( Robinson, )

Nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov pokračuje aj v prvom kvartáli roku 2010

Aj keď vývoj niektorých makroekonomických ukazovateľov naznačuje, že ekonomika ako celok prekonala hospodársku krízu a od začiatku roku 2010 dochádza k jej oživeniu, aj v prvom kvartáli 2010 pokračuje nárast počtu bankrotov a neuhradených záväzkov obchodných spoločností a fyzických osôb podnikateľov, ktorý začal v roku 2009.

Konkurz – proces riešenia neschopnosti platiť dlhy

Konkurz predstavuje právny proces, ktorý sa začína vtedy, keď fyzická osoba alebo právnická osoba (firma, spoločnosť) nie je schopná splácať svoje dlhy. Cieľom konkurzného konania je spravodlivé a systematické rozdelenie majetku dlžníka medzi jeho veriteľov. Konkurz teda nastupuje v momente, keď dlžník prestane byť solventný, čo znamená, že nie je schopný včas a v plnej výške splácať svoje záväzky.

Rizikové regióny na Slovensku

Ktoré odvetvia a regióny sú rizikovejšie z hľadiska počtu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií v prvom kvartáli 2010? Za prvé tri mesiace roku 2010 sme zaznamenali celkovo 103 vyhlásených konkurzov, čo predstavuje oproti 61 vyhláseným konkurzom za rovnaké obdobie v roku 2009 nárast o 68,9 % a oproti 87 vyhláseným konkurzom za posledné tri mesiace roku 2009 nárast o 18,4 %.

Počet vyhlásených konkurzov vo februári (36) a v marci (40) 2010 prekročil ich maximálny počet (33) z júna 2009. Pokiaľ by sa zachovalo rovnaké rozloženie počtu vyhlásených konkurzov v roku 2010 ako v roku 2009, mohli by sme čisto hypoteticky predpokladať, že v tomto roku bude vyhlásených viac ako 400 konkurzov.

Ako prebieha konkurz?

  1. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu: Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu na súd. Tento návrh môže podať samotný dlžník (dobrovoľný konkurz) alebo jeho veriteľovia (nedobrovoľný konkurz).
  2. Vyhlásenie konkurzu súdom: Po prijatí návrhu súd preskúma finančnú situáciu dlžníka a môže vyhlásiť konkurz. S vyhlásením konkurzu súd určí konkurzného správcu, ktorý bude mať na starosti správu a likvidáciu majetku dlžníka.
  3. Inventarizácia majetku a zoznam veriteľov: Konkurzný správca vykoná inventúru majetku dlžníka a zozbiera nároky veriteľov. Veriteľovia musia svoje pohľadávky prihlásiť v stanovenej lehote.
  4. Rozdelenie majetku: Po overení a uznaní pohľadávok správca rozdelí majetok dlžníka medzi veriteľov podľa určitého poradia. Prioritne sa uspokojujú nároky zabezpečených veriteľov, nasledované nezabezpečenými veriteľmi a nakoniec ostatnými zainteresovanými stranami.
  5. Ukončenie konkurzného konania: Po uspokojení pohľadávok veriteľov a vyrovnaní nákladov spojených s konkurzným konaním súd konkurzné konanie ukončí.

Zvyšovanie počtu vyhlásených konkurzov

Zvyšovanie počtu vyhlásených konkurzov pripisujeme predovšetkým dôsledkom globálnej hospodárskej krízy, ktorá sa v podmienkach SR prejavila okrem iného vo výraznom poklese rastu ekonomiky. Nie vo všetkých odvetviach našej ekonomiky sa dôsledky krízy prejavili rovnako, čo sa okrem iného odrazilo v rozdielnom počte vyhlásených konkurzov, ako aj v rozdielnom podiele počtu vyhlásených konkurzov k počtu subjektov s rovnakým predmetom činnosti. V štatistike nie sú zahrnuté obchodné spoločnosti a fyzické osoby živnostníci, ktorí nemali uvedený predmet svojej činnosti kódom SK NACE.

Dôsledky konkurzu

Konkurz má významné dôsledky pre dlžníka aj veriteľov. Pre dlžníka to znamená straty majetku a často aj ukončenie podnikateľskej činnosti. Na druhej strane, konkurz poskytuje možnosť čiastočného uspokojenia nárokov veriteľov, ktorí by inak mohli zostať bez splnenia. Navyše, konkurz môže slúžiť ako varovný signál pre ostatné spoločnosti o rizikách spojených s nadmerným zadlžovaním.

Konkurz teda predstavuje dôležitý mechanizmus na riešenie situácií, keď sú podniky alebo jednotlivci neschopní splácať svoje dlhy, zabezpečujúc pri tom čo najspravodlivejšie rozdelenie dostupných zdrojov medzi všetkých zainteresovaných.

Autor: Robinson

Tento príspevok bol vytvorený 23.7.2010 a aktualizovaný 11.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Robinson.


Komentár sa zobrazí až po schválení.