( Bc. Januska,  0)

Organizácia má v rámci každodenných aktivít komunikovať so svojím okolím, má za prvoradú úlohu zisťovať momentálnu situáciu na trhu, vyhodnocovať ju a snažiť sa zvoliť ten najefektívnejší spôsob pre oslovenie potenciálnych zákazníkov a obchodných partnerov. Zoskupenie všetkých opatrení organizácie sa označuje pojmom podnikateľská koncepcia. Realizácia podnikateľskej koncepcie určuje vzťah organizácie k jej marketingovému okoliu. Poznáme tieto podnikateľské koncepcie:

  1. Výrobková koncepcia
  2. Výrobná koncepcia
  3. Predajná koncepcia
  4. Marketingová koncepcia
  5. Sociálna koncepcia

Výrobková koncepcia

Základom výrobkovej koncepcie je spotrebiteľské uprednostňovanie výrobkov, ktoré sú vysoko kvalitné, dokonale fungujú a majú vynikajúci dizajn. Zákazníci nakupujú len prestížne až luxusné produkty. Za tieto produkty sú ochotný zaplatiť aj mimoriadne ceny. Výrobkovo orientované organizácie sa zameriavajú na produkciu špičkových výrobkov a na ich neustále zdokonaľovanie. Organizácia sa veľmi sústreďuje na konkrétny vlastný výrobok, požiadavkám spotrebiteľov venuje veľmi malú pozornosť. Ponúka na trhu výrobky, ktoré spotrebiteľov neuspokoja, majú malé využiteľné charakteristiky a zbytočné vlastnosti.

Výrobná koncepcia

Výrobná koncepcia vychádza z predpokladu, že spotrebiteľ uprednostní výroby ľahko dostupné a lacné. Organizácie koncentrujú snahu na dosiahnutie vysokej efektívnosti hromadnej výroby pre čo najširší trh. Vyrába vysoký objem výroby za predpokladu dosiahnutia nízkych nákladov na jednu jednotku produkcie a zároveň aj vyšší zisk. Výrobná koncepcia neberie ohľad na skutočné potreby spotrebiteľov. Je aplikovateľná vtedy, ak dopyt prevláda nad ponukou. Spotrebiteľov pri nedostatkových tovaroch zaujíma najmä získanie tovaru a vzhľadom na svoje neuspokojené potreby akceptujú akékoľvek produkty.

Predajná koncepcia

Predajná koncepcia sa zakladá na predpoklade, že spotrebitelia nie sú o výrobcoch dostatočne informovaný, nevedia o nich žiadne informácie a preto spotrebitelia odmietajú ich ponuky. Základom predajnej koncepcie je spotrebiteľov informovať, presvedčiť a prinútiť k nákupu ponúkané produkty. Organizácia je zameraná na komunikáciu a vynakladá podstatné úsilie v oblasti reklamy a propagácie. Buduje vlastné obchodné siete a predajné kolektívy. Organizácie ju využívajú najmä vtedy, ak majú nadbytok výrobných kapacít.

Marketingová koncepcia

Marketingová koncepcia je založená na aktívnom a efektívnom uspokojovaní potrieb spotrebiteľov prostredníctvom poznávania trhov v podobe marketingových prieskumov, prispôsobovania sa trhu, uspokojovaní potrieb, podnecovaniu trhu a ovplyvňovaniu trhu.

Sociálna koncepcia

Sociálna koncepcia vychádza z požiadavky, aby činnosť výrobcov a predajcov viedla k dokonalému uspokojovaniu potrieb zákazníkov, ale aby nemala nepriaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia a na fungovanie ľudskej spoločnosti. Snaží sa uviesť do súladu záujmy jednotlivcov s prospechom celej ľudskej spoločnosti a predpokladá kompromisné riešenie vzťahov medzi ziskom organizácie, uspokojovaním ľudských potrieb a záujmami verejnosti.

Princíp orientácie na potreby zákazníka

Základom koncepcií je princíp trvalej orientácie dodávateľského podniku na aktívne a efektívne uspokojovanie potrieb spotrebiteľov. Organizácia sa prispôsobuje spotrebiteľom zameraním na proces vývoja, výroby a predaja produktov.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: