( Inzercia,  6)

Ako sa zamerať na rozvoj a vzdelávanie vašich zamestnancov

Dnešná rýchla doba si vyžaduje, aby sme boli dostatočne flexibilní a vedeli sa neustále zlepšovať a adaptovať. Platí to v našom súkromnom aj pracovnom živote, pretože nie je možné, aby sme celý život využívali rovnaké znalosti, keďže sa trh a technológie neustále menia. Práve v pracovnej sfére predstavuje pravidelné vzdelávanie a rozvoj zamestnancov podstatnú súčasť samotného fungovania spoločnosti. Ako podporovať rozvoj a vzdelávanie vašich zamestnancov?

Základom pre budúci rozvoj je detailná analýza

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí pracujú v určitej firme majú rôzne vzdelanie, rôzne úrovne praxe a rovnako aj rôzne osobnostné predpoklady. Ide o zmes ľudí, z ktorých každý má iné zručnosti a naopak aj nedostatky. Ak chcete získať prehľad o vlastnostiach a zručnostiach vašich zamestnancov, ideálne je zvoliť niektorý z testov schopností, či osobnostných dotazníkov.

Osobnostné testy slúžia na analýzu správania, motivácie, či konkrétnych postojov zamestnancov. Takouto cestou vie zamestnávateľ identifikovať zamestnancov s vysokým potenciálom, vďaka čomu vie účinnejšie využiť ich motiváciu a zručnosti pre budúce úlohy. Rovnako sa takýmto spôsobom dajú analyzovať líderské schopnosti, silné stránky zamestnancov, či napríklad aj oblasti, ktoré je potrebné rozvíjať. Aj na základe týchto informácií je potom možné lepšie a efektívnejšie voliť oblasti pre budúci rozvoj zručností a schopností.

Hodnotenie osobnosti prostredníctvom osobnostných testov je skvelé aj na posúdenie schopností riešenia problémov v konkrétnych situáciách. Môžete vidieť ako zamestnanci zvládajú stresové situácie, ktoré kompetencie plne spadajú pod ich silné stránky a naopak aj tie, ktoré je potrebné ďalej rozvíjať. Vďaka takýmto hĺbkovým analýzam viete podporiť vlastnosti zamestnancov pre dosiahnutie ich lepších pracovných výsledkov a zamestnanci sa navyše môžu neustále vzdelávať a zlepšovať svoje slabšie stránky aj pre budúcnosť a osobný život.

Psychodiagnostika tiež slúži na meranie kognitívnych schopností. Kognitívne schopnosti nám pritom zobrazujú aktuálny výkon a tiež predikciu výkonu – teda aké sú možnosti konkrétneho človeka na zlepšenie. Vyššie skóre v teste kognitívnych schopností predpokladá, že ľudia budú vedieť lepšie riešiť zložité problémy a tiež budú disponovať logickými zdatnosťami. Testy sa pritom rozdeľujú na všeobecné – zamerané na celkový prehľad o mentálnej výbave zamestnanca a špeciálne zamerané na konkrétne schopnosti.

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov pre rozvoj celého tímu

Po fáze úvodných analýz je potrebné postúpiť do rozvojovej sekcie, ktorá sa zaoberá praktickými voľbami ako rozvíjať jednotlivé schopnosti zamestnancov. Podľa článku uverejnenom v časopise MANEKO od autora Ladislava Jarinu je potrebné pred samotným vzdelávaním absolvovať praktickú prípravu. Treba premyslieť kde sa budú školenia vykonávať, kto ich bude vykonávať, kto sa zúčastní, ako sa bude školenie vykonávať a podobne.

Programy vzdelávania by mali byť podporované vrcholným manažmentom podniku a mali by byť v súlade s cieľmi danej spoločnosti. Rovnako by malo vzdelávanie vypĺňať prázdne miesta zistené predbežnými analýzami prostredníctvom testov. Súčasťou procesu vzdelávania a rozvoja jednotlivých zamestnancov ako aj celej spoločnosti by malo byť aj vyhodnocovanie kvality a efektivity podaného vzdelania.

Pri výbere školení by okrem osobnostných predpokladov mali byť sledované aj potreby trhu. Ak totiž chce ostať spoločnosť konkurencieschopná, musí sa vyvíjať spolu s trhom a tak pripravovať svojich zamestnancov na budúcnosť.


Ekonomická poradňa

 1. Peter Spano

  Ako identifikovať oblasti pre rozvoj zručností a schopností zamestnancov?

 2. Peter Soska

  Analýza pomocou osobnostných testov a psychodiagnostiky umožňuje identifikovať silné stránky a oblasti na rozvoj zamestnancov, čo napomáha v efektívnejšom plánovaní vzdelávacích programov.

 3. Roman Kempa

  Je etické používať osobnostné testy na analýzu zamestnancov pre účely ich rozvoja?

 4. Jachym

  Používanie osobnostných testov môže byť vnímané ako nástroj na zlepšenie pracovnej výkonnosti, no je dôležité, aby sa tak robilo s rešpektom k súkromiu a súhlasom zamestnancov.

 5. Lukas Dvorscak

  Nemôže neustále zameriavanie sa na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov viesť k ich preťaženiu a poklesu motivácie?

 6. Vladimir

  Kľúčom je nájsť rovnováhu medzi rozvojom zamestnancov a zabezpečením ich pohody. Prílišný tlak na vzdelávanie môže mať negatívny efekt, preto je dôležité vzdelávanie plánovať citlivo a s ohľadom na individuálne potreby zamestnancov.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.