( EuroEkonóm.sk,  0)

Centrálny depozitár cenných papierov

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku ide do finále. NCDCP prevedie aktíva klientov na CDCP. Exit sa uskutoční v polovici novembra 2021.

Bratislava, 26. 10. 2021 – Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, sa blíži k svojmu ukončeniu. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky oficiálne schválila ukončenie účasti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (NCDCP) v Target 2-Securities, ktorý obidvom  depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

Exit v polovici novembra 2021

Podľa plánu schváleného Európskou centrálnou bankou sa tento exit uskutoční v termíne od 12. do 14. novembra 2021. S cieľom vytvoriť jeden moderný centrálny depozitár cenných papierov uzatvorili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a NCDCP zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP, o čom depozitáre informovali v júli tohto roka.

Exit NCDCP z Target 2-Securities je súčasťou migrácie aktív klientov NCDCP na CDCP v súlade s uzatvorenou zmluvou. Od 15.novembra 2021, po úspešnej migrácii klientskych aktív, začne CDCP obsluhovať aj klientov, ktorí sú v súčasnosti klientmi NCDCP a to v rozsahu a za podmienok stanovených  v predpisoch CDCP.

Migrácia klientských aktív

V súčasnosti obidva depozitáre intenzívne pripravujú technické zabezpečenie migrácie klientskych aktív. V rámci príprav sa začiatkom septembra zrealizovalo prvé kolo testovania migrácie aktív klientov NCDCP v testovacích prostrediach NCDCP, CDCP a ECB. Od 5.októbra 2021 príprava pokračuje druhým kolom testovania vo všetkých prostrediach. Výsledky testovania depozitáre poskytnú Národnej banke Slovenska, ktorá dohliada nad procesom prevodu aktív klientov NCDCP na CDCP, ako aj nad exitom NCDCP z Target 2-Securities.

CDCP – Centrálny depozitár cenných papierov SR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a.s. To bolo do Obchodného registra SR zapísané koncom roka 1992. Od 16. marca 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

NCDCP – Národný centrálny depozitár cenných papierov

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. vznikol v máji 2014 a formálne vznikol zápisom do Obchodného registra SR 1. novembra 2014. Zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 27.10.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.