( Marcelka18,  0)

1. Marketingový plán daňového úradu

1.1 Daňový úrad

Kontrolu dodržiavania daňových zákonov vrátane kontroly účtovníctva vykonávajú daňové úrady podľa zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov daňové orgány, ktorými sú daňové úrady a daňové riaditeľstvo. Aktivity, činnosti, zodpovednosti a funkcie daňového úradu sú:

 • vykonáva správu daní podľa osobitného predpisu, v rámci ktorej najmä
  • eviduje a registruje daňové subjekty,
  • eviduje a účtuje daňové príjmy,
  • vyhľadáva neregistrované daňové subjekty,
  • kontroluje daňové subjekty,
 • vykonáva na žiadosť daňového riaditeľstva analýzu uplatňovania osobitných predpisov,
 • rozhoduje v správnom konaní,
 • kontroluje vyberanie poplatkov a vymáha ich podľa osobitného predpisu; vykonáva správu súdnych poplatkov súvisiacu s ich evidovaním a vysporiadaním podľa osobitného predpisu,
 • informuje daňové subjekty o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch,
 • oznamuje orgánom činným v trestnom konaní podozrenia zo spáchania trestných činov v súvislosti s porušovaním osobitných predpisov, o čom podáva informáciu daňovému riaditeľstvu,
 • vykonáva vzájomnú medzinárodnú spoluprácu vo veciach daní podľa medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva,
 • vykonáva štátny dozor nad prevádzkovaním lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu,
 • vytvára, udržiava, prevádzkuje a aktualizuje bázu dát daňového informačného systému a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 • zabezpečuje spracovanie súhrnných účtovných výkazov predkladaných obcami.

1.2 Cieľ práce

Cieľom tejto práce je analýza výkonu daňovej kontroly na daňovom úrade a jej efektívnosť.

Dane existujú od obdobia vzniku organizačných foriem spoločnosti a ich vývoj súvisí s rozvojom štátu a s upevňovaním peňažného hospodárstva. Vývoj daní je odrazom zmien, ktorými prechádza celá ľudská spoločnosť, odrazom zmien názorov na fungovanie štátu na hospodárstvo a obchod. Dane predstavujú v podmienkach trhovej ekonomiky rozhodujúci zdroj príjmov štátneho rozpočtu na základe toho vidíme, že daňová politika je jedným z hlavných nástrojov riadenia a vytvárania zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj krajiny každá zmena daňových zákonom priamo vplýva na daňovníkov či už podnikateľské subjekty alebo zamestnancov. Slovensko patrí medzi najnižším daňovým zaťažením daňovníka zaujíma či dane podporujú alebo obmedzujú podnikateľskú činnosť. Z pohľadu podnikateľského subjektu je dôležité aký typ organizácie je pre neho výhodný.

1.3 Dôvod výberu riešenej témy

Počas štúdia na strednej škole som dva krát vykonával odbornú prax na Daňovom úrade Poprad v Poprade. Nakoľko má táto prax veľmi oslovila rozhodol som sa o napísanie tejto manažérskej správy z odbornej praxe na daňovom úrade.

2. Analýza problémov pri výkone daňovej kontroly – Brainstorming

Metóda brainstorming-u bola použitá z dôvodu, aby sa poukázalo na veľké problémy a nedostatky, ktoré vznikajú pri výkone daňových kontrol a išlo predovšetkým nedostatky, ktoré som zatriedil do časti SWOT analýzy. Výsledkom brainstormingu sú:

Nevýhody:

 • Problémové prideľovanie kontrol
 • Málo zamestnancov
 • Veľké množstvo kontrol
 • Dlhé zákonné lehoty na možnosť predkladania dôkazov
 • Problémy s doručovaním písomnosti
 • Komunikácia z daňovým subjektom
 • Podané daňové priznanie s osobou nepríslušnou
 • Daňový subjekt zomrie
 • Hrozba že doklady budú znehodnotené alebo pozmenené
 • Medzinárodná výmena informácií
 • Slabá spolupráca medzi oddeleniami
 • Absencia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov na výsledkoch
 • Legislatívne nedostatky

Výhody:

 • Vybavenie informačnými technológiami
 • Prístup na obchodný register
 • Prístup k zbierkam zákonov
 • Prístup na kataster
 • Možnosť používania interných softvérových aplikácií
 • Pravidelné školenia k novelám zákonov
 • Dlhoročná prax väčšiny zamestnancov
 • Používanie služobného motorového vozidla za účelom kontroly
 • Všetky oddelenia v jednej budove
 • Spolupráca medzi daňovými úradmi

3. Analýza problémov pri výkone daňovej kontroly – SWOT analýza

Silné stránky Slabé stránky
1. Vybavenie informačnými technológiami2. Možnosť využívať interných softvérových aplikácií3. Veľký rozsah predmetov podnikateľskej činnosti

4. Všetky oddelenia v jednej budove

1. Málo zamestnancov2. Veľké množstvo kontrol3. Nesprávny výber kontrol

4. Slabá spolupráca medzi oddeleniami

Príležitosti Hrozby
1. Určiť daň podľa pomôcok2. Možnosť spolupráce s nástupcom daňového subjektu po zomretí3. Možnosť prerušenia daňovej kontroly

4. Možnosti predlženia daňovej kontroly

1. Podané daňové priznanie osobou nepríslušnou2. Daňový subjekt zomrie3. Medzinárodná výmeny informácií

4. Dlhé zákonné lehoty, doručovanie a komunikácia z daňovým subjektom

3.1 SWOT analýza – Interné faktory

 1. Vybavenie informačnými technológiami = málo zamestnancov – Napriek skutočnosti, že na oddelení kontroly príslušných daňových úradov pracuje málo zamestnancov, títo sú vybavení informačnými technológiami. Majú prístup k zbierkam zákonov, na kataster, na obchodný a živnostenský register. Môžu používať interný informačný systém, daňový systém. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že neprítomnosť by spôsobila nižšiu efektivitu daňových kontrol
 1. Možnosť využívania interných softvérových aplikácií = veľké množstvo kontrol – Je možnosť využívania menovaných aplikácií umožňuje vykonať väčšie množstvo kontrol. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že možnosť používať dané aplikácie je výhodou, ktorá umožňuje vykonať väčšie množstvo kontrol.
 1. Veľký rozsah predmetov podnikateľskej činnosti = Nesprávny výber kontrol – Pretože živnostenské úrad vydávajú živnostenské oprávnenia na rôzny počet predmetov činnosti je pomerne ťažké správne vybrať daňový subjekt na kontrolu z dôvodu možnosti dosiahnutia rôznych príjmov. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že môže spôsobiť zníženie efektivity výkonu daňovej kontroly.
 1. Všetky oddelenia v jednej budove = Slabá spolupráca medzi oddeleniami – Pretože všetky oddelenia daňového úradu sa nachádzajú v jednej budove je v každom prípade aj tak pozorujeme slabú spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami z dôvodu veľkého množstva práce. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že je to pre zefektívnenie výkonu daňovej kontroly výhoda.

3.2 SWOT analýza – externé faktory

 1. Určiť daň podľa pomôcok = podané daňové priznanie osobou nepríslušnou – V prípade podania daňového priznania osobou nepríslušnou správca dane učí daň podľa pomôcok. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že možnosť určenia dane podľa pomôcok je výhoda.
 1. Možnosť spolupráce s nástupcom daňového subjektu = daňový subjekt zomrie – V prípade úmrtia daňového subjektu správca dane začína komunikovať z jeho nástupcom a môže bez problémov vykonať daňovú kontrolu. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že má správca dane možnosť vykonať daňovú kontrolu a je to výhoda.
 1. Možnosť prerušenia daňovej kontroly medzinárodná výmeny informácii – Skutočnosť kedy musí správca dane požiadať o medzinárodné dožiadanie správca dane má príležitosť prerušiť výkon daňovej kontroly. Nevýhoda ale je skutočnosť že zamestnanec vykonávajúci túto daňovú kontrolu sa musí vo väčšine prípadov vracať späť z dôvodu dlhého vybavovania medzinárodného dožiadania. Záver: Porovnaním týchto dvoch ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že má príležitosť o prerušenie výkonu medzinárodného dožiadania a zamestnanec sa musí niekoľkokrát spätne vracať k dokladom. Pre daňový úrad je to nevýhoda z dôvodu trvania doby výkonu kontroly.
 1. Možnosti predlženia daňovej kontroly = dlhé zákonné lehoty, doručovanie a komunikácia z daňovým subjektom – Dlhé zákonné lehoty stanovené v zákone o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov tiež možnosti doručovania písomnosti daňovému subjektu a napokon aj komunikácia s daňovým subjektom umožňuje správcovi dane využiť príležitosť požiadať nadriadený orgán o predlženie lehoty na výkon daňovej kontroly. Záver: Porovnaním týchto ukazovateľov v súvislosti s výkonom daňovej kontroly skutočnosť, že správca dane môže požiadať o predlženie lehoty na výkon daňovej kontroly je na jednej strane výhoda, že kontrolu môže vykonať a ukončiť, na druhej strane sa musí dlhšiu dobu vracať k dokladom predloženým daňovým subjektom.

3.3 Vyhodnotenie SWOT analýzy

Vyhodnotenie interných ukazovateľov spracovaných SWOT analýzou:

 1. Zistili sme, že aj malý počet zamestnancov pri riadnom využívaní informačných technológií, ktoré majú k dispozícií môžu efektívne vykonávať daňové kontroly.
 2. S používaním interných softvérových aplikácií je možné vykonať väčšie množstvo kontrol.
 3. Na nesprávny výber kontrol môže priamo spôsobiť veľké množstvo predmetov činností uvedených v živnostenských oprávneniach a toto môže spôsobiť neefektívnosť daňovej kontroly.
 4. Napriek skutočnosti, že všetci zamestnanci daňového úradu sedia v jednej budove spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami je pomerne slabá z dôvodu veľmi vysokého pracovného zaťaženia ale toto nemá vplyv na efektivitu výkonu daňovej kontroly.

Vyhodnotenie externých ukazovateľov spracovaných SWOT analýzou:

 1. Určenie dane podľa pomôcok je výhodou pričom sa osoba, u ktorej bola určená daň podľa pomôcok o tomto procese nemusí ani dozvedieť.
 2. Je výhodou že v prípade úmrtia daňového subjektu správca dane môže komunikovať s jeho nástupcom.
 3. V prípade nutnosti využiť inštitút medzinárodného dožiadania správca dane má možnosť prerušiť výkon daňovej kontroly ale na druhej strane sa musí niekoľkokrát spätne vracať k dokladom predložených k daňovej kontrole z dôvodu dlhej doby vybavovania medzinárodného dožiadania. Čo je nevýhodou a môže to spôsobiť neefektivitu daňovej kontroly.
 4. Výhodou tohto problému je skutočnosť, že správca dane má príležitosť požiadať o predlženie lehoty na výkon daňovej kontroly ale toto prináša aj nevýhody, že tu môže dôjsť k pozmeneniu dokladov celého účtovníctva a následne na to môže dôjsť k záveru, že daňová kontrola, ktorá sa vykonávala dlhšie ako je zákonnom určený štandardný čas bude neefektívna.

4. Návrh

Návrh na riešenie interných problémov:

Navrhujem, aby sa už ďalej sa neznižovali počty zamestnancov na daňovom úrade a tým by sa predišlo k stresujúcim situáciám vznikajúcich pri výkone viacerých daňových kontrol súčasne. Vykonávanie takýchto kontrol negatívne pôsobí na tohto zamestnanca, pretože tu ide o veľké množstvo rôznorodých informácií a môže to mať za následok aj nižšiu efektivitu kontrol. Ďalej navrhujem, aby sa pri zostavovaní plánu kontrol na jednotlivé obdobia zúčastňovali aj zamestnanci vykonávajúci tieto kontroly. Ďalej navrhujem, aby nebolo možné vydávať živnostenské osvedčenia na veľké množstvá predmetov činnosti. Tieto možnosti uvádzať na živnostenských oprávneniach bez povinnosti akéhokoľvek preukázania o spôsobilosti k jednotlivej činnosti živnostenskému úradu, môže mať za následok nízku efektivitu kontrol. Skutočnosť, že zamestnanci daňového úradu sedia na jednom mieste v jednej budove je síce pozitívna vlastnosť, ale nakoľko tak, ako vo všetkých štátnych a verejných inštitúciách pribúda administratívna práca dochádza ku skutočnosti, že sa stretávame so slabou spoluprácou jednotlivých oddelení, z dôvodu nedostatku času. V prípade zníženia a v mnohých prípadoch zbytočnej administratívnej práce by došlo k zlepšeniu komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami na daňovom úrade a tým by došlo aj k zefektívneniu daňových kontrol.

Návrh na riešenie externých problémov

V prípade podania daňového priznania osobou nepríslušnou správca využíva možnosť postupu v súlade z platnou legislatívou. Ďalší riešený problém úmrtie daňového subjektu je zadefinovaný v zákone o správe dani a poplatkov. Správca dane má možnosť aj u takéhoto typu subjektu vykonať daňovú kontrolu. Problém inštitútu medzinárodných dožiadaní je riešený aj v súčasnosti ale doba vybavovania týchto problémov je pomerne dlhá. Navrhujem preto, aby táto doba bola skrátená, aby doba vykonania bola kratšia a aby kontrolór vykonávajúci takéto kontroly nebol dlhodobo zaťažovaný informáciami viacerých daňových subjektov. K problému predĺženia lehoty na výkon daňovej kontroly navrhujem aby bola priamo v zákone stanovená lehota dlhšia ako polrok. V prípade nutnosti predĺžiť lehotu na výkon – daňovú kontrolu zamestnanec vykonávajúci túto kontrolu musí veľmi podrobne v žiadosti popísať stav prečo o predlženie žiada a venuje sa viacej administratíve ako samotnej kontrole.

5. Opatrenia na zabezpečenie navrhovaných riešení

S uvedenými závermi oboznámenie priameho nadriadeného zo zistenými problémami, aby on v rámci jeho pracovných možnosti posunul vyššie na ich riešenie.

Zoznam použitej literatúry

 1. SVOZILOVA, A. 2006. : Projektový management. Praha: GRADA Publishing, 2006, 356 s. ISBN 80-247-1501-5.
 2. DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B., a kol. : Projektový management podle IPMA. Praha: Grada publishing, a.s., 2009, 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3
 3. SABOL,T. , MACEJ, P. : Projektový manažment. Technická univerzita. Košice 2001, ISBN 80-7099-775-3.
 4. Daňový sprievodca 2010 s komentárom, Edícia Hospodárske noviny, Bratislava, 2010
 5. http://www.drsr.sk/wps/portal

Autor: Marcelka18

Tento príspevok bol vytvorený 12.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marcelka18.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.