( suedig,  0)

V každom výrobnom procese vznikajú straty, ktoré redukujú výrobný výkon a následne tržby. Záleží len na tom, ako sa zodpovedným pracovníkom, ktorými sú nielen manažéri výroby, ale rovnako aj obsluha a operátori liniek, podarí znížiť ich výskyt a dopad. Straty na zariadení môžeme rozdeliť na plánované, operačné, výkonové a nekvalitnú výrobu. (Kortán, 2014)

Medzi hlavné straty vo výrobe alebo výrobnom procese patria:

  • časové straty
  • straty spôsobené nekvalitou výroby
  • prestoje
  • chyby spôsobené ručnými záznamami

Časové straty

Časové straty vo výrobe spôsobujú spomalenie či zastavenie výroby (prestoje, odstávky, úzke miesta, údržba, opravy atď.). Vo väčšine podnikov sa uskutočňuje aspoň sledovanie väčších prestojov a odstávok výrobných zariadení. Zaznamenávanie prestojov je však závislé nielen na poctivosti pracovníkov, ale i na pravidelnosti a presnosti záznamov. Týmto spôsobom sa prevažne získajú informácie o odstávkach z dôvodu pravidelnej údržby, opravy zariadenia alebo ďalších prestojoch, ktoré trvajú niekoľko i viac minút. (SLCP, cit. 2015 od Vráb, Trnovec)

Straty spôsobené nekvalitou výroby

Zlá kvalita výrobku sa ako strata pre spoločnosť prejaví dvoma spôsobmi. Prvý je zjavný, keď je dodaný chybný výrobok a odberateľ si oprávnene uplatní náhradu škody spôsobenej týmto výrobkom. Druhý je skrytý, ale o nič menej závažný a tým je nepresnosť výroby, opakovanie operácií, opravy nepodarkov, atď., čo sa prejavuje vo forme ťažko predvídateľnej výkonovej straty. Straty spôsobené nekvalitou slúžia ako kritérium merania kvality. Čím je strata spôsobená nekvalitnou výrobou menšia, tým je vyššia kvalita výrobku. Hlavnými prostriedkami na odstránenie strát spôsobených nekvalitnou výrobou sú nepretržité zlepšovanie kvality, redukcia variability výrobného procesu, motivácia, vzdelávanie a zainteresovanosť zamestnancov. (Kortán, 2014)

Prestoje

Poruchy vyplývajúce z chýb na zariadení predstavujú poruchy závislé na stroji a ostatné poruchy. Pri strate schopnosti stroja plniť svoje funkcie, napr. vplyvom mechanického, elektrického, pneumatického alebo hydraulického defektu, hovoríme o poruche závislej na stroji. Ostatné poruchy vznikajú tým, že chýbajú napr. materiál, nástroje alebo pomocné látky. To sú takzvané poruchy nezávislé na stroji. (Boledovič, 2007)

Zoraďovanie a nastavovanie predstavuje čas od zastavenia produkcie jedného typu výrobku až po okamžik, v ktorom zariadenie začne produkovať nový výrobok v požadovanej kvalite. Jedná sa napríklad o aktivity, ako je výmena prípravku, výmena nástroja a pod. (Boledovič, 2007)

Chyby spôsobené ručnými záznamami

Ručné záznamy o vzniknutých prestojoch zaťažujú operátorov vo výrobe, a preto väčšina firiem zaviedla rôzne zjednodušenia . Tie spočívajú v zanedbaní krátkych prestojov, zavedení stanovených priemerných časov pre konkrétny prestoj a pod. Krátkodobé prestoje majú významný vplyv na výkon stroja, ktorý sa vypočítavá zo skutočne vyrobeného množstva a maximálne vyrobeného množstva za daný časový úsek na danom zariadení. Pri analýze krátkych prestojov je možné identifikovať skutočné príčiny, ktoré vedú k zníženiu výkonu, a tým aj celkovej výrobnej efektivity. Skutočné príčiny je možné zistiť len presným meraním krátkych prestojov, ktoré trvajú sekundy až niekoľko minút a môžu byť spôsobené oneskorenou dodávkou surovín alebo materiálu, vytváraním úzkeho miesta, nesprávnym kapacitným nastavením linky, výpadky dodávky energií napríklad reguláciou štvorhodinového maxima, nešikovnosti obsluhy apod. (SLCP, cit. 2015 od Vráb, Trnovec)

Autor: suedig

Tento príspevok bol vytvorený 31.5.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora suedig.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.