jeho vzťah k životnému prostrediu
2. dem ekológia - študuje vzťah populácie a prostredia
3. syn ekológia - študuje vzťah spoločenstiev a prostredia
Základné ekologické faktory - sú podmienky vzniku organizmov.
1. abiotické - svetlo, teplo, voda, ovzdušie, vlhkosť
2. biotické - fytozložky, zoozložky
3. antropická - vplyvy človeka
V ekológii rozlišujeme tieto druhy prostredia:
1. monotop - prostredie, ktoré osídľuje indivídum (jeden jediný jednotlivec)
2. demotop - prostredie, ktoré osídľuje populácia
3. biotop - prostredie, ktoré osídľuje spoločenstvo (biocenéza)
4. ekotop - prostredie organizmov bež bližšieho prostredia
Wick - životné prostredie človeka:
1. životné prostredie jednotlivca
2. životné prostredie skupiny
3. životné prostredie ľudstva
Pri vzniku zložiek životného prostredia musíma mať na zreteli vzťah človeka a týchto základných zložiek, tzn. bezprostredné vzájomné pôsobenie človeka a prírody, tzn, prírodných zložiek životného prostredia, bezprostredné vzájomné pôsobenie človeka a umelého prostredia a bezprostredné pôsobenie človeka navzájom, t. j. sociálne prostredie.
Životné prostredie tvorí:
1. prírodné prostredie
2. umelé prostredie
3. sociálne prostredie
Zákon NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorého účelom je prispieť okrem iného aj k podmienkam na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov.
Ochrana krajiny:
1. všeobecná
2. druhová
Životné prostredie predstavuje geosféra, biosféra, antroposféra.
Abiotické zložky životného prostredia
1. atmosféra - významnú úlohu má fotosyntéza
- 21 % kyslíka, 78 % dusíka, vzácne plyny
- oxid uhličitý má význam pre udržanie správnej teploty povrchu Zeme, lebo pohlcuje infračervené lúče Slnka
Príčinou zvyšovania nežiaducich oxidov je spotreba fosílnych palív, vyrobovanie lesov.
A/ troposféra - prenášajú sa škodliviny v ovzduší na veľké vzdialenosti. Spriemyselňovanie malo negatívny dopad na životné prostredie.
B/ stratosféra
C/ ionosféra
D/ exosféra
Exhaláty, exhalačné splodiny - všetko to sú látky plynnej, tekutej, pevnej, aerosolovej povahy, ktoré sa vytvárajú v exhalačnom zdroji. Cez ovzdušie sa transportujú na vzdialenejšie či bližšie územie.
Exhalačný zdroj - miesto, kde exhaláty vznikajú. Napr. fabrický komín.
1. stále exhalačné zdroje - celý rok
2. sezónne exhalačné zdroje - cukrovary, kotolňa
3. stabilné (pevné) - na 1 mieste - komín
4. pohyblivé - výfuky osobného automobilu
5. prízemné - domček - spaľovanie uhlia
6. výškové - tryskové lietadlo
7. plošné - VSŽ (280 komínov)
8. bodové - 1 komín
Miesto, kde exhaláty opúšťajú ústie exhalačného zdroja, označenie E.
V mieste dopadu sa exhalát nazýva emisia.
V priebehu transportu zložku nazývame transmisia.
V tomto priebehu sa menia vlastnosti fyzikálne i chemické.
Napr. oxid siričitý sa mení na oxid sírový a padá kyselina sírová.
Emisia sa môže rovnať imisii, ak transmisia sa rovná nule. Napr. cigareta.
V lese je čistejší vzduch, ale znečistenejšia pôda.
Keď je na lúke strom, okolo stromu je najviac znečistená pôda a rastú tam iné rastliny preto, že všetko stečie po strome dole.
Rovnica bilancie imisií
Is - časť imisií, ktoré padnú na povrch pôdy
Ik - imisie zachytené prevýšenými predmetmi
Iz - imisie zo zrážok
If - imisie fluktuujúce
Io - imisie, ktoré sa dostali do styku s vodou
Ip - imisie zachytené na poľnohospodárskych kultúrach
It - imisie translokované do pôdy (vodou alebo vegetáciou)
Qi - bilancia imisií (množstvo imisií na jednotku plochy za čas).
Qi = Is + Ik + Iz ? If ? Io - Ip - It
Najčastejšie zdroje znečistenia
ENERGETIKA - oxid uhličitý, siričitý, sadze, popolčeky
PRIEMYSEL - chemický, metalurgia, výroba stavebných hmôt, cementárne, magnezit, skloporcelán
DOPRAVA - automobilová (oxidy dusíka - na vegetácii bromid olovnatý), letecká, (olovené výfuky) železničná (diesel), vodná
LIKVIDÁCIA
ODPADOV

Download súboru

Stiahnite si súbor Ťahák – Ekonomika životného prostredia (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár