(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Úlohy public relations

Public relations (PR) sa zaoberajú spravovaním vzťahov medzi organizáciou a jej cieľovými skupinami, vrátane zákazníkov, partnerov, investorov, médií a verejnosti. Jeho hlavným cieľom je vytvárať pozitívny obraz organizácie a jej produktov alebo služieb, budovať dôveru a lojalitu u cieľových skupín a zvyšovať informovanosť o organizácii a jej činnostiach.

Hlavné činnosti public relations PR

PR sa zaoberá rôznymi činnosťami, ako sú vzťahy s tlačou, organizácia podujatí a tlačových konferencií, vydávanie tlačových správ a publikácií, online komunikácia a správa sociálnych médií, krízové riadenie a podpora vzťahov so zainteresovanými stranami. Medzi hlavné činnosti PR patria:

Úlohy public relations

Marketingové PR môže prispieť k plneniu týchto úloh:

 • pomoc pri zavádzaní nových výrobkov
 • pomoc pri premiestňovaní výrobku v etape zrelosti
 • propagácia určitej kategórie výrobkov
 • ovplyvňovanie konkrétnych cieľových skupín
 • obhajoba výrobkov, ktoré sa dostali do konfliktu s verejnosťou
 • image firmy

Hlavné nástroje PR

Medzi hlavné nástroje PR patria:

 • publikácie
 • udalosti
 • správy
 • prejavy
 • služby verejnosti
 • identifikačné médiá

Hlavné nástroje public relations (PR) zahŕňajú:

 1. Tlačové správy a médiá – tlačové správy sú písané dokumenty určené pre médiá, ktoré informujú o novinkách, udalostiach a produktov organizácie. PR odborníci ich používajú na informovanie o nových produktoch, službách alebo udalostiach, ktoré organizácia plánuje.
 2. Médiá a marketingové kampane – PR odborníci využívajú médiá ako prostriedok na dosiahnutie cieľov organizácie a na propagáciu jej produktov alebo služieb. Marketingové kampane sú tiež dôležitým nástrojom pre dosiahnutie cieľov organizácie.
 3. Podujatia a tlačové konferencie – organizácia podujatí a tlačových konferencií je dôležitým nástrojom PR, pretože umožňuje organizácii predstaviť sa verejnosti a médiam, prezentovať svoje produkty a služby a zvýšiť povedomie o organizácii.
 4. Sociálne médiá – sociálne médiá sa stali dôležitým nástrojom pre PR odborníkov v poslednej dobe. Pomocou sociálnych médií môžu organizácie priamo komunikovať so svojimi cieľovými skupinami a získavať informácie o ich preferenciách a potrebách.
 5. Krízové riadenie – krízové riadenie sa zaoberá riadením rizík a zvládaním kríz v organizácii, ktoré môžu poškodiť jej reputáciu. Krízové riadenie je dôležitým nástrojom PR odborníkov, pretože umožňuje organizácii zvládnuť krízy a minimalizovať ich negatívne dopady na jej povesť.

Postup v marketingovom PR

Cieľom public relations je zvyšovať povedomie o organizácii, jej hodnotách a výhodách pre cieľové skupiny a zlepšovať jej reputáciu. Marketingový PR má tento postup:

 1. stanovenie marketingových cieľov – budovanie povedomia, dôveryhodnosti, stimulovanie predajných síl a zástupcov, znižovanie základov na propagáciu
 2. výber príbehov PR a ich nosičov
 3. realizácia marketingových plánov PR
 4. vyhodnocovanie výsledkov PR – dojmy, zmena prístupov a postojov a stanovísk, príspevok k predaju a zisk

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009 a aktualizovaný 28.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BAJČAN, Roman. Techniky public relations, aneb Jak pracovat s médii. [s.1.] : [s.n.], 2003. 147 s. ISBN 80-726-1096-1.
 2. BROKEŠOVÁ, Katarína. Nástroje public relations ako súčasť marketingu vysokej školy, bakalárska práca. Mendelevova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Brno, 2011
 3. CAYWOOD, Clarke L. 2003. Public relations: řízená komunikace podniku s veřejností. Brno: Computer Presss. ISBN 80-7226-886-4.
 4. CLOW, Kenneth E. a Donald BAACK. 2008. Reklama, propagace a marketingová komunikace. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1769-9.
 5. DAHLÉN, Micael, Frederik LANGE a Terry SMITH. 2010. Marketing communications: a brand narrative approach. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-31992-5.
 6. DU PLESSIS, Danie F. 2000. Introduction to public relations and advertising. Lansdowne: Juta Education. ISBN 0-7021-5557-8.
 7. FTOREK, Josef. 2012. Public relations jako ovlivňování mínění. 3. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3926-7.
 8. HEATH, Robert L. 2013. Encyclopedia of public relations. 2nd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications. ISBN 978-145-2276-229.
 9. HEJLOVÁ, Denisa. 2015. Public relations. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5022-4.
 10. JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK. 2012. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4354-7.
 11. KOTLER, Philip. Marketing Management. 10. rozšírené vydanie. Praha : Grada Publishing, spol. s r. o., 2001. 720 s. ISBN 80-7357476-5.
 12. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 1. vydanie. Praha : Grada, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
 13. POSPÍŠIL, Pavel. 2002. Efektivní Public Relations a media relations. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-823-6.
 14. PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. 2011. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3622-8.
 15. SCOTT, David Meerman. 2008. Nová pravidla marketingu a PR. Brno: Zoner Press. ISBN 978-80-86815-93-0.
 16. SVOBODA, Václav. 2009. Public relations moderně a účinně. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2866-7.
 17. ŠEDIVÝ, Marek a Olga MEDLÍKOVÁ. 2012. Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4040-9.
 18. ŠINDLER, Petr. 2003. Event marketing: Jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0646-6.

Pridaj komentár