(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Dopravné náklady

Klasická teória tvrdila, že medzinárodný obchod vyrovnáva ceny obchodovaných tovarov medzi obchodujúcimi krajinami. Zavedením dopravných nákladov do rozboru medzinárodného obchodu je narušený záver, že medzinárodný obchod vyrovnáva ceny vymieňaného tovaru v obchodujúcich krajinách. Z toho vyplýva, že musíme poopraviť otázku: Aký tovar má byť predmetom medzinárodného obchodu?

Niektoré tovary nemajú predpoklad, že v blízkej budúcnosti budú predmetom medzinárodného obchodu. Niekedy sú dopravné náklady jediným dôvodom, prečo sa medzinárodný obchod uskutočňuje.

Teória alokácie (umiestnenia) vychádza z toho, že vzdialenosť je buď nákladom, alebo inputom rovnocenným ostatným výrobným nákladom. Z hľadiska alokácie rozoznávame tieto typy výrob:

  1. výroby orientované na dodávku
  2. výroby orientované na trh
  3. neorientované výroby

Toto delenie vychádza z výšky dopravných nákladov.

Distribučné náklady, nadobúdacie náklady, náklady výroby

  • ak ide o 1 dopravný prostriedok (priamka)
  • ide o minimalizáciu nákladov

Výroby orientované na dodávku

Výroby orientované na dodávku majú vysoké objemy vstupov. Ide o ranné štádiá výrob, a výroby, ktoré spracovaním strácajú na objeme a váhe (konzervárne, cukor, ovocie zelenina…) Ide o druhy výrob, pri ktorých má priemyslový proces sklon umiestniť sa blízko zdroja surovín alebo palív. Často sa stáva, že sa výroba orientovaná na dodávku neskôr orientuje na trh (napr. : oceliarne)

Zmenšovanie väzieb medzi výrobou a zdrojom je spôsobené 3 faktormi z oblasti dopravy:

  1. novými dopravnými prostriedkami
  2. novými technológiami manipulácie (kontajnery)
  3. novými cestami

Výroby orientované na trh

Výroby orientované na trh sú výroby, ktoré spracovaním získavajú na objeme alebo na váhe. Niektoré tovary sú vyrábané v blízkosti trhu vzhľadom na ich trvanlivosť. K trhu sú priťahované výroby, ktoré spracovaním pridávajú výrobku na objeme alebo váhe (snaha minimalizovať distribučné náklady). Jav splynutie tržných oblastí = nové výrobky prichádzajú tam kde je silná konkurencia a nie tam kde konkurencia nie je.

U obidvoch typov výrob je snahou minimalizovať dopravné náklady.

Prístavy priťahujú druhy výroby, ktorých produkty sú určené na export a výroby, ktoré sú orientované na dodávku, ktorá závisí od dovážaných surovín.

Neorientované výroby

Výroby, ktoré nemajú alokačné väzby ani na dodávku ani na trh. Príčiny:

  • spracovaním sa nemení ani objem ani váha
  • podiel dopravných nákladov na celkových nákladoch je veľmi nízky(napríklad textilná výroba)

Splynutie tržných oblastí = je mnoho odvetví, ktoré sú stavané tak, že je tam náhla zmena vkusu (móda, poisťovníctvo…). Tým sa daná ponuka sústreďuje v jednej oblasti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.7.2008 a aktualizovaný 15.10.2017. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár