(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) je akciová spoločnosť, ktorá vykonáva svoju činnosť na základe povolenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Toto povolenie ju oprávňuje organizovať obchodovanie na spotovom trhu a na finančnom trhu derivátov. Najvyšším orgánom burzy je valné zhromaždenie akcionárov, ktorými sú predovšetkým najväčšie slovenské peňažné ústavy, investičné a brookerské spoločnosti. Štatutárnym orgánom je predstavenstvo a kontrolným orgánom dozorná rada. Ako stále poradné orgány tejto inštitúcie pôsobia tri burzové výbory:
• Výbor pre obchodovanie
• Výbor pre kótovanie cenných papierov
• Výbor pre členstvo
V roku 1995 Burzová komora BCPB zriadila Burzový rozhodcovský súd, ktorého hlavnou úlohou je riešiť spory vyplývajúce z burzových obchodov, ale i transakcií uskutočnených mimo burzy. Burzový rozhodcovský súd je stála a nezávislá inštitúcia. Podmienkou začatia konania je slobodná vôľa oboch strán prejednávať daný spor pred burzovým rozhodcovským súdom, potvrdená rozhodcovskou zmluvou, ktorú podpíšu obe zúčastnené strany.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár