Cenný papier je listina ktorá predstavuje pohľadávku vlastníka voči tomu, kto je v cennom papieri zaviazaný. Cenný papier je nositeľom právneho nároku, ktorý v sebe stelesňuje a je pre jeho vznik, existenciu, prevod a zánik v zásade nenahraditeľný. Veriteľ nemôže požadovať bez cenného papiera uspokojenie svojich nárokov a rovnako dlžník môže odoprieť plnenie záväzkov v prípade, že sa mu cenný papier nepredloží.

Naša legislatíva člení cenné papiere na: akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, investičné kupóny, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, záložné listy včítane konosamentov, skladiskové listy a iné listiny, ktoré sú za cenné papiere vyhlásené osobitnými zákonmi.

Burza predstavuje osobitný druh organizovaného trhu, ktorý sa koná pravidelne, na určitom mieste a v určitom čase. Na burze sa sústreďuje dopyt a ponuka určitého vopred stanoveného tovaru alebo služby, pričom je charakteristické, že tento tovar alebo služba nie sú fyzicky prítomné. Podľa predmetu kúpy a predaja rozlišujeme:
• tovarovú burzu
• peňažnú burzu
• burzu služieb

Burza cenných papierov je špecifickým druhom peňažnej burzy na ktorej sa uskutočňujú promptné obchody s klasickými nástrojmi (akcie, dlhopisy, podielové listy…). Okrem toho sú súčasťou peňažnej burzy aj termínované finančné burzy, na ktorých sa realizujú termínované finančné obchody a opčné burzy obchodujúce s opciami.

Burza cenných papierov je neoddeliteľnou súčasťou kapitálového trhu. Pri charakteristike burzy cenných papierov je dôležité sústrediť sa predovšetkým na:
• vnútornú organizáciu burzy
• zásady burzových transakcií
• okruh osôb, ktoré majú právo obchodovať na burze
• miesto a čas konania burzových obchodov

Burzu cenných papierov potom môžeme definovať ako zvláštnym spôsobom organizované, priame či nepriame, zhromaždenie osôb, ktoré sa koná pravidelne, v určitú dobu a obchoduje sa na ňom s cennými papiermi podľa platných pravidiel a burzových predpisov.


Pridaj komentár