(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poistenie
– vyplývajúce zo zákona = hovoríme o zákonnom – povinnom poistení,
– dobrovoľné = zmluvné poisťovne.

Zákonné, povinné poistenie
– obhospodaruje SP – Slovenská poisťovňa.

Ide o poistenie motorových vozidiel, za choroby z povolania a pracovné úrazy, za vzniknuté škody.

Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla za rozčleňuje do 3 skupín:
1. skupina = tuzemské motorové vozidlá – ročné poistenie,
2. skupina = tuzemské motorové vozidlá – za každých začatých 15 dní na území SR,
3. skupina = motorové vozidlá určené na prepravu, zabezpečenie vecí, násobok sadzby 1. a 2. skupina.

Zákonné poistenie slúži k úhrade škody, ktorú spôsobí poistený inému, prípadne opačne. Z poistenia sa nehradí škoda spôsobená poisteným samým. Zákon vymedzuje, pri akej výške škody je nutné privolať na miesto nehody políciu a kedy nie.

Zdravotné poisťovne
Financujú:
– liečebno-preventívnu starostlivosť (primárnu, sekundárnu, následnú),
– zdravotnícku starostlivosť pri ZŤP,
– osobitnú zdravotnú starostlivosť.

Práva:
– je bezplatná, štandardná,
– zdravotná starostlivosť,
– liečivá,
– zdravotné pomôcky,
– výber lekára za 6 mesiacov,
– úhrada nákladov spojených zo zdravotnou starostlivosťou.

Povinnosti:
– plniť oznamovaciu povinnosť,
– platiť poistné,
– dodržiavať liečebný poriadok,
– súčinnosť pri zdravotných výkonoch,
– podrobiť sa preventívnym prehliadkam,
– dodržiavať opatrenia k odvráteniu choroby.

Liečebný poriadok
– určuje rozsah zdravotnej starostlivosti:
– spôsob podmienok a rozsah zdravotnej starostlivosti,
– podmienky a rozsah ošetrenia odborným lekárom,
– spôsob uznávania práceneschopnosti,
– preprava chorých,
– zdravotnícka starostlivosť mimo územia SR.

Starostlivosť
– preventívna,
– dispenzárna,
– kúpeľná.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 7.2.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár