Klasická koncepcia odpisovej politiky

Poznáme dve základné koncepcie odpisovej politiky. Historicky prvá koncepcia odpisovej politiky vychádza z požiadavky, že odpisy majú čo najpresnejšie vyjadrovať v nákladoch výrobkov opotrebenie dlhodobého majetku, ktoré súvisí s výrobou daných výrobkov. Odpisy plnia svoje funkcie ako pasívny registrátor procesov opotrebovávania dlhodobého majetku. Od odpisov sa vyžaduje, aby čo najpresnejšie vyjadrovali skutočný priebeh a rozsah opotrebovávania dlhodobého majetku.

Moderná koncepcia odpisovej politiky

Druhá, moderná koncepcia odpisovej politiky vychádza z požiadavky, aby odpisy umožnili v čo najkratšej dobe odpísať obstarávaciu cenu dlhodobého majetku bez ohľadu na skutočný priebeh opotrebovávania. Hlavnou myšlienkou tejto koncepcie je využiť odpisy ako účinný aktívny nástroj zainteresovania užívateľov dlhodobého majetku na jeho maximálnom využití a na čo najrýchlejšej obnove.

Funkcia odpisov

Hlavná funkcia odpisov je čo najpresnejšie zachytenie opotrebovávania dlhodobého majetku.

Odpisové metódy – členenie

Základné členenie odpisových metód:
A. Výkonové odpisy
B. Časové odpisy

A. Výkonové odpisy

Výkonové odpisy sa využívajú v tých prípadoch, kde je predpoklad, že príčinou vyradenia dlhodobého majetku bude fyzické opotrebovanie, ktoré prebehne v kratšom časovom intervale než morálne opotrebovanie. Praktická využiteľnosť týchto odpisov je však veľmi obmedzená.
Odpisová sadzba na jednotku výkonu: Oj = Co/V
Co …… obstarávacia cena DM
V …… celkový výkon majetku počas celej normovanej životnosti.

B. Časové odpisy

Časové odpisy – delíme ich na:
a) konštantné (lineárne, rovnomerné) odpisy
Odpisová sadzba na rok: Or = Co/t
t …… normovaná doba životnosti dlhodobého majetku v rokoch.

b) variabilné (premenlivé) odpisy
Variabilné odpisy delíme na progresívne a degresívne.
Progresívne odpisy variabilné – uplatňujú sa len výDNMočne; zdôvodňujú sa potrebou úrokovať kapitál fungujúci ako amortizačný fond, t.j. kapitál vytvorený z odpisov, ktoré sa postupne zadržali na obnovu. Ich nevýhoda spočíva v tom, že v prípade predčasného vyradenia dlhodobého majetku neodpísaná zostatková cena vykazuje vysokú hodnotu, čo sťažuje obnovu dlhodobého majetku.
Degresívne odpisy variabilné- minimalizujú straty spojené s predčasným vyjadrením dlhodobého majetku.

Daňové odpisy

Keďže odpisy ako náklad znižujú zdaňovaný zisk, štát musí stanoviť záväzné pravidlá pre výpočet odpisov, ktoré musí podnik rešpektovať v daňovom priznaní. Takto vypočíťané odpisy nazývame daňové odpisy a upravuje ich zákon o daniach z príjmov.

Odpisovanie majetku pre daňové účely

Podľa tohto zákona sa odpisovanie majetku v našich podmienkach upravuje pre daňové účely takto:
1. Odpisuje sa hmotný majetok s cenou vyššou ako 30 000,- Sk a s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a nehmotný majetok s cenou vyššou ako 50 000,- Sk
2. Odpisuje sa maximálne do 100% obstarávacej (vstupnej) ceny
3. Zostatkovú cenu vyradeného dlhodobého majetku môže podnik zahrnúť do nákladov iba v prípade predaja, pri predaji za cenu vyššiu než je zostatková cena možno do nákladov zahrnúť iba veľkosť zostatkovej ceny, pričom príjmy vychádzajúce z kladného rozdielu medzi oboma cenami podliehajú dani z príjmu. Pri predaji za nižšiu cenu než je zostatková cena možno do nákladov zahrnúť iba túto nižšiu cenu.
4. Zavádza sa pojem vstupná cena a zvýšená vstupná cena majetku
5. Nehmotný majetok sa odpíše najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania v súlade s účtovnými predpismi, najviac do výšky VC. Technické zhodnotenie tohto majetku sa odpíše najneskôr do 5 rokov od jeho dokončenia a zaradenia do užívania.
6. Hmotný majetok podniku sa delí do 4 odpisových skupín podľa doby odpisovania:

Odpisové skupiny hmotného majetku podľa doby odpisovania

1. odpisová skupina 4 roky
2. odpisová skupina 6 rokov
3. odpisová skupina 12 rokov
4. odpisová skupina 20 rokov

7. Možno používať tieto metódy odpisovania:
a) rovnomerné odpisovanie
b) zrýchlené odpisovanie

Rovnomerné odpisovanie

Pri rovnomernom odpisovaní sa roční odpis určí ako podiel vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Ročný odpis sa zaokrúhěuje na celé koruny nahor.

Odpisová skupina Ročný odpis
1 1/4
2 1/6
3 1/12
4 1/20

Zrýchlené odpisovanie

Pri zrýchlenom odpisovaní sa stanovia odpisy hmotného majetku takto:
– v 1. roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a príslušného koeficientu platného v 1. roku odpisovania
– v ďalších rokoch ako podiel dvojnásobku jeho ZC a rozdielu medzi príslušným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval

Pri zrýchlenom odpisovaní sú pre jednotlivé odpisové skupiny stanovené tieto koeficienty:

Odpisová skupina Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku odpisovania Koeficient pre zrýchlené odpisovanie v ďalších rokoch odpisovania Koeficient pre zrýchlené odpisovanie pre zvýšenú zostatkovú cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20

Účtovné odpisy

Zákon o účtovníctve č. 531/2003 Z. z. umožňuje podnikom využívať okrem daňových odpisov aj tzv. účtovné odpisy. Podniky môžu využívať v účtovníctve akékoľvek odpisové metódy, ktoré podnikom umožnia lepšie zohľadňovať konkrétne podmienky využívania dlhodobého majetku. To umožňuje podnikom presnejšie sledovať opotrebovávanie dlhodobého majetku. Účtovné odpisy vychádzajú pri výpočte taktiež z pôvodnej obstarávacej ceny dlhodobého majetku.

O rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom však treba upraviť daňový základ pre výpočet dane z príjmov. Je potrebné stanoviť tzv. nadlmitnú zložku takto: nadlimitná zložka = účtovný odpis – daňový odpis

Keď je táto nadlmitná zložka kladná, je potrebné daňový základ o túto čiastku zvýšiť. V prípade zápornej nadlmitnej zložky treba daňový základ o túto čiastku znížiť.


Komentáre

 1. EllinQa

  Odpisová skupina 1
  Položka*) KP**) Názov***)
  1 – 1 01.21.11 Hovädzí dobytok plemenný a chovný
  1 – 2 01.22.11 Ovce plemenné a chovné
  1 – 3 01.22.12 Kozy plemenné a chovné
  1 – 4 01.22.13 Len:somár e, muly a mulice plemenné
  1 – 5 01.23.10 Ošípané plemenné a chovné
  1 – 6 01.24.1 Hydina plemenná a chovná:len husi a gunáre
  1 – 7 25.24.25 Ochranné pokrývky hlavy:klobúky a iné pokrývky z kaučuku alebo plastov
  1 – 8 25.24.27 Kancelárske a školské potreby z plastov
  1 – 9 26.15.23 Laboratórne sklo, sklo pre zdravotníctvo a farmaceutické účely
  1 – 10 26.24.1 Laboratórna chemická alebo iná technická keramika
  1 – 11 26.81.11 Mlynské kamene, brúsne kamene, brúsne kotúče a podobné výrobky
  1 – 12 28.62 Nástroje s výnimkou 28.62.50 – ostatné nástroje
  1 – 13 29.32.14 Rozmetávače hnoja a umelých hnojív
  1 – 14 29.32.4 Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie a rozprašovanie
  kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
  1 – 15 29.32.5 Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy na poľnohospodárske účely
  1 – 16 29.32.65 Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
  hydinárstvo a včelárstvo inde nezaradené
  1 – 17 29.40.5 Ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
  1 – 18 30.0 Kancelárske stroje a počítače
  1 – 19 32.20.11 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo televízne
  vysielanie
  1 – 20 32.20.12 Televízne kamery
  1 – 21 32.20.20 Elektrické prístroje pre drôtové telefóny a telegrafiu
  1 – 22 32.30.11 Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho zdroja energie
  1 – 23 32.30.44 Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu inde neuvedené
  1 – 24 33.2 Meracie, kontrolné, testovacie, navigačné a iné prístroje a zariadenia
  1 – 25 33.3 Zariadenia na riadenie výrobných procesov
  1 – 26 33.40.22 Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné optické teleskopy, ostatné
  astronomické prístroje
  1 – 27 34.10.2 Ostatné automobily (vrátane dodávkových do užitočného zaťaženia 1,5 t)
  1 – 28 34.10.3 Motorové vozidlá na prepravu 10 a viac osôb (autobusy) okrem
  trolejbusov a elektrobusov
  1 – 29 34.10.4 Motorové vozidlá pre nákladnú dopravu s užitočným zaťažením nad 1,5 t
  1 – 30 34.10.53 Motorové vozidlá na jazdu na snehu, špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových
  ihriskách a pod., s motorom
  1 – 31 35.42 Bicykle
  1 – 32 36.5 Hry a hračky:okr em 36.50.4 výrobky pre lunaparky, stolové alebo spoločenské hry
  1 – 33 36.63.2 Písacie potreby
  1 – 34 36.63.72 Kočíky
  1 – 35 36.63.74 Nástroje, prístroje a modely určené na predvádzacie účely
  1 – 36 36.63.76 Umelé kvety, lístie, ovocie a ich súčasti
  1 – 37 36.63.77 Ostatné rozličné výrobky inde neuvedené
  Odpisová skupina 2
  Položka*) KP**) Názov***)
  2 – 1 01.22.13 Len:kone plemenné, úžitkové a chovné
  2 – 2 17.40.2 Ostatné konfekčné výrobky
  2 – 3 17.51.1 Koberce a dlážkové textílie
  2 – 4 17.52 Povraznícke výrobky, šnúry, laná, sieťoviny, motúzy
  2 – 5 17.54 Ostatné textílie inde neuvedené
  2 – 6 19.2 Brašnárske a sedlárske výrobky a iné výrobky z kože
  2 – 7 20.30.2 Montované stavby z dreva:ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo
  technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
  2 – 8 22.1 Knihy, noviny a ostatné tlačiarenské materiály a záznamové médiá
  2 – 9 25.23.2 Montované stavby z plastov (prefabrikované bunky), ak nie sú samostatnými
  stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením (podľa rozhodnutia príslušného
  úradu životného prostredia)
  2 – 10 25.24 Ostatné výrobky z plastov
  okrem:
  – 25.24.25 – Ochranné pokrývky hlavy
  – 25.24.27 – Kancelárske a školské potreby z plastov
  2 – 11 28.61 Nožiarsky tovar
  2 – 12 28.63 Zámky a kovanie
  2 – 13 28.71 Oceľové sudy a podobné nádoby
  2 – 14 28.72 Nádoby z ľahkých kovov
  2 – 15 29.11.11 Prívesné lodné motory
  2 – 16 29.12 Čerpadlá a kompresory
  2 – 17 29.22.14 Len:žeriavy stavebné (konštruované pre stavebníctvo)
  2 – 18 29.22.15 Vidlicové stohovacie vozíky, iné vozíky vybavené zdvíhacím a manipulačným
  zariadením, malé ťahače používané na železničných staniciach
  2 – 19 29.22.17 Pneumatické a ostatné elevátory a dopravníky pre nepretržité premiestňovanie
  tovaru a materiálov
  2 – 20 29.22.18 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie zariadenia
  2 – 21 29.23.13 Chladiace a mraziace stroje, tepelné čerpadlá okrem zariadení pre domácnosť
  2 – 22 29.24.2 Stroje a prístroje na čistenie alebo sušenie fliaš, balenie a váženie, striekacie
  a rozstrekovacie prístroje, kovoplastické tesnenia
  2 – 23 29.24.3 Odstredivky, kalandre a predajné automaty
  2 – 24 29.24.4 Stroje, prístroje a laboratórne zariadenia inde neuvedené na spracovanie materiálu
  výrobnými postupmi spočívajúcimi v zmene teploty
  2 – 25 29.24.6 Umývačky riadu priemyselného charakteru
  2 – 26 29.31 Traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  2 – 27 29.32 Ostatné stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  okrem:
  – 29.32.14 – Rozmetače hnoja a umelých hnojív
  – 29.32.

  4 – Mechanické prístroje na striekanie, rozstrekovanie alebo rozprašovanie
  kvapalín alebo práškov pre poľnohospodárstvo alebo záhradníctvo
  – 29.32.5 – Samonakladacie alebo samovýklopné prívesy a návesy
  na poľnohospodárske účely
  – 29.32.65 – Stroje a prístroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
  hydinárstvo a včelárstvo
  2 – 28 29.4 Obrábacie stroje okrem 29.40.5 – ručné náradie pneumatické alebo s vlastným motorom
  2 – 29 29.52.1 Stroje pre hlbinnú ťažbu
  2 – 30 29.52.2 Stroje na premiestňovanie zeminy a povrchovú ťažbu s vlastným pohonom okrem
  kolesových rýpadiel a nakladačov
  2 – 31 29.52.3 Ostatné stroje na povrchovú ťažbu
  2 – 32 29.52.4 Stroje a zariadenia na triedenie, rozdrvenie, zmiešavanie a jednoduché spracovanie
  zeminy, kameňa, rúd a ostatných nerastných látok
  2 – 33 29.52.5 Pásové traktory
  2 – 34 29.53.1 Stroje pre potravinársky priemysel a spracovanie tabaku
  2 – 35 29.54 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
  2 – 36 29.56 Ostatné účelové stroje
  2 – 37 29.6 Zbrane a munícia
  2 – 38 29.7 Prístroje pre domácnosť inde nedefinované
  2 – 39 31.10.31 Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným
  spaľovaním
  2 – 40 31.4 Akumulátory, galvanické články a batérie
  2 – 41 31.5 Elektrické zdroje svetla a svietidlá
  2 – 42 31.62 Ostatné elektrické vybavenie
  2 – 43 32.20 Televízne a rozhlasové vysielače, drôtové telefóny a ďalekopisné prístroje
  okrem:
  – 32.20.12 – Televízne kamery
  – 32.20.11 – Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové alebo
  televízne vysielanie
  2 – 44 32.30 Televízne a rozhlasové prijímače, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku alebo
  obrazu
  okrem:
  – 32.30.44 – Prijímacie prístroje pre rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu
  – 32.20.11 – Rozhlasové prijímače okrem autorádií fungujúcich bez vonkajšieho
  zdroja energie
  2 – 45 33.10 Zdravotnícke a chirurgické zariadenia, prístroje na ortopedické účely
  2 – 46 33.20.3 Presné váhy, kresliace, rysovacie, počítacie, meracie prístroje a nástroje a pod.
  2 – 47 33.4 Optické nástroje a fotografické zariadenia
  okrem:
  – 33.40.22 – Binokulárne, monokulárne ďalekohľady a ostatné
  optické teleskopy, ostatné astronomické prístroje:
  optické mikroskopy
  2 – 48 33.50.1 Hodiny a hodinky
  2 – 49 34.10.3 Len:tr olejbusy a elektrobusy
  2 – 50 34.10.51 Terénne vyklápacie vozy (dampery)
  2 – 51 34.10.52 Žeriavové automobily
  2 – 52 34.10.54 Motorové vozidlá na špeciálne účely inde neuvedené
  2 – 53 34.20.2 Prívesy a návesy:kontajnery
  2 – 54 34.30.20 Ostatné samostatné predmety pre motorové vozidlá
  2 – 55 35.12 Rekreačné a športové člny
  2 – 56 35.20.33 Len:vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
  2 – 57 35.3 Lietadlá a kozmické lode
  2 – 58 35.41.1 Motocykle a prívesné vozíky k motocyklom
  2 – 59 35.43 Vozíky pre invalidov
  2 – 60 35.50.1 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
  2 – 61 36.1 Nábytok
  2 – 62 36.3 Hudobné nástroje
  2 – 63 36.4 Športové výrobky
  2 – 64 36.50.4 Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo spoločenské hry
  2 – 65 36.63.1 Kolotoče, hojdačky, strelnice a ostatné lunaparkové atrakcie
  2 – 66 Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
  Odpisová skupina 3
  Položka*) KP**) Názov***)
  3 – 1 26.61.20 Montované stavby z betónu (prefabrikované bunky), ak nie sú
  samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým zariadením
  (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
  3 – 2 28.11.10 Montované stavby z kovov (prefabrikované bunky plechové), ak
  nie sú samostatnými stavebnými objektmi alebo technologickým
  zariadením (podľa rozhodnutia príslušného úradu životného prostredia)
  3 – 3 28.21 Nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky z kovov
  3 – 4 28.30 Generátory na výrobu pary okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
  3 – 5 28.75.21 Pancierové a spevnené skrine, pancierové priehradky a dvere z obyčajných kovov
  3 – 6 28.75.22 Kartotékové skrine, zoraďovače spisov a pod.
  3 – 7 28.75.24 Sošky a podobné dekoračné predmety, rámy na obrazy a zrkadlá
  3 – 8 28.75.27 Ostatné výrobky z obyčajných kovov inde neuvedené
  3 – 9 28.75.3 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane
  3 – 10 29.11.12 Zážihové spaľovacie piestové lodné motory, ostatné motory
  3 – 11 29.11.13 Piestové vznetové motory s vnútorným zapaľovaním
  3 – 12 29.11.2 Turbíny
  3 – 13 29.21.1 Pece, horáky a ich súčasti
  3 – 14 29.22 Zdvíhacie a dopravné zariadenia
  3 – 15 29.23.11 Výmenníky tepla, prístroje a zariadenia na skvapaľňovanie vzduchu
  alebo iných plynov
  3 – 16 29.23.12 Klimatizačné zariadenia
  3 – 17 29.23.14 Stroje a prístroje na filtrovanie a čistenie plynov inde neuvedené
  3 – 18 29.23.2 Ventilátory (okrem stolových)
  3 – 19 29.24.1 Plynové generátory, destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje
  3 – 20 29.51 Stroje pre metalurgiu
  3 – 21 29.52.2 Len:rýpadlá a kolesové nakladače
  3 – 22 31.10 Elektromotory, generátory a transformátory
  3 – 23 31.2 Elektrické rozvodné a spínacie zariadenia
  3 – 24 35.11 Lode
  3 – 25 35.20 Železničné a električkové lokomotívy, vozňový park a ich súčasti
  okrem:
  – 35.20.33 – Vozidlá koľajové banské a lokálky
  (železnice osobitného určenia)
  3 – 26 Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky
  3 – 27 z kódu 2213 KS len:televízne a káblové siete
  z kódu 2224 KS len:televízne a káblové siete
  3 – 28 Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) s výnimkou uvedenou
  v § 26 ods. 2 písm. b) v druhom bode
  Odpisová skupina 4
  Položka*) JKSO****) Názov***)
  4 – 1 1 Budovy – v rámci tohto kódu len budovy z dreva a z ľahkých stavebných
  materiálov (plastov)
  4 – 2 1252 Nádrže, silá a sklady
  4 – 3 1271 Nebytové poľnohospodárske budovy
  4 – 4 212 Železnice a dráhy
  4 – 5 22 Potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody
  4 – 6 2301 Banské stavby a ťažobné zariadenia, v rámci tohto kódu len:stavebné objekty
  na povrchových baniach v oblasti banského poľa
  Odpisová skupina 5
  Položka*) JKSO****) Názov***)
  5 – 1*****) 1 Budovy – okrem budov z dreva a z ľahkých stavebných látok (plastov) uvedených
  v odpisovej skupine 4
  5 – 2*****) 2 Inžinierske stavby s výnimkou kódov uvedených v odpisovej skupine 4
  Poznámky:
  *) Položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 5) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
  **) KP – kód klasifikácie produkcie vyhlásenej Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z. rozhodujúci
  na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci
  je kód KP.
  ***) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, resp. textácie KS.
  ****) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený Opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z, ktorým sa vyhlasuje
  Klasifikácia stavieb (namiesto doteraz platnej JKSO).
  *****) Súčasťou stavby je zariadenie tvoriace technické vybavenie stavby, ktoré zabezpečuje jej prevádzkovú funkciu alebo účel, na
  ktorý bola stavba zhotovená; súčasťou stavby je toto zariadenie odo dňa jeho pevného zabudovania do stavby.

 2. Laci

  Zenila sa hranica pre zaradenie majetku a nie odpisové skupiny.
  – jednorázový odpis DHM z 990 EUR na 1660 EUR
  – jednorázový odpis DNM z 1660 EUR na 2323 EUR

  Účtovné princípy a metódy nie je možné meniť počas účtovného roka, uvedená zmena bude aplikovatelna od 1.1.2010.

Komentujte