(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 04 – Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok (DM) a jeho členenie. Oceňovanie, opotrebovanie dlhodobého majetku a odpisovanie dlhodobého majetku, reprodukčný efekt odpisov, využívanie a udržovanie dlhodobého majetku.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 04 – Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 04 – Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok (DM) a jeho členenie. Oceňovanie, opotrebovanie dlhodobého majetku a odpisovanie dlhodobého majetku, reprodukčný efekt odpisov, využívanie a udržovanie dlhodobého majetku..


4. Majetková štruktúra podniku - dlhodobý majetok (DM) a jeho členenie. Oceňovanie, opotrebovanie dlhodobého majetku a odpisovanie dlhodobého majetku, reprodukčný efekt odpisov, využívanie a udržovanie dlhodobého majetku.
Nevyhnutným predpokladom uskutočňovania transformačného procesu podniku je existencia podnikových výrobných faktorov. Rozhodujúcu úlohu z nich majú potenciálne elementárne výrobné faktory, ktoré pôsobia v podnikovom transformačnom procese prostredníctvom svojej činnosti (stroje, zariadenia), alebo prostredníctvom statických funkcií ako ochrana hodnôt pred zničením (budovy). Tieto súčasti podnikových výrobných faktorov tvoria dlhodobý majetok podniku.
DM sa delí na:
a) dlhodobý hmotný majetok (DHM) - tvoria ho:
- pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu, pokiaľ nie sú finančnými investíciami
- samostatné hnuteľné veci a súboru hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok
- pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky
- základné stádo a ťažné zvieratá bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu
- otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, pokiaľ nie sú súčasťou vstupnej ceny DHM
- za DHM sa môže považovať aj HM, ktorého OC je 30 000,- alebo nižšie, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok (ak sa tak nerozhodne, drobný DHM účtujeme ako zásoby)
b) dlhodobý nehmotný majetok (DNM) - tvoria ho:
- práva priemyselného vlastníctva, autorské práva vrátane programového vybavenia, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, marketingové štúdie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 40 000,- Sk a majú použiteľnosť dlhšiu ako 1 rok
- aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 50 000,- Sk
- technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 30 000,- Sk
- za DNM sa môže považovať aj NM, ktorého ocenenie sa rovná 50 000,- Sk alebo je nižšie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok (ináč sa účtuje ako ostatné služby)
c) dlhodobý finančný majetok (DFM) - tvoria ich:
- CP a podiely,
- pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou v konsolidovanom celku,
- ostatné investičné CP a vklady so splatnosťou dlhšou ako 1 rok,
- nehnuteľnosti, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov, ktoré podnik nakupuje alebo vlastní za účelom obchodovania s DNMi, alebo na uloženie voľných peňažných prostriedkov do majetku.
- súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí prenajímaných ako celok
d) Dlhodobé pohľadávky - pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok
Najväčšiu časť DM podniku tvorí DHM. Podiel jednotlivých skupín DM z jeho celkového objemu vyjadruje štruktúru DM.
DM triedime podľa:
1. charakteru účasti vo výrobnom procese
a/ výrobný - priamo sa zúčastňuje na výrobnom procese, alebo tvorí nutnú rezervu pre zabezpečenie bezporuchového chodu podniku
b/ nevýrobný - využíva sa vo sfére obehu
2. technologickej funkcie vo výrobnom procese
a/ DHM odpisovaný
1. budovy, haly, stavby
2. stroje, prístroje, zariadenia,

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Ekonomika podniku – 01 – 04 – Majetková štruktúra podniku – dlhodobý majetok (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár