(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom D.

Ekonomické pojmy D:

 • ďalšie vzdelávanie (Súčasť celoživotného vzdelávania. Umožňuje záujemcovi rozšíriť si a prehĺbiť získané vzdelanie, rekv… )
 • daň z výnosov (Poistné plnenie je zdanené podľa platnej legislatívy v čase výplaty poistného plnenia. Daň bude vypo… )
 • Daň (Je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, s… )
 • Daňové bremeno ((Tax Burden) – Podiel zaplatených daní a povinných odvodov na celkovom príjme jednotlivca alebo podn… )
 • daňové priznanie (Dokument, v ktorom dovozca uvádza príslušné informácie, ktoré vyžaduje zodpovedný orgán na stanoveni… )
 • Darcovstvo (Je poskytnutie daru. Dar je súhrn hmotných i nehmotných statkov, ktoré darca dáva a obdarovaný prijí… )
 • Dáta (Dáta sú synonymom pre termín údaje… )
 • Databáza zákazníkov (Organizovaný súbor dôležitých údajov o súčasných alebo potenciálnych zákazníkov, ktorý je aktuálny,… )
 • Databáza ((Database) – súbor navzájom súvisiach informácií… )
 • Databázový marketing (Proces vytvárania, udržiavania a využívania databázy zákazníkov a iných databáz (konkurenčné produkt… )
 • Datamart (problémovo orientovaná časť dátového skladu, obsahuje dáta špecifickej oblasti, napr. predaja, finan… )
 • DataWarehouse ((DW, DWH) – Dátový sklad, integrovaný, subjektovo orientovaný, stály a časovo rozlíšený súhrn dát, d… )
 • dátum doručenia tovaru, očakávaný dátum doručenia (Dátum, ku ktorému príde tovar na miesto doručenia… )
 • dátum doručenia (1. Dátum, kedy sa uskutoční doručenie. 2. Dátum, kedy tovar musí byť k dispozícii pre dovoz zákazník… )
 • Dátum splatnosti (Maturity date (dátum splatnosti) – dátum platobnej povinnosti. Majiteľ obyčajne zasiela (prezentuje)… )
 • dátum vstúpenia v platnosť, účinnosť (Dátum, kedy je komponent alebo úkon pridaný alebo odstránený zo súpisky materiálu alebo montážneho p… )
 • Dávka denná (V poistnej zmluve stanovená výška denného odškodnenia, najmä v nemocenskom poistení… )
 • Day Trading (jedná sa o investičnú stratégiu spočívajúcu v opakovanom uzatváraní obchodu v rovnakom dni, často na… )
 • Dcérska kategória (je o jednu úroveň nižšie pod inou kategóriou v rámci hierarchie. Napríklad Košice a Žilina sú dcérsk… )
 • Dealer devízového trhu (Špecializovaný pracovník, ktorý nakupuje a predáva devízy na účet banky… )
 • Dealer (osoba alebo inštitúcia, ktorá sa účastní obchodovania a ktorá nakupuje alebo predáva na vlastný účet… )
 • Dealing (Špecializované pracovisko banky, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje obchodovanie banky na finanč… )
 • dealokácia investičnej časti poistného (Je predaj od Poistníka príslušného počtu Podielových jednotiek v prospech Poistiteľa pri použití pre… )
 • Debetná karta (Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na účte klienta a preto môže by… )
 • debetné oznámenie (Doklad (oznámenie) o účtovaní nákladov a/alebo služieb a upravení celkovej faktúrovanej sumy… )
 • debna (Prepravný obal tovaru pravouhlého rovnobežnostena, spravidla uzavretý… )
 • decentralizácia (Proces zvyšovania počtu riadiacich prvkov systému alebo ich presúvanie na hierarchicky nižšie (podri… )
 • Decoupling point / Bod rozpojenia (Miesto (článok) v logistickom reťazci, kde sa stýka časť reťazca riadená podľa zákaziek s časťou reť… )
 • Dedič (Osoba, ktorá nadobúda majetok smrťou poručiteľa na základe zákona alebo závetu, alebo oboch týchto d… )
 • Dedukcia (je zase postup od všeobecného k jednotlivému, pri ktorom sa na základe tvrdení, ktoré sa považujú za… )
 • Deficit (Nedostatok, záporný rozdiel. Prevaha výdavkov nad prímami, často sa vyskytuje… )
 • Definícia ekonómie (spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov i spoločnosti ako celku o a… )
 • definícia výrobku (Zrozumiteľný, úplný a presný výrok o technických požiadavkách na výrobok a následnej procedúre, ktor… )
 • Deflácia (Pokles spotrebiteľských cien, opak inflácie. podstatné meno. Situácia v ktore… )
 • deformácia nákladu (Zmena tvaru nákladu v dôsledku mechanického namáhania… )
 • dekan (Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Podrobnosti určuje… )
 • dekanát (Administratívny, hospodársky a organizačný útvar fakulty, úrad dekana… )
 • deklarácia o nebezpečnom tovare (Dokument vydaný zasielateľom v súlade s príslušnými dohodami alebo nariadeniami, v ktorom je opísaný… )
 • Dekódovanie informácií (Schopnosť prijať informáciu a prijať myšlienku na základe slov a symbolov… )
 • Delegovanie (Odovzdávanie časti vašej práce podriadeným spolu s odovzdaním právomoci a zodpovednosti za rozhodnut… )
 • delenie postupu objednávky (Rozdelenie tovarových položiek identifikovaných postupom objednávky na dve, alebo viacero tovarových… )
 • delikventná objednávka – včas nezaplatená objednávka (oneskorená objednávka – Druh tovaru na zákazníkovej nevybavenej objednávke, ktorá má originálny dátu… )
 • Delorsova biela kniha (Biela kniha o raste, zamestnanosti a konkurencieschopnosti bola prejavom snahy EÚ obnoviť prepojenie… )
 • Delta opcie (Vyjadruje percentuálnu zmenu ceny opcie oproti zmene ceny bázického aktíva na spotovom trhu… )
 • Demokracia (Demokracia je starogrécke slovo a znamená vládu ľudu. Znamená to omnoho viac, než voľby zástupcov. D… )
 • Demokratický deficit (Týmto slovným spojením sa charakterizujú procesy rozhodovania, bez dostatočnej demokratickej kontrol… )
 • Demonštrácia (Názorná ukážka vlastností propagovaného produktu… )
 • demontáž nákladu ((v leteckej doprave) – Oddelenie jednej alebo viacerých častí zásielky (od ostatných častí tejto zás… )
 • Deň doručenia (deň prevzatia doporučenej zásielky, respektíve piaty deň od uloženia takejto zásielky na pošte respe… )
 • Deň expirácie (V prípade európskej opcie dátum, kedy má kupujúci menovej opcie právo realizovať menovú opciu, čiže… )
 • Deň odoslania (Shipment date (deň odoslania) – deň naloženia lode, lietadla alebo kamióna. Často tiež deň, ktorým s… )
 • Deň predčasnej splatnosti (Deň doručenia oznámenia ktorémukoľvek z dlžníkov… )
 • Deň splatnosti (Stanovený dátum úhrady poistného alebo termín úhrady poistného plnenia poisťovňou. s… )
 • Denné odškodné (Tento termín sa používa v úrazovom poistení a týka sa poistného plnenia za dobu nevyhnutného liečeni… )
 • Denný vymeriavací základ fyzickej osoby (Krátka definícia: Denný vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, ktorá nemá… )
 • Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky (Krátka definícia: Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky. Definícia podľa zákon… )
 • Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok(Krátka definícia: Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok. Definícia po… )
 • Denný vymeriavací základ zamestnanca (Krátka definícia: Denný vymeriavací základ fyzickej osoby, ktorá vykonáva práce na základe dohôd o p… )
 • depónia (Uloženie nepoužitého výkopku v tvare násypu; skládka… )
 • Deponovanie (Odsun prázdnych vozňov zo železnice na vlečku so súhlasom vlečkára na žiadosť ZSSK CARGO v čase, ked… )
 • Depozit (Vklad, úložka, spravidla v komerčnej banke… )
 • Depozitár (je banka, ktorá dohliada na spravovanie majetku v podielovom fonde. Depozitár koná s odbornou staros… )
 • Depozitný certifikát (Depozitný certifikát; obchodovateľný, čo neobchodovateľný; prevoditeľný či neprevoditeľný krátkodobý… )
 • Depresia (Časť ekonomického cyklu, v ktorej dochádza k spomaleniu rastu HDP alebo k jeho poklesu sprevádzanom… )
 • derikový žeriav (Stožiarový žeriav s hornou podperou upevnenou pomocou lanových kotiev… )
 • Derivát (je peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných… )
 • Derivátový fond (Fond, ktorý investuje len do odvodených cenných papierov ako sú futures, options a warrants. Anglick… )
 • Deriváty (Termínové kontrakty s podkladovým aktívom, ktoré predstavujú stávku na vývoj jeho budúcej ceny… )
 • Desaťstupňové skóre fondu v období medvedieho trhu (Štatistický ukazovateľ, ktorý umožňuje zhodnotiť výsledky fondu v období medvedieho trhu. Pre hodn… )
 • design štruktúry produktu (Zloženie produktu, vypracované vývojovým oddelením alebo oddelením designu. Poznámka: Podrobné konzu… )
 • Deštruktívne prvky porady (Prvky porady, ktoré neprispievajú k urýchleniu procesu porady… )
 • detailná kontrola (Je systém pre využitie prvotných obchodných údajov, rovnako ako procesných programových údaje pre ud… )
 • detailné plánovanie (Plánovanie (na nižšej úrovni plánovania), pri ktorom sa rozhoduje o detailoch, kde a kedy sa vykoná… )
 • deterministický výpočet spotreby (Výpočet spotreby, založený na časovej báze, berúc do úvahy materiál a komponenty, využitie rastu zal… )
 • detská práca (nastáva, keď sú deti nútené pracovať namiesto chodenia do školy. Keď deti robia prácu, ktorá im škod… )
 • Devalvácia (Oficiálne znehodnotenie domácej meny voči jednotke zahraničnej meny… )
 • Development Center (Metóda slúžiaca na vyhľadanie tréningových potrieb aj na získanie nových pracovných a riadiacich sch… )
 • Devíza (Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou alebo bezhotovostným pr… )
 • Devízový kurz (Je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií (napr. pri platbe kartou v zahraničí… )
 • Devízový trh ((foreign-exchange market) – Segment finančného trhu, na ktorom sa nakupujú a predávajú devízy… )
 • Devízový účet (Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvyk… )
 • Devízy (Pohľadávky znejúce na cudziu menu, t. j. bezhotovostné zahraničné platobné prostriedky (foreign excha… )
 • dezertifikácia (znamená degradáciu pôdy vo vyprahnutých, polovyprahnutých a suchých oblastiach s nižšou vlhkosťou, p… )
 • DHontov vzorec (Pomenovaný podľa belgického politológa Victora D´Honta. Používa sa o. i. v rámci inštitúcií EÚ, pred… )
 • Diagnóza (stanovenie, zistenie negatívneho javu, stavu a pod. Obsah tohto pojmu je dôležitý pri oceňovaní rizi… )
 • Diagram príčin a následkov ((Ishikawov diagram, technika 4M) – Diagram, ktorý hovorí pomocou obrázkov alebo grafov o vzťahu medz… )
 • diaľková pásová doprava (Doprava výťažkov na veľké vzdialenosti pomocou pásových dopravníkov s vysokým dopravným výkonom… )
 • diaľková preprava – cestná preprava (Preprava nákladu po ceste medzi dvoma uvedenými bodmi… )
 • diaľkový pásový dopravník (Pásový dopravník s niekoľkými poháňacími bubnami a s pevným priebežným pásom dlhým 100 m i viac… )
 • dielcový pásový dopravník (Pásový dopravník, ktorý sa zostavuje do liniek (napr. diaľkový pásový dopravník) postupným vkladaním… )
 • dies academicus (Z lat. akademický deň. Na niektorých vysokých školách je tradíciou usporadúvať akademický deň (resp… )
 • Dimenzia (široká skupina popisných údajov, týkajúcich sa zásadných aspektov organizácie, napríklad zákazníkov,… )
 • diplom (Doklad o absolvovaní štúdia a o udelení akademického titulu. Vydáva ho vysoká škola a spravidla ho o… )
 • diplomant (Študent, ktorý má rozpracovanú diplomovú prácu… )
 • Direct mail (Priama poštová zásielka – firmy adresne zasielajú poštou rôzne ponuky vybranému okruhu potenciálnych… )
 • Direct marketingová agentúra (Spoločnosť špecializujúca sa na prípravu a realizáciu priameho marketingu… )
 • Direct response (Reakcia na základe reklamy v tlači, v rozhlasovom a televíznom vysielaní alebo na internete, keď je… )
 • Dirigované vozne (Vozne premiestňované na základe pokynov vozňového dispečera… )
 • disciplinárna komisia (Jeden z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy alebo fakulty. Prerokúva disciplinárne… )
 • disciplinárne opatrenia (Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdi… )
 • disciplinárny priestupok (Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej… )
 • Discount (Vo vzťahu v uzavretým fondom je to rodiel medzi cenou cenných papierov fondu a hodnotou čistých aktí… )
 • Diskont (Discount (diskont) – úroková zrážka z úveru za dobu od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej… )
 • Diskontná sadzba (Základná sadzba stanovovaná emisnou bankou, od ktorej sa odvíjajú ostatné sadzby, jeden z nástrojov… )
 • Diskriminácia (Diskriminácia je súdenie niekoho a zasiahnutie voči nemu na základe zjavne bezvýznamných charakteris… )
 • Disparity ((disparities) – hlavné prekážky, bariéry, ktoré je nutné prekonať, aby bol dosiahnutý cieľ stratégie… )
 • Displays (Predajné stojany, z ktorých je možné si priamo odobrať tovar, od jednorazových kartónových stojanov… )
 • Disponent (Osoba, ktorú oprávnil majiteľ účtu v podpisovom vzore na disponovanie s účtom v rozsahu podľa podpis… )
 • Disponibilný dôchodok (Disponibilný dôchodok (pozri termín disponibilný príjem)… )
 • Disponibilný príjem (Disponibilný príjem (disposable income) je celkový bežný príjem (domácností), t. j. mzdy a platy, so… )
 • Disponibilný zostatok (je objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie úveru. Je to úv… )
 • Dispozičná zásada (Inak povedané viazanosť súdu návrhom v konaní – jedna zo základných zásad sporového občianskoprávneh… )
 • distribúcia (1. Pridelenie tovaru rôznym zákazníkom. Pozri tiež: plánovanie distribúcie. 2. Proces fyzickej distr… )
 • distribučná štruktúra (Štruktúra celkových distribučných kanálov spolu s cestami produktu alebo skupiny produktov od výrobc… )
 • distribučné centrum (1. Organizačná jednotka poverená realizáciou: – prijímania tovaru od jedného alebo viacerých dodávat… )
 • Distribučné miesto (je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby prevádzkovateľom vozidiel a vodičom vozidiel v zákla… )
 • distribučné náklady (Náklady, týkajúce sa distribúcie tovaru, za ktorú ručí odbytová alebo distribučná organizácia… )
 • distribučný kanál (Cesta, ktorou prechádza tovar alebo vlastnícke právo na tovar od pôvodného dodávateľa ku konečnému z… )
 • Distribučný obal (Vonkajší, spravidla skupinový, poprípade združený obal, často medzičlánok vložený medzi spotrebiteľs… )
 • distribučný proces (Proces v tovarovom toku, ktorý sa realizuje potom, ako je tovar fyzicky pripravený na distribúciu, v… )
 • distribučný sklad (Článok logistického reťazca blízky výrobe s dominantnou funkciou rozdeľovať výrobný sortiment a expe… )
 • Distribution / Distribúcia (Procesy rozdeľovania (eventuálne prideľovania) a rozmiestňovania tovaru od výrobcu k odberateľom spo… )
 • Distribution requirements planning DRP I (Plánovanie distribúcieKlasický spôsob plánovania distribučných potrieb, resp. jej podporujúci aplika… )
 • DIUM (Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru… )
 • Divergentné postupy riešenia (Postupy zamerané na tvorbu ideí, nápadov, námetov, možných smerov uvažovania – (mapovanie)… )
 • Diverzifikácia rizika (Stratégia zameraná na rozloženie (rozptýlenie) rizika výberom širokého portfólia investícií… )
 • Diverzifikácia (je rozloženie investícií v podielových fondoch do viacerých druhov aktív. Riziko prípadnej straty je… )
 • diverzifikácia, rozšírenie sortimentu o odlišné skupiny tovaru (Stratégia v oblasti produktu, pri ktorej obchodná spoločnosť vstupuje do nových oblastí produktu a t… )
 • Diverzifikovaný fond, investujúci do obyčajných akcií (Podielový fond, rozdeľujúci finančné prostriedky medzi široké spektrum obyčajných akcií firiem, patr… )
 • Dividenda (Podiel akcionára na rozdelenom čistom zisku akciovej spoločnosti. Podiel maji… )
 • Dlh (je záväzok – povinnosť určitej osoby (klienta) plniť (napr. zaplatiť) inej osobe (veriteľovi)… )
 • Dlhá pozícia ((long position) – Ak aktíva v danej mene prevyšujú pasíva. Investor zaujíma dlhú pozíciu v prípade a… )
 • dlhodobé plánovanie (Plánovanie týkajúce sa rozhodovaní, ktoré majú dlhodobé následky (veľa rokov). Poznámka: Nie je jedn… )
 • Dlhodobý úver (Účelová pôžička splatná spolu s úrokom a všetkými ostatnými príslušnými poplatkami k špecifickému dá… )
 • dlhodobý zámer vysokej školy (Dlhodobý zámer vysokej školy sa vypracúva najmenej na šesť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jedn… )
 • Dlhopis (Listina, v ktorej sa dlžník zaväzuje zaplatiť určitú čiastku. Dlhový cenný pa… )
 • Dlhopisové fondy (Fondy, ktorých nie menej ako 80 % aktív je investovaných do dlhopisov, majú pomenovanie dlhopisové f… )
 • dĺžka priestoru obsluhovaného žeriavom (Osová vzdialenosť krajných polôh prostriedku na zavesenie alebo uchopenie bremena (háka, drapáka, ma… )
 • Dĺžka úveru (vyjadruje dohodnutú dobu, v rámci ktorej bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je zakotven… )
 • Dlžné poistné / nezaplatené poistné (Nezaplatené čiastky bežne plateného poistného, u ktorých už nastala splatnosť… )
 • Dlžné poistné (poistné nezaplatené v stanovenom termíne. Ak následné poistné nebolo zaplatené do dvoch mesiacov odo… )
 • Dĺžnici (podstatné meno. Z hľadiska liberálov, nič nepodozrievajúce obete bezohľadných bankárov a veriteľov,… )
 • Dlžník (Dlžník je jedným zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a ten… )
 • DMNŠ (DMNŠ je skratka pre termín dvojstupňová metóda najmenších štvorcov… )
 • DNS (je systém na správu doménových mien počítačov a ich IP adries. Umožňuje preklad doménového mena na I… )
 • Doba fixácie úrokovej sadzby (Doba, po ktorú banka jednostranne nezmení výšku úrokovej sadzby… )
 • doba medzi zadaním a vybavením objednávky, potrebná na dokončenie výrobku(Čas, ktorý je potrebný na dokončenie výroby produktu po obdržaní objednávky od zákazníka alebo finál… )
 • doba medzi zadaním objednávky a doručením tovaru – cyklus doručenia (Čas od obdržania objednávky od zákazníka do doručenia produktu… )
 • Doba platenia poistného (Doba, počas ktorej je poistník povinný platiť poistné v dohodnutých intervaloch… )
 • Doba platnosti poistenia (Doba, na ktorú bolo poistenie dojednané. Termín ukončenia platnosti poistenia musí byť uvedený v poi… )
 • Doba platnosti poistnej zmluvy (Doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva… )
 • doba prenosu (Časový interval medzi okamžikom vzniku reakcie v riadiacom systéme do okamžiku zistenia podnetu v ri… )
 • doba reakcie (Časový interval medzi okamžikom vstupu podnetu na vstupe systému a okamžikom vzniku zodpovedajúcej r… )
 • Doba splatnosti (Zmluvne stanovená doba, kedy príde k splatnosti úveru… )
 • doba spracovania objednávky (1. Časový úsek medzi okamihom nákupu na prijatú objednávku vo výrobnom centre a okamihom spracovania… )
 • Doba taktu (Doba potrebná na vyhotovenie jednej jednotky výstupu… )
 • Doba trvania lízingu (je daná odpisovou skupinou predmetu lízingu. Lízingové splátky je možné uhradiť aj v kratšom termíne… )
 • Doba trvania poistenia (časové obdobie medzi začiatkom a koncom poistenia, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve alebo potvrdzu… )
 • dobierka (Suma, ktorou odosielateľ zaťaží doporučená zásielku, cenný list alebo balík… )
 • Dobrá banka (podstatné meno, archaické. Zdravo mysliaca, konzervatívne, nenaklonená riziku inštitúcia asistujúca… )
 • Dobropis poistného (Kladný rozdiel medzi zaplateným a predpísaným poistným… )
 • dobropis (Doklad (oznámenie) o poskytnutí sprostredkovateľskej odmeny a vyrovnaní celkovej faktúrovanej sumy… )
 • Dobrovoľná dražba (Dobrovoľná dražba je právny inštitút zavedený zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v zn… )
 • Dobrovoľná migrácia (rozumie sa ňou slobodný pohyb napr. za účelom vzdelávania, turizmu, zvyšovania kvalifikácie, či zame… )
 • Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby (Krátka definícia: Dobrovoľne dôchodkovo poistené osoby. Definícia podľa zákona: (§ 15 ods. 6 zákona… )
 • Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (Krátka definícia: môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 roku veku, ktorá má na území Slovenskej repu… )
 • Dobrovoľne poistená osoba (Krátka definícia: Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobro… )
 • docent ((1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia, v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Kvalifikačný… )
 • Dočasná transakcia (Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich… )
 • Dočasné útočisko (poskytuje sa cudzincom na účely ochrany pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami hum… )
 • dodací list (1. (V lodnej doprave) Doklad vydaný v mene dopravcu, oprávňujúci vydať dovezený náklad, ktorý je tot… )
 • dodací status (Parameter ukazujúci, či možno očakávať viacej doručení na objednávku po súčasnom doručení… )
 • Dodacia doložka (Delivery Clause (dodacia doložka) – podmienka, na základe ktorej sa uskutoční dodávka tovaru. Zvyčaj… )
 • dodacia lehota (1. Lehota stanovená dodávateľom alebo dohodou na dodanie dohodnutého tovaru v mieste plnenia 2. Vopr… )
 • Dodacie lehota (Určená alebo dohodnutá lehota, v rámci ktorej je dopravca povinný zásielku prepraviť a pripraviť maj… )
 • dodacie podmienky (Zaužívaný, ale nepresný názov pre podmienky kúpnej zmluvy, ktoré vymedzujú rôzne náležitosti dodávky… )
 • Dodatková merná jednotka (Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry… )
 • dodatočná požiadavka (Požiadavka, ktorá je doplnková ku súčasnej ponuke materiálu… )
 • dodatok k diplomu (Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a o… )
 • Dodatok k poistnej zmluve (Upravuje obsah pôvodného znenia poistnej zmluvy. Bez vlastnej poistnej zmluvy nie je právne účinný a… )
 • dodávateľ (organizácia alebo osoba, ktorá poskytuje produktOsoba, oddelenie alebo organ… )
 • dodávatelia (Subjekty integrované do logistických reťazcov, čo znamená, že odberatelia na nich prenášajú logistic… )
 • dodávateľský prieskum trhu (Vyhľadávanie potencionálne vhodného dodávateľa na pokrytie určitej požiadavky… )
 • dodávateľský reťazec (Integrácia všetkých podnikateľských aktivít (vývoj, výroba, predaj, služby, nákup, distribúcia, mana… )
 • Dodávka (Delivery (dodávka) – obdržanie objednaného tovaru kupujúcim (alebo v prospech zákazníka) od predávaj… )
 • dodávka podľa rozpisu (Tovarový prvok, ktorý bude odberateľovi dodávaný podľa rozpisu. Poznámky: Dodávka podľa rozpisu je t… )
 • dodávková služba (Servis poskytovaný zákazníkovi od momentu, keď je zadaná objednávka, až kým mu nie je doručený produ… )
 • dodávkový cyklus (Čas ktorý uplynie medzi dvoma za sebou nasledujúcimi dodávkami toho istého výrobku, pokiaľ obidve do… )
 • dodávkový limit (Najmenšie množstvo, ktoré musí odberateľ za stanovenú cenu z jednej dodávky odobrať; jeho výška je s… )
 • dohoda kyoto (Dohoda pre Radu medzinárodnej colnej spolupráce, uzatvorená v Kyote v roku 1973 na zjednodušenie a h… )
 • dohoda o európskom paletovom poole (Dohoda o Európskom paletovom spoločenstve – dohoda medzi národnými železnicami o podmienkach vzájomn… )
 • dohoda o kúpe (Uzatvorenie dohody medzi dvoma stranami. Jedna strana sa zaväzuje dodať a druhá prevziať určité množ… )
 • dohoda o obchodnom partnerstve (Dohoda medzi obchodným partnerom/dodávateľom a individuálnym zákazníkom, v ktorej sa uvádza cieľ, po… )
 • Dohoda o spolupoužívaní vlečky (Je dohoda uzatvorená medzi vlečkárom a spolupoužívateľom, ktorej predmetom je súhlas vlečkára na spo… )
 • Dohoda o spolupráci medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou(správna dohoda uzavretá medzi certifikačným orgánom a platobnou jednotkou, ktorá definuje úlohy a zo… )
 • Dohoda o spolupráci (– názov a sídlo účastníkov zmluvy, predmet zmluvy, určenie času, na kt. sa uzatvára… )
 • dohoda o vinkulácii (Dohoda o dobrovoľnom viazaní vyplatenia Poistnej sumy v prípade dožitia sa konca Poistnej doby Poist… )
 • Dohoda o zlúčení obcí obsahuje (– názvy obcí, dátum, názov novej obce, označenie katastr. území, určenie majetku novej obce, zoznam… )
 • Dohoda pri predaji (Dohoda pri predaji je podpísaná predajcom a kupcom nehnuteľnosti buď v súkromí, alebo pod dohľadom o… )
 • Dôchodková hodnota (Krátka definícia: Dôchodková hodnota spolu s obdobím dôchodkového poistenia a priemerným osobným mzd… )
 • Dôchodkové poistenie (Označuje sa tiež ako dôchodkové pripoistenie, ide doplnkové poistenie k zákonnému dôchodkovému poist… )
 • Dôchodkový vek (Krátka definícia: Dôchodkový vek. Definícia podľa zákona: (§ 65 ods. 2 až 10, § 258, § 274 zákona č… )
 • Dôchodok (Dôchodok je z ekonomického hľadiska synonymum pre termín príjem (income). Dru… )
 • dokár (Strana, ktorá vykonáva obchodnú činnosť, ktorej funkcie sú nakládka, polohovanie a vykládka lodí… )
 • doklad o prevzatí (Doklad, ktorý vymenúva všetok materiál prevzatý na základe objednávky z výroby alebo odberateľskej o… )
 • doklad sprevádzajúci tovar (Akýkoľvek doklad, sprevádzajúci tovar, ktorý je potrebný k úkonom, ktoré sa týkajú pohybu tovaru… )
 • Doklad totožnosti (je nutný k vybaveniu formalít spojených s úverom. Žiadateľ vždy predkladá platný občiansky preukaz a… )
 • doklady o absolvovaní štúdia (Doklady o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplo… )
 • doklady o štúdiu (Doklady o štúdiu sú preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) výpis výsledkov štúdia a záznamník klin… )
 • Doklady potrebné k návrhu na registráciu združenia obcí (– zmluva o založení združenia, uznesenie o schválení zmluvy obcami, oznámenie o splnomocnencovi oprá… )
 • dokončený produkt (Technický produkt, ktorý môže byť určený na komerčné účely. Poznámka: Ďalšie použitie dokončeného pr… )
 • doktorand (Študent tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania… )
 • dokument – dátový súbor (Nosič údajov a údaje na ňom zaznamenané, ktorý sa vyznačuje trvanlivosťou a údaje môžu byť prečítané… )
 • dokument o prenájme lode – zmluva o prenájme ((v leteckej doprave) – Zmluva, v ktorej vlastník lode súhlasí, že dá svoje plavidlo alebo jeho časť… )
 • Dokumentácia SMK (Všetky požiadavky, procesy a predpisy prijaté organizáciou pre vlastný SMK sa majú usporiadane a sys… )
 • Dokumentácia Systému manažérstva kvality (Predstavuje súbor požiadaviek, procesov, dokumentov prijatých a riadených organizáciou v zmysle norm… )
 • Dokumentárne inkaso (Documentary Collection (dokumentárne inkaso) – jedna z najčastejšie používaných foriem medzinárodnéh… )
 • Dokumentárny akreditív (Documentary Letter of Credit (dokumentárny akreditív) – je rozšíreným nástrojom pre platby realizova… )
 • Doložka Dokumenty oproti akceptácii (D/A Terms: Documents against Acceptance (doložka Dokumenty oproti akceptácii) – – znamená, že vystav… )
 • Doložka Dokumenty oproti platbe (D/P Terms: Documents against Payment (doložka Dokumenty oproti platbe) – znamená, že vystavujúca ban… )
 • Doložka, klauzula (Obmedzenia, podmienka, výhrada k zmluve… )
 • Domáca mena (Mena platná na území SR. Od 1. 1. 2009 je domácou menou EUR. EUR nahradilo pôvodnú domácu menu – SKK… )
 • domáce poplatky ((pri leteckej preprave) – Poplatky uplatňované v rámci krajiny. Vo väčšine prípadov sú predmetom špe… )
 • Domácnosť (Domácnosť (household) je základnou analyzovanou jednotkou v mnohých mikroekonomických a vládnych mod… )
 • Domácnosti (Domácnosti sú tvorené jednotlivcami, charakteristické črty domácností: spoločne používajú všetky svo… )
 • Domovská stránka ((Home page) – hlavná-počiatočná stránka v štruktúre stránok, na ktorých sa práve nachádzame… )
 • Dopad (vyjadruje dlhodobý efekt intervencie na danú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý je mimo priamej a v… )
 • dopĺňanie (1. Činnosť vykonávaná zákazníkmi s novými skladovanými materiálmi, alebo kvantita vyplývajúca z take… )
 • Doplnková ochrana (Migračný úrad MV SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelil azyl v prípade, že pri… )
 • Doplnkové poistenie (Ide o dobrovoľné poistenie dohodnuté nad rámec zákonom predpísaných foriem poistenia alebo nad rámec… )
 • Doplnkové zabezpečenie (Iné zabezpečenie ako zabezpečenie pohľadávky banky základným zabezpečením… )
 • Doplnkový list (Tlačivo, ktoré vystavuje prepravca alebo zamestnanec dopravcu, ak pre zapísanie požadovaných údajov… )
 • doplňujúca objednávka (Objednávka s veľmi dlho trvajúcou dodacou lehotou so zámerom, že môže byť vybavená v časových obdobi… )
 • doporučená zásielka (Druh zapísanej listovej zásielky alebo poštovej výberky, ktorej podanie pošta potvrdí a vydá ju príj… )
 • doprava bezplatne ((lifo) – Dopravné podmienky zaisťujúce že dovozné zahŕňa cenu za námornú prepravu a cenu za nakládku… )
 • doprava (Súhrn činností, ktorými sa uskutočňuje pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách. V duchu… )
 • Dopravca – Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ((ZSSK CARGO) – Železničný podnik, ktorý vykonáva dopravné, prepravné a obchodné činnosti súvisiace s… )
 • dopravca (Prevádzkovateľ dopravy, resp. dopravných prostriedkov (spravidla ich vlastník alebo nájomca), uskuto… )
 • dopravná infraštruktúra (Súbor líniových a uzlových prvkov nutných k pohybu dopravných prostriedkov vrátane zaistenia bezpečn… )
 • dopravná kapacita (Ukazovateľ vyjadrujúci kapacitu jednotlivých dopravných ciest alebo smerov; vyjadruje počet dopravný… )
 • dopravná nehoda (Mimoriadna udalosť, pri ktorej vznikne ujma na živote a zdraví osôb alebo škoda na veciach v priamej… )
 • dopravná rýchlosť lanovky (Skutočná rýchlosť vozov lanovky za ustáleného pohybu… )
 • dopravná rýchlosť žeriava (Rýchlosť pohybu samohybného žeriava v dopravnej polohe zabezpečovanej jeho vlastným pohonom… )
 • Dopravná služba (Produkt dopravy, ktorý uspokojuje prepravné potreby komplexne i so súvisiacimi činnosťami… )
 • dopravná sústava (Sústava prostriedkov a činností všetkých druhov dopravy v určitom územnom celku vo väzbe na ostatné… )
 • dopravná špička (Časový úsek, v ktorom sa výrazne zvyšuje doprava nad priemer sledovaného obdobia… )
 • Dopravné cesty (Sú cesty, po ktorých sa uskutočňuje pohyb dopravných prostriedkov. Môžu byť prirodzené (moria, rieky… )
 • Dopravné koľaje (Koľaje určené na dopravu vlakov, t. j. koľaje vchodové, odchodové, priechodvé, predchádzacie a čakaci… )
 • dopravné prostriedky (Vozidlo (napr. nákladné auto, železničný vozeň, loď), ktoré sa používa na prepravu tovaru alebo osôb… )
 • dopravné riziko (Nebezpečenstvo vzniku ekonomických strát alebo ujmy na zdraví v súvislosti s uskutočňovaním dopravy… )
 • dopravné sedlo (Časový úsek, v ktorom sa výrazne znižuje doprava nad priemer sledovaného obdobia… )
 • dopravné výlohy a poistné zaplatené ((… uvedený názov cieľovej stanice) – Doložka Incoterm (súbor pravidiel pre výklad dodacích podmien… )
 • dopravné výlohy zaplatené ((… uvedený názov cieľovej stanice) – Doložka Incoterm (súbor pravidiel pre výklad dodacích podmie… )
 • Dopravné zariadenia (Predstavujú technické objekty a oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, bez ktorých by sa doprava n… )
 • dopravné zariadenie (Zariadenie, ktorým sa zabezpečuje prevádzka dopravných prostriedkov, vykládka, nakládka, informovano… )
 • dopravník bez hnacieho mechanizmu (Mechanický dopravník bez hnacieho mechanizmu; sú to najmä skrutkové a tanierové dopravníky, triasadl… )
 • dopravník bez strojového pohonu (Dopravník, pri ktorom sa preprava materiálu uskutočňuje buď priamo ľudskou silou, alebo vlastnou hmo… )
 • dopravník kolesového výložníka (Pasový dopravník na kolesovom výložníku kolesového rýpadla… )
 • dopravník s gumovým pásom (Dopravník s dopravným pásom, ktorého textilná kostra je úplne alebo čiastočne zakrytá ochrannou vrst… )
 • dopravník s hnacím mechanizmom (Dopravník s mechanizmom, ktorý je dopravujúcim zariadením alebo je s ním priamo spojený; patria sem… )
 • dopravník s kovovým pletivovým pásom (Dopravník s rovným dopravným pásom zhotoveným z oceľového, hliníkového, mosadzného alebo medeného dr… )
 • dopravník s oceľovým pásom (Dopravník s dopravným pásom zo špeciálnej uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele (s hrúbkou od 0, 4 do… )
 • dopravník ((transportér) – Mechanizačný prostriedok vo forme kontinuálneho pásu na prepravovanie nákladu… )
 • dopravný dispečing (Odborné operatívne riadenie, prípadne aj kontrola dopravného procesu v určitej dopravnej organizácii… )
 • dopravný operátor (Partner prepravcu preberajúci zodpovednosť nad celou trasou zásielky. Stále častejšie ako multimodál… )
 • dopravný prostriedok (Uskutočňuje pohybom prepravu. Obvykle členenie dopravných prostriedkov na cestné, koľajové, vodné, v… )
 • dopravný systém ro/ro (Systém nakládky a vykládky lode, kde náklad je odvezený na loď a z lode cez rampu… )
 • dopravný výkon (Dopravná práca vykonaná za stanovenú jednotku času… )
 • dopravný vzťah (Požiadavka (alebo jej uskutočnenie) na prepravu osôb alebo vecí z jednej (zdrojovej) do inej (cieľov… )
 • dopyt trhu (Celková potreba výrobku alebo skupiny výrobkov… )
 • dopyt (Množstvo tovaru, ktoré od dodávateľa žiadajú doručiť v určitom období a ku konkrétnemu dátumu… )
 • doručenie (Proces doručenia zásielky adresátovi v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto… )
 • Dosielkový list (Tlačivo určené na odoslanie prebytočnej zásielky odlúčenej od prepravnej listiny… )
 • doskový dopravník (Článkový dopravník, ktorého články majú nosnú plochu z kovových platní alebo drevených dosák; použív… )
 • dostupnosť komponentov (Dostupnosť komponentov na sklade s cieľom realizovať pracovný príkaz… )
 • Došlé vozne (Prázdne vozne, ktoré dôjdu do stanice podľa nariadenia vozňového dispečera… )
 • došlý tovar (Množstvo tovaru doručené zákazníkovi jeho dodávateľom v určitom časovom období, vyjadrené v kvantita… )
 • dotaz na tovar ((pri kúpe) – List napísaný stranou, ktorá sa zaujíma o kúpu tovaru, ktorý je v ňom upresnený a popís… )
 • Dôverník (Externý pracovník podniku vykonávajúci dopredu dohodnutú poisťovaciu činnosť, za ktorú dostáva dohod… )
 • dovoz (1. Priviezť tovar do krajiny zo zahraničia. 2. Tovar doručený zákazníkovi od dodávateľov v inej kraj… )
 • dovozca (Strana, ktorá realizuje alebo v mene ktorej sprostredkovateľ realizuje prehlásenie o dovoze. Táto st… )
 • dovozné náklady (Náklady, ktoré preberá na seba zasielateľ, pri pohybe tovaru akýmkoľvek prostriedkom z jedného miest… )
 • dovozné povinnosti (Dovozné clo a ostatné povinnosti, dane, poplatky alebo iné platby, ktoré sú splatné pri dovoze alebo… )
 • dovozné prehlásenie (Základný termín, týkajúci sa dopravného prehlásenia, aplikovaný na dokumenty, ktoré poskytujú podrob… )
 • dovozné spolu s ďalšími poplatkami (Dovozné a poplatky, ktoré platí príjemca (adresát)… )
 • dovozné zaplatené dopredu (Dovozné a poplatky platí odosielateľ zásielky… )
 • Dovozný faktor (Import Factor (dovozný faktor) – faktor v krajine dovozcu (kupujúceho) alebo z inej krajiny zastupuj… )
 • Dow Jones Index (Americký akciový index najdôležitejších akcií kótovaných na Newyorskej akciovej burze (NYSE), v súča… )
 • Dow Jones Industrial Average (Najvýznamnejší americký akciový index na New Yorskej burze, pozostávajúci z akcií 30 najvýznamnejšíc… )
 • Downgrade (, znamená používanie nižšej verzie produktu, než na ktorú používateľ získal licenčné oprávnenie… )
 • Download (ak sa FTP klient spojí s FTP serverom a požiada o zaslanie súboru, ktorý mu FTP server zašle… )
 • Dozor nad poisťovníctvom (Inštitúcia dohliadajúca na správne fungovanie poisťovníctva… )
 • dozor (Dohľad nad určitým prvkom, alebo objektom uznávaným špecialistom… )
 • Dozorný orgán nad poisťovníctvom (Orgán štátnej správy alebo nezávislá inštitúcia, ktorá kontroluje dodržiavanie zákonov o poisťovníct… )
 • Dožitie (dožitie sa konca poistenia alebo doby dohodnutej v poistnej zmluve. Dosiahnut… )
 • DPI (počet bodov na palec, údaj o rozlíšení obrazu, musí byť doplnený aj rozmerom obrázku… )
 • Dr.h.c. (Doctor honoris causa – čestný doktor. Udeľuje sa významným osobnostiam z domova aj zo zahraničia na… )
 • dráha pohybu tovaru (Trasa, po ktorej je tovar fyzicky prepravovaný z miesta pôvodu do cieľovej stanice pohybu… )
 • Dráha (Dopravná cesta, určená na pohyb dráhových vozidiel, vrátane pevných zariadení potrebných na zabezpeč… )
 • Dráhové vozidlo (Dopravný prostriedok určený na prepravu osôb, zvierat a vecí a na vykonávanie činností súvisiacich s… )
 • drapák na klady (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka zložené z dvoch hrebeňových čeľustí uložených otočne… )
 • drapák (Samočinne pracujúce zariadenie na rýpadle, žeriave, motorovom vozíku atď. na naberanie, vyklápanie a… )
 • drapákové rýpadlo (Rýpadlo, ktoré ťaží zeminu drapákom… )
 • drapákový nakladač (Nakladač s drapákom na pohyblivom ramene… )
 • drapákový žeriav (Žeriav, ktorý prenáša bremená pomocou drapáka… )
 • DRC (Danube Rectors‘ Conference – konferencia rektorov podunajských štátov. Vznikla v roku 1983 z inicia… )
 • drevárska rampa (Špeciálne upravená rampa na nakládku a vykládku dreva… )
 • drevená plošina (Drevená plošina, ktorá sa dáva pod konštrukcie, krabice alebo balíky za účelom ich zdvihnutia zo zem… )
 • Drill through (Možnosť pristupovať k detailným dátam z aktívnej zostavy v PowerPlay… )
 • Drill-down alebo vnorenie (Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol… )
 • Drill-up alebo vynorenie (Pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor… )
 • drobná zasielka (Listová zásielka bežnej veľkosti, ktorá sa vypravuje v normálnych listových zväzkoch… )
 • drobné skladiskové náradie (Náradie na zaistenie nakládky alebo úpravu porušeného nákladu alebo obalu zásielky (kliny, podpery,… )
 • DrSc. (Vedecká hodnosť doctor scientiarum v skratke DrSc ; udeľuje ju vedecká rada verejnej vysokej škol… )
 • druh dopravy (Doprava uskutočňovaná určitým druhom dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia bez ohľadu n… )
 • druh nákladu (Klasifikácia nákladu prepravovaného dopravným prostriedkom alebo takého, ktorý plánujeme takto prepr… )
 • druh tovaru určený pre služby (Skupina podobných alebo identických výrobkov alebo ich kombinácia, ktorá je určená pre popredajné sl… )
 • druh tovaru (Množstvo produktov jedného druhu, ktoré je možné samostatne identifikovať a ktoré v určitom časovom… )
 • druhý zdroj (Výber a spolupráca s jedným dodávateľom na doplnenie hlavného dodávateľa pre určitý výrobok… )
 • Držiteľ karty (je majiteľ karty, ktorý je ako jediný oprávnený kartu používať… )
 • Držiteľ vozidla (Držiteľ vozidla je ten, kto má na svoje meno príslušné vozidlo zaregistrované – osoba (firma) zapísa… )
 • Dublinská konvencia (Dublinská azylová konvencia z júna 1990 bola začiatkom zosúlaďovania azylovej politiky EÚ. Dublinská… )
 • Duisenberg Wim (Guvernér Európskej centrálnej banky (ECB)… )
 • Durácia (miera citlivosti cien dlhopisov na zmeny úrokovej miery. Je to miera priemernej doby predchádzajúcej… )
 • Durbinov h test (Durbinov h test (Durbin h test) možno použiť na testovanie autokorelácie aj v prípade, že medzi vysv… )
 • Durbinov-Watsonov test (Durbinov–Watsonov test (Durbin-Watson test) patrí medzi najčastejšie používané a najznámejšie testy… )
 • dvojcestná paleta (Paleta umožňujúca vstup vidlice zdvíhacieho vidlicového, alebo paletového vozíka iba z dvoch náproti… )
 • dvojdráhový závesný dopravník (Závesný dopravník s dvoma dráhami; vozíky so závesom na náklad a s prepravovaným bremenom nie sú v p… )
 • Dvojitá väčšina (V diskusiách o zdokonalení procesov rozhodovania sa často objavuje návrh hlasovať v Rade ministrov s… )
 • dvojpásový dopravník (Pásový dopravník s veľkým sklonom dráhy; pozostáva z vlastného dopravného pása, ku ktorému prilieha… )
 • dvojpodlahová jednoduchá paleta (Jednoduchá paleta s dvoma ložnými podlahami použiteľná obojstranne… )
 • Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov (Dvojstupňová metóda najmenších štvorcov (DMNŠ ; Two Stage Least Squares – 2SLS) je najčastejšie pou… )
 • dvojstupňový prístup k hlavnému harmonogramu (Prístup k hlavnému harmonogramu, v rámci ktorého sa využíva plánovací zoznam materiálu na naplánovan… )
 • Dvor audítorov (Úlohou dvora audítorov je kontrolovať výdavky EÚ a dozerať na legálnosť a racionálnosť jej finančnéh… )
 • Dynamizácia modelu (Dynamizácia modelu znamená zahrnutie faktoru času do ekonometrického modelu. Opakom dynamického mode… )
 • Džentlmen (Slušný človek, ktorý inštinktívne pozná dobro a vie, že isté stránky života majú svoje pravidlá a vy… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár