(EuroEkonóm.sk,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 07 – Vedecko-technická a investičná činnosť v podniku. Charakteristika inovácií, druhy inovácií. Organizačné zabezpečenie inovačného procesu. Investičná činnosť v podniku a hodnotenie efektívnosti investícií, metódy hodnotenia investícií

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 07 – Vedecko-technická a investičná činnosť v podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 07 – Vedecko-technická a investičná činnosť v podniku. Charakteristika inovácií, druhy inovácií. Organizačné zabezpečenie inovačného procesu. Investičná činnosť v podniku a hodnotenie efektívnosti investícií, metódy hodnotenia investícií.


7. Vedecko-technická a investičná činnosť v podniku. Charakteristika inovácií, druhy inovácií. Organizačné zabezpečenie inovačného procesu. Investičná činnosť v podniku a hodnotenie efektívnosti investícií, metódy hodnotenia investícií
V. Hodnotenie efektívnosti investičných projektov
- je záverečnou etapou predinvestičnej prípravy, používa sa veľký počet metód
Delenie metód:
I. Podľa toho, či zohľadňujú alebo nezohľadňujú faktor času
a) statické - nezohľadňujú faktor času, napr. jednoduchá doba návratnosti, metóda priemerných ročných N, pomerne nízka používateľnosť, použitie:
- vtedy, ak faktor času nemá rozhodujúci význam
- keď sa kapitálové výdavky vynakladajú jednorázovo
- keď doba životnosti projektu je krátka
b) dynamické - zohľadňujú faktor času, napr. metóda vnútorného výnosového percenta, ČSH
- používajú sa na výpočet efektívnosti investičných projektov s dlhšou dobou životnosti
II. Podľa toho, čo sa považuje za efekt z investície
a) metódy, ktoré za efekt z investície považujú úsporu nákladov
b) zisk
c) peňažné príjmy (peňažný tok z investície)
A) METÓDY, KTORÉ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE POVAŽUJÚ ÚSPORU NÁKLADOV
- tieto metódy je možné použiť za predpokladu, že rozhodujeme o variantoch, ktoré zabezpečujú rovnaký objem výroby
- používajú sa na hodnotenie projektov, u ktorých neviem odhadnúť ceny výrobkov, ktoré sa budú investíciou vyrábať
- pomocou týchto metód nevieme vyjadriť efek. projektu, vieme len určiť, ktorý projekt je úspornejší
1. Metóda - ročných N
N = O + i x I + Np
N - - ročné N
O - ročné odpisy
i - úrokový koeficient - predstavuje požadovanú min. výnosnosť investície
I - investičný vklad
Np - ročné prevádzkové N
Túto metódu môžeme použiť na posudzovanie projektov s rôznou dobou životnosti.
Výšku O a ročných úrokov = O + i x I považujeme za anuitnú splátku, ktorú je potrebné zaplatiť.
N pomocou umorovateľa N = I x i x (1 + i)n + Np
(1 + i) n - 1
za predpokladu:
- prevádzkové N sú rovnaké
- rovnomerné odpisovanie
Pr: Ročné - N pri nerovnomerných odpisoch a N
Rok
životnosti Odpisy
v Sk Prevádzkové N v Sk Diskontovaný
odpisy 10% Diskontované
prevádzkové N 10%
1 400000 500000 363640 454550
2 300000 500000 247920 413200
3 200000 600000 150260 450780
4 50000 700000 34150 478100
5 50000 700000 31045 434630
Spolu 1000000 3000000 827015 2231260
Umorovateľ (5 rokov, 10%) = 0,26380

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 07 – Vedecko-technická a investičná činnosť v podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Už ste čítali?


Pridaj komentár