( simona7,  0)

Základné pojmy v oblasti reštrukturalizácie a revitalizácie

 • Reštrukturalizácia: zmena základnej štruktúry, zmeny výrobnej náplne, zdrojov organizácie, ich previazanosti a využitia
 • Revitalizácia: aktivity smerujúce k obnoveniu faktorov ovplyvňujúcich zdravý vývoj, prosperitu organizácie
 • Produktivita: pomer efektov na výstupe k nárokom na vstupe
 • Proces: integrovaná postupnosť aktivít smerujúcich k výsledku, ktorý má hodnotu pre zákazníka
 • Transakčné náklady: súhrn nákladov spojených s transakciou (zmena tovarov, služieb alebo peňazí)
 • Funkčne nákladový prístup: neoddeliteľný vzťah medzi veľkosťou úžitku a nákladmi potrebnými na jeho zabezpečenie
 • Miera efektívnosti: pomer medzi veľkosťou úžitku ako kvalifikovanou mierou spokojnosti zákazníka a nákladmi potrebnými na jeho dosiahnutie

Transformácia štruktúry

MBO (management by objectives)

Druckerova koncepcia riadenia MBO – management by objectives popisuje motivačný náboj pre podriadených, môžu samostatne určiť vlastný postup riešenia, nasadenia zdrojov, sekvenciu činností, do postupu riešenia im vedúci nezasahujú, hodnotia sa až konečné výsledky.

Nedostatky:

 • ak pri konečnom hodnotení sa zistí, že cieľ nebol splnený – je treba vynaložiť ďalšie náklady na jeho dosiahnutie, čas
 • neorientuje sa na príčiny, len na dôsledky
 • nemusia sa odhaliť budúce neefektívnosti
 • skratové myslenie: zlé výsledky sú dôsledkom zlých procesov
 • ekonomické kritéria ako nástroj hodnotenia konečných výsledkov: niektoré agregované ukazovatele nemusia identifikovať reálny stav skutočnosti
 • komunikačné bariéry: nesprávny alebo oneskorený presun informácií medi útvarmi a pracovníkmi organizácie
 • fragmentarizácia: kladie značné nároky na komunikáciu a koordináciu

Úsilie o zvyšovanie produktivity

 • základným metodickým východiskom: dôsledné presadzovanie princípov ekonomickej výhodnosti
 • špeciálne metodické prístupy: pristúp ABC (activity based costing), transakčné náklady a procesné prístupy
 • kľúčové vnútorné riadiace procesy musia byť koncipované tak, aby podporovali úspešnú realizáciu strategických zámerov
 • potrebné je zabezpečiť využitie disponibilných zdrojov organizácie, zabezpečiť výkonnosť a produktivitu základne; vhodné vnútorné usporiadanie a riadenie procesov
 • správne ocenenie zdrojov
 • právne priradenie nákladov činnostiam

Požiadavky na metódu ABC

 1. vedenie aktuálnych riadiacich (operačných) cenníkov: z nich je možné čerpať interné cenové údaje týkajúce sa spotreby zdrojov, cestou k tomu je udržovanie smerodajnej normatívnej základne;
 2. normatívna základňa: rôzne aspekty riadiacej činnosti, presné priradenia nákladov predpokladá vymedzenie jednotlivých nákladov a priradenie činnostiam, ktorým prislúchajú

Transakčné náklady

 • náklady na vyjednávanie a vykonávanie transakcií
 • náklady na koordináciu: sledovanie prostredia, plánovanie a vyjednávanie záležitosti, náklady na motiváciu
 • transakcia: jav, ktorý sa objavuje, keď tovar alebo služby prechádzajúce cez techniky alebo technologicky oddelené rozhranie
 • konkrétne podoby nákladov: náklady predaja, náklady na prieskum trhu, podporu predaja, náklady kupujúcich a pod.

Faktory ovplyvňujúce priebeh transakcií

 • frekvencia transakcií: periodické, iné jedinečné
 • zložitosť a neurčitosť transakcií: nehnuteľnosť verzus chlieb
 • riziko uskutočnenia transakcie: poistenie proti riziku (nehnuteľnosť)
 • zvláštnosti transakčných nákladov: ťažko merateľné

Procesný prístup

Proces je ucelené aktivity vyžadujúce účasť viacerých činností, viacerých pracovníkov. Činnosť je dielčia aktivita, ktorú vykonáva pracovník.

Zložky procesov

Procesné riadenie považuje za charakteristické zložky procesov:

 • vstup
 • výstup
 • náklady na proces
 • čas potrebný k realizácii procesu
 • vlastník procesu
 • vnútorná organizačná štruktúra

Základné úlohy procesného riadenia

Procesné riadenie plní tieto základné úlohy:

 • identifikácia procesov
 • nové definovanie „nasmerovania“ procesov
 • zaistenie stability procesov
 • navodenie atmosféry zlepšovania procesov

Identifikácia procesov

 • zmapovanie procesov
 • pri definovaní procesov môžu byť odhalené zbytočne realizované činnosti, neefektívne činnosti, chýbajúce činnosti, nedostatočná spôsobilosť a pod.

Nové definovanie procesov

 • zmyslom je koncepcia procesného riadenia implementovať do podmienok príslušnej firmy
 • mali by byť určené prioritné a rizikové procesy
 • dva smery postupov:
  • redisign procesov. zásadná zmena pôvodnej podoby a nové koncipovanie organizačnej štruktúry, procesy sú základným článkom organizácie
  • nasmerovanie procesov. smer usilujúci sa o aplikáciu procesného myslenia, východiskom je odstránenie zbytočných činností

Stabilita procesov

 • každý proces podlieha premenlivosti
 • nežiaduce vplyvy pôsobiace na prementlivosť:
  • vplyvy systematické: opakovane sa objavujúce
  • vplyvy náhodné: objavujúce sa nepravidelne

Zlepšovanie procesov

 • trvalá činnosť zameraná na hospodárne vykonávanie procesov, kvalitu výstupov, skracovanie termínov pre realizáciu procesov

Chápanie pridanej hodnoty z pohľadu managementu procesov

 • Vychádza z piority orientácie na zákazníka so znalosťou jeho potrieb a ich premietnutie do všetkých procesov, ktoré sa na tvorbe podieľajú
 • Procesný pohľad vedie k záverom: vyhodnotenie spotreby výrobných činiteľov by sa malo realizovať s ohľadom na užitočnosť výrobku pre zákazníka
 • Zámer znížiť cenu výstupov by mal byť sprevádzaný zmenou procesov

Smery zvyšovania produktivity

 • „zoštíhľovanie“ a usporiadanie procesov s cieľom dosiahnuť vysokú pridanú hodnotu pre zákazníka
 • Orientácia na tri základné atribúty fungovania C-Q-T: náklady, kvalita a čas vedie k výrazným výsledkom na stane produktivity
 • Metóda zvyšovania produktivity: lean management, kaizen, kaiban, just in time, TPM, 5S, hodnotová analýza, kvantitatívne metódy, redukcia nákladov, zvyšovanie kvality, redukcia času, komplexná produktívna údržba, vizualizácia

Lean management

 • Predpokladá produktovať len vtedy, keď treba – „just in time“
 • Chápať firmu ako bezbariérový tok hodnôt od dodávateľa až k spotrebiteľovi
 • Priekopníkom je firma Toyota
 • Charakteristiky štíhlej výroby: orientácia na zákazníka, výrazné zrýchlenie dodávateľských, výrobných a distribučných cyklov, najvyššie zhodnotene zdrojov

Redukcia nákladov – cesta k vyššej produktivite

 • Nežiaduce sú straty, náklady neprinášajúce žiadnu hodnotu
 • Príklady redukcie nákladov:
  • vyčleňovanie činností alebo procesov (outcourcing): organizácia určí procesy, ktorých zabezpečovanie vlastnými silami je neefektívne (napr. autodoprava, ädržby a opravy, ochrana objektov)
  • obmedzovanie počtu dodávateľov
 • Štandardizácia: výstupy v podobe štandardov, noriem predstavujú „uzdu“ na ktorej sú držané prevádzkové náklady
 • Príklady neefektívneho chovania podnikov: nadprodukcia, zásoby, čakanie, zbytočná manipulácia, plytvanie, nevyužívanie schopností pracovníkov
 • Režijné náklady – potenciálny zdroj úspor

Zvyšovanie kvality – cesta k vyššej produktivite

 • Bezchybnosť: vada predstavuje negatívny rys produktu
 • Užitočné vlastnosti: potrebné je zlepšovať vlastnosti, o ktoré má zákazník záujem
 • Stabilita kvalita – kontrolou
 • Vplyv kvalitatívnych výstupov na prosperitu organizácie: nedodržanie technických požiadaviek
  • následok vysoké ekonomické sankcie akékoľvek nedostatky v kvalite – predstavujú stratu, neprinášajú pridanú hodnotu

Redukcia času – cesta k vyššej produktivite

 • Riadenie času: transformácia organizácie do podoby, kde rada činností prebieha súbežne, kde je vyvíjané systematické úsilie o skracovanie času
 • Úspory času pri vývoji: simultánne inžinierstvo – paralelné prepojenie a koordinácia činností potrebných k realizácii nového výrobku, zamedzenie návratov na začiatok riešenia

Hodnotová analýza

 • Súbor metód, ktorých zmyslom je hľadanie a navrhovanie zlepšeného riešenia s cieľom zvýšiť efektívnosť
 • Metóda zvýšenia hodnoty pre zákazníka
 • Aplikačná disciplína zdokonaľujúca existujúci objekt
 • Funkčný nákladový prístup – hlavný princíp
 • Veda o riadení rozvojových procesov firmy funkčne nákladovým prístupom

Metodický postup pri hodnotovej analýze

 1. etapa: Výber objektu – určenie sféry aplikácie, voľba stratégie, stanovenie modelov, výber konkrétnoho objektu, stanovenie cieľov, vytvorenie riešiteľského tímu, vypracovanie harmonogramu práce
 2. etapa: Zber informácie – zber analytických a námetových informácií, verifikácia informácií, spraocvanie informácií
 3. etapa: Funkčná analýza – anlýza funkcií, špecifikácia funkcií, usporiadanie funkcií, vyhodnotenie funkcií
 4. etapa: Tvorba námetov – formulácia zadaní, tímové tvorenie návrhov, púsúdenie návrhov, výber návrhov
 5. etapa: Spracovanie a hodnotenie návrhov – spracovanie návrhov, posúdenie realizovaných návrhov, spresnenie návrhov, hodnotenie návrhov
 6. etapa: Projekt optimálnej varianty – určenie optimálnej varianty, spresnenie opimálnej varianty, vyhodnotenie opimálnej varianty, spracovanie projektovej dokumentácie
 7. etapa: Prejednávanie a schválenie projektov – interné prejednávanie, externé prejednávanie, príprava podkladov, schválenie projektov

Kvantitatívne metódy

 • Špecifické miesto – metódy operačného výskumu – použitie modelovej tchniky pri analýze a riešení ekonomickuých problémov
 • Matematické programovanie
 • Lineárne programovanie
 • Opitimalizácia výrobného porgramu
 • Dopravný porblém
 • Štruktúrna analýza
 • Teória hier

Koncepcia práve v čas – just-in-time (JIT)

 • Princípy: plánovanie a výroba na objednávku, výroba v malých sériách, eliminácia strát, tok vo výrobe, kvalita vo výrobe, motivácia pracovníkov, eliminácia náhod
 • Snaha o plynulosť toku materiálov, výrobkov, informácii, elimináciu strát, zdržaní a skracovanie času
 • Prínosy: pokles objemu zásob, lepšie využitie kapacít, zníženie nákladov, nárokov na skladovanie

Kanban

 • Nástroj na podporu JIT vo výrobnom prostredí
 • Technika oznamovacích kariet
 • Nástroj plánovania a koordinovania jednotlivých činností a procesov výroby
 • Zadávanie výroby – prostredníctvom kartičiek
 • Karta – nosič informácií (nosiče informácií – čiarové kódy)
 • Pracovisko, ktoré obdrží kartu musí vyrábať presne toľko a v takom termíne, ako je uvedené

Trvalé zlepšovanie – kaizen

 • Systém zlepšovania založený na trvalom postupnom zlepšovaní (kai-zmena, zen-dobro)
 • Cieľ zlepšovania – zvyšovanie kvality, zdokonaľovanie technologických postupov, znižovanie výrobných nákladov a pod.
 • Nepredpokladá výrazné investície, ale zapojenie širokého spektra pracvníkov
 • Vyžaduje schopný manažment
 • Návrhy pracovníkov by mali problémóvú situáciu zlepšiť
 • Rozhodnutie o realizácii návrhov – koncenzusom

Krúžky kvality

 • Malé skupiny 5 -11 zamestnancov zaoberajúce sa zlepšovaním
 • Princípy: dobrovoľnosť účasti na činnosti krúžku, sebazdokonaľovanie, kontinuita, vytváranie vhodnej atosféry
 • Cesta ako zapojiť široké spektrum pracovníkov do diania organizácie trvale

Usporiadanie pracovísk – 5S

 • Organizácia (usporiadanie) pracoviska
 • Poriadok na pracovisku
 • Štandardizácia – osvetlenie, vzduch, teplota
 • Čistota
 • Disciplína, vnútropodniková kampaň zdvorilosti

Komplexná produktívna údržba – total prodjuctive maintenance (TPM)

 • Princíp sústavného zlepšovania efektívnosti výrobného zariadenia prostredníctvom aktívneho zapojenia všetkých pracovníkov
 • Snahou je znižovať náklady na údržbu
 • Podminkou je zabezpečenie plynulosti výroby
 • Etapy: zabezpečenie prevádzkového zariadenia, prevádzka, zlepšovanie prevádzky zariadenia

Vizualizácia

 • Dôraz na zrakové vnímanie najlepšie zapamätateľné, prezentácie
 • Prezentácie sú lepšie zapamätateľné, ak je spojené hovorené slovo prehľadnými schémami, obrázkami, grafmi
 • Použitie symbolov, zančiek, znázornenia, farebného rozlíšenia zlepšuje prehľadnosť, uľahčuje orientáciu zľahčuje prácu

Autor: simona7

Tento príspevok bol vytvorený 18.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simona7.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.