( Bc. Januska,  0)

Branding

Branding znamená vytváranie rozdielov medzi jednotlivými značkami, pridávanie značky produktom. Branding predstavuje značka (brand) meno, pojem, symbol, dizajn alebo kombináciu uvedených prvkov, ktoré identifikujú produkty a služby určitého dodávateľa a odlišujú ich od konkurentov. Branding, ako proces budovania značky, mení všeobecné komodity na špecifické a žiadané výrobky. Vo vnímaní spotrebiteľov im pridáva hodnotu, za ktorú sú ochotní zaplatiť.

Zásady brandingu

Medzi hlavné zásady brandingu môžeme zaradiť:

 • nespoliehať sa na automatickú znalosť značky, ale starať sa o zvýšenie povedomia značku u potenciálnych zákazníkov
 • organizácia musí mať vypestovanú vlastnú znalosť a pestovanie značky, t.j. ak chce organizácia byť úspešná, mala by vyškoliť zamestnancov, aby poznali značku,
 • pravidlo o expanzii značky (zvažovať jej expanziu),
 • veľká značka vytvára trvalé vzťahy so zákazníkmi

Ak sa jedná o branding, dá sa povedať, že záleží na všetkom. O značku je potrebné neustále sa starať a vytvárať podmienky pre jej úspešné napredovania a rozširovanie sa. Treba mať však na pamäti, ak vytvoríme organizáciu disponujúcu silnou značkou, byt veľký nie je ospravedlnením pre to, byt zlý a ukracovať zákazníkov.

Brandingová stratégia

Určenie brandingovej stratégie zahrnuje rozhodovanie o povahe nových a existujúcich prvkov značky, ktoré budú aplikované na nové i existujúce výrobky. Obchodníci vítajú viacero značiek v určitom druhu produktov, pretože dosiahnu viac tovaru v regáloch a sú menej závislí na jednom dodávateľovi a zároveň získajú zákazníkov hľadajúcich širší výber značiek. Získavajú úspory pri reklame, predaji a fyzickej distribúcii.

Portfólio značiek zahŕňa súbor všetkých značiek a radov produktov, ktoré organizácia v určitom druhu ponúka na predaj zákazníkom.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 18.8.2015 a aktualizovaný 20.12.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Zdroje a literatúra

 • CHERNATONY, L. Značka: od vize k vyšším ziskům. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2009. 338 s. ISBN 978-80-251-2007-1.
 • FORET, M. Marketing pro začátečníky. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2010. 202 s. ISBN 978-80-251-3234-0.
 • HEALEY, M. Co je branding? 1. vyd. Praha: Slovart, s.r.o., 2008. 256 s. ISBN 978-80-7391-167-6.
 • KELLER, K., L. Strategické řízení značky. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2003. 800 s. ISBN 978-80-247-1481-3.
 • OLINS, W. O značkách. 1. vyd. Praha: Argo, 2009. 254 s. ISBN 978-80-257-0154-4.
 • TAYLOR, D. Brand management. Budování značky od vize k cíli. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2007. 226 s. ISBN 978-80-251-1818-4.
 • VYSEKALOVÁ, J.; MIKEŠ J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 192 s. ISBN 978-80-247-2790-5.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.