(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hospodársky výsledok poisťovne sa počíta na základe nasledujúceho vzorca:

Hospodársky výsledok poisťovne

prijaté poistné
– zaistné
+ príjmy z inej podnikateľskej činnosti
+ finančné výnosy
– náklady na poistné plnenia
+ provízia zo zaistenia
+ poistné plnenie od zaisťovateľa
+/- rozdiel v stave poistných rezerv
– obstarávacie náklady
– režijné náklady
+/- HV pred zdanením

Rezervy a opravné položky v poisťovni

Z rezerv a opravných položiek vytvárané v poisťovni sa za výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov poisťovne za zdaňovacie obdobie uznávajú:
– rezerva budúcich období nákladov plnej výške
– rezerva na poistné plnenia
– poistné prémie a zľavy
– vyrovnávanie mimoriadnych rizík a ďalšie rezervy ak to ustanoví osobitný zákon v ….. do výšky 60% prepísaného poistného z neživotného poistenia upraveného o tvorbu a použitie rezervy na poistné budúcich období
– rezervy na životné poistenie
– 1. rok rezerva na poistné budúcich období
– rezerva na poistné plnenia
– rezerva na poistné prémie v plnej výške
– 2. rok rezerva na životné poistenie
– rezerva na krytie záväzkov z finančného umiestnenia v mene poistených vo výške, ktorá nesmie prekročiť objem záväzkov vypočítaných metódami poistnej matematiky – vyplýva zo životného poistenia splatných podľa uzavretých poistných zmlúv

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 22.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.