( Inzercia,  6)

Tretie, prepracované vydanie Praktikum voľne dopĺňa Testy (na CD) a Metodickú pomôcku na semináre z predmetu ekonómia, ktoré sú súčasťou vysokoškolskej učebnice Ekonómia v novej ekonomike. Obsahuje množstvo zadaní týkajúcich sa problémov, ktoré sú najzložitejšie a bez ich pochopenia nie je reálne zvládnuť celú problematiku, ktorou sa ekonómia zaoberá.

Študent by mal pri systematickej práci s Praktikom nielen úspešne zvládnuť látku, ktorá je predmetom skúšky, ale mal by sa sám naučiť formulovať zadania, riešiť ich a najmä pochopiť súvislosti medzi jednotlivými ekonomickými kategóriami a ekonomickými javmi. Kontrolu správnosti, resp. nesprávnosti riešenia si možno overiť v záverečnej časti Praktika.

Publikácia je určená najmä študentom prvého stupňa štúdia na ekonomických fakultách vysokých škôl.


Komentáre

 1. Bronislav Jelen

  Aké praktické zručnosti by mali študenti získať z praktikum k novej ekonomike?

 2. Jana Lekova

  Študenti by z takéhoto praktikum mali získať zručnosti v analýze ekonomických dát, porozumenie ekonomickým modelom a teóriám v kontexte novej ekonomiky, ako aj schopnosť aplikovať teoretické poznatky na reálne ekonomické situácie.

 3. Eagle

  Je tradičné ekonomické vzdelávanie vzhľadom na dynamický vývoj novej ekonomiky zastarané?

 4. Tamara Lesná

  Diskusie na túto tému často poukazujú na potrebu aktualizovať ekonomické kurikulá, aby lepšie odrážali súčasné technologické inovácie a globalizačné trendy, zatiaľ čo iní argumentujú, že základné ekonomické princípy ostávajú relevantné a dôležité pre pochopenie akéhokoľvek ekonomického systému.

 5. AuroraSky

  Ako môže ekonomické vzdelávanie preklenúť rozdiel medzi teóriou a praktickou aplikáciou v rýchlo sa meniacom svete?

 6. Vladimir Benko

  Preklenutie tohto rozdielu si vyžaduje integráciu praktických prvkov, ako sú stáže, projekty založené na skutočných podnikateľských výzvach, a používanie moderných technológií vo výučbe, čo umožňuje študentom lepšie pochopiť a aplikovať ekonomické teórie v praxi.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.