(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Potreby a statky

Ekonómia predpokladá, že subjekty sa správajú racionálne, tzn. že ich správanie je  také, ktoré vedie  najefektívnejším spôsobom a najkratšou cestou k dosiahnutiu ekonomického cieľa. Je vedou o tom, ako spoločnosť využíva vzácne statky. Potreba je pocit nedostatku, ktorý sa snažíme odstrániť. Statky sú prostriedky na uspokojovanie potrieb.

Potreby

Potreba predstavuje určitý nedostatok, ktorý si človek uvedomuje a usiluje sa o jeho odstránenie. Ekonomické potreby sa uspokojujú statkami a službami, prácou.

Statky a ich klasifikácia

Statky majú hmotnú podobu. Z hľadiska dostupnosti poznáme:

 • voľné statky – bez obmedzenia (voda, vzduch)
 • ekonomické vzácne statky (spotrebné a kapitálové) – sú obmedzené (výrobky)

Z hľadiska formy poznáme statky:

 • hmotné statky
 • nehmotné statky

Podľa účelu použitia delíme statky na:

 • spotrebné statky
 • investičné statky

Z hľadiska vlastníctva delíme statky na:

 • súkromné statky
 • verejné statky

Hodnota statkov

Oceňovanie statkov by malo prihliadať k hodnotám, ktoré tieto statky môžu poskytovať človeku. Hodnotu statkov z hľadiska jeho užitia možno rozdeliť na hodnoty užitné a neužitné. Prvú skupinu hodnôt, vysoko likvidných uspokojovať ľudské potreby, tvoria hodnoty priame, ktoré sú spojované s priamou spotrebou statku a hodnoty nepriame spočívajúce vo funkčnom užitku statku.

K neužitným hodnotám možno zaradiť hodnotu prostého zachovania existencie statku – hodnotu existenčnú a hodnoty ostané. Niekde na pomedzí týchto dvoch kategórií sú hodnoty opčné. Poskytujú síce užitie pre človeka, ale časovo alebo priestorovo vzdialeného. Spočíva v odložení spotreby statku, aby mohol byť s väčším užitkom spotrebovaný v budúcnosti. Opcia, prednostný nárok na spotrebu, môže byť použitá v budúcnosti subjektom, ktorý sa spotreby vzdal alebo subjektom, ktorý dostal opciu darom od predchádzajúcej generácie alebo subjektami priestorovo, poprípade i súčasne generačne vzdialených.

Typy produktov a služieb, statky v infraštruktúre

Kombinácia deliteľných (rivalitných) a vylúčiteľných statkov:

Typ produktu – statku Vylúčiteľné (súkromné zdroje) Nevylúčiteľné (verejné zdroje)
Deliteľné (rivalitné) Potraviny, auto, oblečenie Ryby vo vode, uhlie, plná cesta
Nedeliteľné (nerivalitné) Golfové ihrisko Vzduch, rozhlas

Nedeliteľné (nerivalitné) statky – ak jedna osoba využívajúc služby poskytované verejnými statkami nezbavuje iných možnosti využívania týchto statkov. Nedeliteľnosť je daná tým, že nech tento statok spotrebováva ktokoľvek, nemá jeho spotreba žiadny vplyv na to, aké množstvo tohto statku môžu spotrebovať ostatní.

Nevylúčiteľné (neexkluzívne) statky – keď subjekt spotrebováva služby poskytované verejnými statkami, je nemožné obmedziť tieto subjekty v ich spotrebe týchto statkov, alebo je to osobitne nákladné.

Výrobky, tovar a služby

Výrobok je výstup z výroby, teda ekonomický statok.

Tovar je výrobok určený na výmenu prostredníctvom trhu.

Ekonomická vzácnosť spočíva v obmedzenosti zdrojov a užitočnosti.

Služby predstavujú činnosť, ktorá uspokojuje potreby svojím priebehom. Služby majú nehmotnú podobu:

 • výrobné služby (výskum, opravy)
 • nevýrobné služby (kultúrne)
 • trhové služby – komerčné služby
 • netrhové služby

História výmeny tovarov

Výmena tovarov prešla niekoľkými vývojovými fázami:

 • naturálne hospodárstvo (bezprostredný vzťah medzi výrobou a spotrebou)
 • tovarové hospodárstvo (vyrába sa na výmenu)
 • tovarovo-peňažné hospodárstvo (spotreba je koordinovaná peňažným dôchodkom jednotlivca)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.3.2009 a aktualizovaný 16.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • Buchholz, T., G.: Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Victoria Publishing 1990.
 • Galbraith, J.K.: Společnost hojnosti. Praha, Svoboda 1967.
 • Heyne, P.: Ekonomický styl myšlení. Praha, VŠE 1991.
 • Kohák, E.: Člověk, dobro a zlo. Praha 1993.
 • Samuelson, P., A.- Nodrhaus: Ekonomie. Praha 1993.
 • Störig, H., J.: Malé dejiny filozofie. Praha, Zvon 1993.
 • Ščasný, M.: Šance a možnosti ekologickej ekonómie. Diplomová práca. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha, 1997.
 • Tošovská, E.: Metody ekonomického oceňování environmentálních dopadů hospodářsko-politických opatření . Praha, CERGE október 1995.

Pridaj komentár