( Robinson,  0)

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku

Spoločnosť s ručením obmedzeným zaraďujeme spolu s akciovou spoločnosťou medzi kapitálové spoločnosti.

Charakteristické znaky kapitálovej spoločnosti:

 • spoločníci neručia za záväzky spoločnosti vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu
 • majú vkladovú povinnosťami
 • spoločnosť musí povinne vytvárať základné imanie
 • orgány sa tvoria obligatórne

Postup, ako založiť SRO na Slovensku

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na Slovensku zahŕňa niekoľko kľúčových krokov. Tu je postup, ako na to:

 1. Výber obchodného mena spoločnosti: Musíte si vybrať jedinečné obchodné meno, ktoré ešte nie je zaregistrované v Obchodnom registri Slovenskej republiky.
 2. Vypracovanie zakladateľských dokumentov: Tieto dokumenty zahŕňajú spoločenskú zmluvu (ak sú zakladateľmi dvaja a viac osôb) alebo zakladateľskú listinu (ak je zakladateľom iba jedna osoba). Dokumenty musia obsahovať všetky zákonné náležitosti vrátane sídla spoločnosti, predmetu podnikania, výšku základného imania, informácie o zakladateľoch a pod.
 3. Založenie bankového účtu a vklad základného imania: Základné imanie musí byť vložené na špeciálny účet zriadený pre tento účel. Minimálna výška základného imania je 5 000 eur.
 4. Získanie súhlasov a povolení: V závislosti od predmetu podnikania môže byť potrebné získať špecifické povolenia alebo licencie.
 5. Notárska úschova zakladateľských dokumentov: Zakladateľské dokumenty musia byť overené notárom. Notár tiež zaistí uloženie dokumentov do zbierky listín.
 6. Podanie návrhu na zápis do Obchodného registra: Po overení dokumentov notárom podáte návrh na zápis spoločnosti do Obchodného registra na príslušnom Okresnom súde.
 7. Registrácia na daňovom úrade: Po zápise do Obchodného registra sa musíte zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade a získať identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH), ak plánujete vykonávať činnosť podliehajúcu DPH.
 8. Zriadenie si účtovníctva a prípadne ďalších interných záznamov: Je dôležité zriadiť si účtovný systém a viesť účtovné záznamy v súlade so slovenskými účtovnými a daňovými predpismi.
 9. Oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni: Spoločnosť sa musí prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, pokiaľ zamestnáva pracovníkov.
 10. Začiatok podnikateľskej činnosti: Po splnení všetkých vyššie uvedených krokov môžete oficiálne začať podnikať.

Dôležité je dbať na to, že každý krok môže vyžadovať špecifické formuláre alebo podmienky, preto je odporúčané konzultovať postup s právnikom alebo účtovníkom špecializovaným na podnikateľské právo na Slovensku.

Zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva

Založenie sro sa robí prostredníctvom základného dokumentu, ktorým je v prípade jedného vlastníka zakladateľská listina, v prípade viacerých spoločníkov spoločenská zmluva.

Obsahové náležitosti zakladateľskej listiny / spoločenskej zmluvy:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • predmet podnikania
 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • určenie správcu vkladu
 • určenie konateľov a spôsobu akým konajú v mene spoločnosti
 • výška rezervného fondu

Na začiatku pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným je dôležité vybrať pre vašu spoločnosť správne obchodné meno. V zmysle Obchodného zákonníka je ním názov, pod ktorým je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri. Pri právnických osobách je jeho súčasťou aj dodatok označujúci ich právnu formu. Pri jeho výbere sa nemôže jednať o meno, pod ktorým už vystupuje nejaká iná spoločnosť. Najjednoduchším spôsobom, ako sa tomu vyvarovať, je využiť webovú stránku obchodného registra. Obchodná spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 23.10.2012 a aktualizovaný 18.1.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.