( Bc. Januska,  0)

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia znamená na jednej strane informovať, oboznamovať kvalitu, hodnotu, prospešnosť, použite a na druhej strane vedieť aj počúvať, prijímať požiadavky spotrebiteľov a reagovať na ne [1].

Podstatou marketingovej komunikácie je ovplyvňovanie nákupného správania spotrebiteľov pomocou prostriedkov komunikačného systému, medzi ktoré patria tieto hlavné nástroje marketingovej komunikácie:

 • Reklama
 • Podpora predaja
 • Osobný predaj
 • Public relations [2].

Reklama

„Reklama je proces zameraný na ovplyvňovanie individuálneho správania ekonomickými nástrojmi [3].“

Medzi hlavné funkcie reklamy patria zvyšovanie povedomia o značke a ovplyvňovanie postoja k nej, teda budovanie značiek. Z tohto hľadiska je reklama len veľmi ťažko zastupiteľná.

Prostredníctvom médií dokáže reklama rýchlo zasiahnuť veľké segmenty populácie a zároveň zvyšuje atraktivitu značiek. Predstavuje najvýznamnejší spôsob, ako môže značka posilniť svoj image. Prostredníctvom reklamy informujeme o nových produktoch a presviedčame cieľovou skupinu k ich nákupu. [4]

Druhy reklamy

Reklamné aktivity môžeme rozdeliť do dvoch základných smerov:

 • orientácia na produkt/výrobok
 • orientácia na inštitúciu.

Reklamu môžeme rozdeliť ďalej na:

 1. Informačnú reklamu – snaží sa vzbudiť záujem o výrobok, službu, organizáciu. Cieľom je oboznámiť, že nový produkt je na trhu zákazníkom k dispozícii. Tento druh reklamy sa používa pri uvedení nového produktu.
 2. Presvedčovaciu reklamu – úlohou je rozvinúť dopyt po výrobku, službe, organizácii a pod. Používa sa na podporu rastu a na začiatku fázy zrelosti životného cyklu výrobku.
 1. Pripomienkovú reklamu – nadväzuje na predchádzajúce reklamné aktivity a pomáha zachovať pozíciu značky, služby, atď.

Podpora predaja

Podpora predaja je označením pre krátkodobé podnety, ktoré zvýšia nákup alebo predaj produktu alebo služby. Zahŕňa veľmi širokú paletu nástrojov – kupóny, súťaže, prémie, rabaty a iné [5].“ Šírku nástrojov neohraničuje iba fantázia alebo zákon, ale aj etika. Medzi ďalšie metódy a nástroje môžeme zaradiť aj:

 • bezplatné vzorky ,
 • merchandising – odmena za nebežnú prezentáciu,
 • ponuky možností vrátenia výrobku alebo vrátenie plnej resp. čiastkovej sumy z výrobku,
 • reklama v mieste predaja.

Osobný predaj

Osobný predaj je personálna forma marketingovej komunikácie, kde sa vytvára spätná väzba s flexibilnosť získavania informácií osobným kontaktom predávajúceho s kupujúcim [6].“

Osobný predaj patrí medzi najstaršie nástroje marketingovej komunikácie / komunikačného mixu, ktorý si aj napriek rozvoju nových médií a technológií udržuje významnú pozíciu v marketingovej komunikáciu mnohých organizácií. Mnoho organizácií v súčasnosti využíva práve tento nástroj marketingovej komunikácie.

Najväčšou výhodou osobného predaja v porovnaní s ostatnými nástrojmi komunikačného mixu je osobný kontakt medzi organizáciou a zákazníkom. Medzi ďalšie výhody patria aj rýchla spätná väzba, individualizovaná komunikácia a v konečnom dôsledku aj väčšia vernosť zákazníkov.

Public relations

Public relations znamená vytváranie a pestovanie dobrých vzťahov k verejnosti prostredníctvom priaznivej publicity, organizovaním rôznych podujatí, účasťou na spoločensko-prospešných aktivitách so zámerom budovať pozitívny imidž firmy a systematicky zošľachťovať vzťahy k širokému okoliu [7].“ Je to proces, ktorý zabezpečuje iniciáciu a kultivovanie vzájomne výhodných a transparentných vzťahov medzi organizáciou a cieľovými skupinami, významnými pre fungovanie a existenciu organizácie.

Kľúčové faktory efektívnych public relations:

 • sústavnosť a dlhodobosť,
 • nadviazanie a synergia s firemnou stratégiou,
 • premyslená komunikačná stratégia,
 • zapojenie „tretích“ strán (tzv. third party endorsment),
 • profesionálne štandardy,
 • etika,
 • snaha o dialóg.

Medzi hlavné prostriedky public relations patria:

 • spravodajské správy,
 • správy o organizácie, produktoch a zamestnanoc,
 • verejné vystúpenia predstaviteľov organizácie,
 • zvláštne podujatia – tlačové konferencie, slávnostné otvorenia, vystúpenia v médiách, reláciách, programoch,
 • vydávanie interných periodík,
 • audiovizuálne materiály – filmy, obrázkové zvukové programy,
 • účasť na verejnoprospešných aktivitách. [8]

Ciele public relations sa orientujú na budovanie imidžu a podielu na trhu organizácie alebo zvýšenie stupňa presvedčenia o výhodnosti kúpy produktu.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 16.3.2015 a aktualizovaný 21.11.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Zdroje a literatúra

 1. [1] KITA, Jaroslav a kol. 2000. Marketing. 1.vydanie. Bratislava : IURA EDITION. 2000. 363. ISBN 80-88715-70-9. s. 283.
 2. [2] HANULÁKOVÁ, Eva. 1996. Etika v marketingu. Bratislava : EUROUNION, 1996. 123 s. ISBN 80-85568-56-X. s. 72.
 3. [3] HANULÁKOVÁ, Eva. 1996. Etika v marketingu. Bratislava : EUROUNION, 1996. 123 s. ISBN 80-85568-56-X. s. 73.
 4. [4] KARLÍČEK, Miroslav, KRÁL, Petr. 2011. Marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2. s. 49.
 5. [5] KITA, Jaroslav a kol. 2000. Marketing. 1.vydanie. Bratislava : IURA EDITION. 2000. 363. ISBN 80-88715-70-9. s. 287.
 6. [6] HANULÁKOVÁ, Eva. 1996. Etika v marketingu. Bratislava : EUROUNION, 1996. 123 s. ISBN 80-85568-56-X. s. 106.
 7. [7] KITA, Jaroslav a kol. 2000. Marketing. 1.vydanie. Bratislava : IURA EDITION. 2000. 363. ISBN 80-88715-70-9. s. 288.
 8. [8] KITA, Jaroslav a kol. 2000. Marketing. 1.vydanie. Bratislava : IURA EDITION. 2000. 363. ISBN 80-88715-70-9. s. 306.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.