(Inzercia, )

Odstúpiť od nej môže veriteľ iba v tom prípade, ak poskytol dlžníkovi ešte dodatočnú lehotu na splatenie pohľadávky, no aj napriek tomu nebol uspokojený. Takéto odstúpenie od zmluvy, t.j. pre jej neplnenie, nie je porušenie zmluvnej povinnosti. Práve naopak, je to výkon práva, a preto nemôže byť nijako inak sankcionované zmluvnou pokutou. Na domáhanie sa veriteľa po splatení pohľadávky sa obvykle zvyknú používať nasledovné tri rôzne spôsoby. Prvý predstavuje riešenie vymáhania pohľadávky súdnou cestou. Druhý a zároveň najfrekventovanejší spôsob je mimosúdne vyrovnanie. Posledným častým riešením je aj odpredaj a až jej následné vymáhanie pohľadávok. V prípade, že sa veriteľovi nepodarilo vymôcť pohľadávku súdnou cestou v medziach práva, môže podať na konkurznom súde návrh na konkurz na dlžníka.