(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Informácia o novelizácii zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V záujme približovania sa k legislatíve EÚ bola pripravená a v novembri 2001 prijatá novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2001 okrem niekoľkých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť postupne až do dňa pridruženia sa Slovenska ku krajinám EÚ. Jej hlavným cieľom bolo zosúladenie doterajšieho zákona o ochrane vkladov s požiadavkami Európskej únie v oblasti ochrany vkladov Okrem už uvedených najdôležitejších zmien a doplnkov sa touto novelou zákona zabezpečili tiež úpravy a spresnenia viacerých ďalších ustanovení v doterajšom zákone o ochrane vkladov. Bratislava, 29. 11. 2001. V záujme toho sa v rámci tejto novely prijali nasledovné zmeny:

Rozšírenie zákonnej ochrany bankových vkladov

1. Rozširuje sa zákonná ochrana bankových vkladov aj na bankové vklady vybraných neziskových nepodnikateľských právnických osôb, a to na bankové vklady nadácií, neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, združení občanov a tiež spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Od získania členstva Slovenskej republiky v Európskej únii sa zákonná ochrana bankových vkladov rozšíri aj na ostatné právnické osoby (napríklad na podnikateľské právnické osoby), a to s výnimkami, ktoré obsahuje smernica platná v Európskej únii. Ide o banky, obchodníkov s cennými papiermi, centrálnych depozitárov evidencie zaknihovaných cenných papierov, burzu cenných papierov, komoditnú burzu, správcovské spoločnosti vrátane majetku v podielovom fonde, poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, pošty, právnické osoby prevádzkujúce lotérie alebo iné podobné hry a Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, každú slovenskú právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, ktorá má čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako niektorá z predchádzajúcich právnických osôb, ďalej právnickú osobu, ktorá povinne musí mať účtovnú závierku overenú audítorom, štát, štátny fond, obce, vyššie územné celky, ich rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie a orgány verejnej moci ako aj každú právnickú osobu zriadenú osobitným zákonom. V prípade podnikajúcich fyzických osôb sa systém ochrany vkladov bude od účinnosti novely vzťahovať nielen na také bankové vklady, ktoré nie sú zriadené na účely podnikania, ale aj na také bankové vklady podnikajúcich fyzických osôb, ktoré sú zriadené na účely podnikania.

Vymedzenie skupín vkladov

2. Spresňuje sa vymedzenie skupín vkladov, ktoré nie sú chránené zákonom o ochrane vkladov. Pritom okruh týchto nechránených (vylúčených) vkladov je z vecného hľadiska v podstate rovnaký ako bol vymedzený v doterajšom znení zákona. Spresnenie ustanovenia o nechránených (vylúčených) vkladoch je však potrebné kvôli rozšíreniu zákonnej ochrany bankových vkladov aj na vklady vybraných právnických osôb a zároveň kvôli zákonu č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým okrem iného bola zrušená anonymita vkladov. Napriek zrušeniu anonymity vkladateľov pri vkladoch na doručiteľa je však potrebné, aby vklady na doručiteľa zostali vylúčené zo zákonnej ochrany bankových vkladov. Dôvodom je fakt, že vklady na doručiteľa sú kedykoľvek voľne prevoditeľné jednoduchým odovzdaním listinného dokladu (potvrdenia) o takomto vklade (napríklad odovzdaním vkladnej knižky na doručiteľa alebo vkladového listu na doručiteľa).

Zvýšenie hornej hranice rozpätia výšky sadzby riadneho príspevku bánk

3. Touto novelizáciou sa zvyšuje horná hranica rozpätia výšky sadzby riadneho príspevku bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov z 0,3 % na 0,75 % z hodnoty priemerného stavu zákonom chránených vkladov uložených v jednotlivých bankách a pobočkách zahraničných bánk. Pritom sa uzákonilo, že na roky, v ktorých je Fond ochrany vkladov v dlhovej pozícii z dôvodu vyplácania náhrad za nedostupné vklady, sa výška riadneho príspevku rovná hornej hranici rozpätia výšky sadzby riadneho príspevku, teda 0,75 % z hodnoty priemerného stavu zákonom chránených vkladov. Zároveň sa uzákonilo, že v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku je Fond ochrany vkladov povinný určiť výšku ročného príspevku na také roky, v ktorých Fond ochrany vkladov síce nie je v dlhovej pozícii, ale v ktorých ešte nemá vytvorené finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady najmenej vo výške 1,5 % z nominálnej hodnoty všetkých bankových vkladov chránených zákonom o ochrane vkladov. Dôvodom pre takúto úpravu ustanovenia o výške ročného príspevku je skutočnosť, že Fond ochrany vkladov bol doteraz povinný vyplácať náhrady za nedostupné vklady už v štyroch insolventných bankách. Na vyplácanie týchto náhrad Fond ochrany vkladov potreboval vysoký objem finančných prostriedkov, ktoré si čiastočne musel zaobstarať formou prijatia úveru. Pritom v krajinách Európskej únie sa v praxi uplatňuje kritérium, že systém ochrany vkladov sa považuje za bezpečný a dostatočne pripravený na plnenie svojho poslania za predpokladu, že inštitúcia zabezpečujúca ochranu vkladov má k dispozícii vlastné (teda nie cudzie) finančné prostriedky v objeme najmenej 1,5 % z celkovej hodnoty všetkých bankových vkladov chránených príslušným systémom ochrany bankových vkladov. Podľa tejto úpravy sa bude prvý raz postupovať až pri určovaní výšky ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov na rok 2002, úprava sa nijako nedotkne výšky ročného príspevku do Fondu ochrany vkladov, ktorá bola ešte v decembri 2000 určená na rok 2001.

Pravidlá určovania výšky sadzby mimoriadneho príspevku bánk

4. Spresnili sa aj pravidlá určovania výšky sadzby mimoriadneho príspevku bánk a pobočiek zahraničných bánk do Fondu ochrany vkladov s tým, že výška tohto príspevku môže byť určená až vo výške 0,1% z objemu chránených vkladov.

Zrušenie zvýhodneného postavenia stavebných sporiteľní

5. Postupne sa ruší aj zvýhodnené postavenie stavebných sporiteľní, ktoré doteraz platili len polovicu stanoveného ročného príspevku. Ich príspevok bude v roku 2002 predstavovať ešte 50 % zo stanoveného príspevku pre banky, v roku 2003 75%, v roku 2004 90% a v roku 2005 sa úplne vyrovná výške príspevkov ostatných bánk a bude predstavovať 0,75 % z objemu chránených vkladov. Odstráni sa tým nerovnosť bankových subjektov z hľadiska výšky ročného príspevku, ktorý povinne platia bankové subjekty. Stavebné sporiteľne a ostatné banky pôsobia pri zbere bankových vkladov na tom istom bankovom trhu a při zbere bankových vkladov medzi nimi existuje hospodárska súťaž. Z tohto hľadiska bolo zvýhodňovanie stavebných sporiteľní v porovnaní s ostatnými bankami polovičnou sadzbou príspevkov do Fondu ochrany vkladov, a tiež doterajšou vyššou, dvojnásobnou úrovňou ochrany bankových vkladov (60-násobok hornej hranice plnenia), ktoré sú uložené v stavebných sporiteľniach, odstránené.

Nepovinnosť hradiť za nedostupné vklady

6. Ďalšou zmenou týkajúcou sa príspevkov je, že banka, v ktorej sa vklady stali nedostupnými, už nie je povinná hradiť Fondu príspevky, ktorých splatnosť nastala po vzniku insolvencie banky, teda potom, keď sa vklady v banke stanú nedostupným. Dôvodom tejto zmeny sú poznatky z praxe, z ktorých vyplýva, že takéto príspevky sú v podstate už reálne a nevymožiteľné práve kvôli insolventnosti banky. Navyše do určitej miery nie je dostatočne logické, aby insolventná banka platila príspevky do Fondu ochrany vkladov aj za obdobie, ktoré nasleduje až po vzniku tej insolvencie banky, v ktorej dôsledku Fondu ochrany vkladov vznikla povinnosť vyplatiť náhrady za nedostupné vklady.

Ďalšie úpravy, týkajúce sa ochrany vkladov v bankách

7. Vzhľadom na rozšírenie ochrany vkladov aj na vybrané právnické osoby a zároveň v záujme zachovania rovnosti veriteľov banky pri uspokojovaní pohľadávok veriteľov proti banke bolo potrebné spresniť dôsledky vzniku nedostupnosti vkladov (teda vlastne dôsledky vzniku insolvencie banky) na nakladanie s dovtedy existujúcimi pohľadávkami a záväzkami banky, na vznik nových pohľadávok banky (teda na poskytovanie úverov) a na vznik nových záväzkov banky (teda na prijímanie vkladov). V záujme zamedzenia rôznym špekuláciám a zachovania rovnosti všetkých veriteľov banky sa v zákone o ochrane vkladov zakotvilo, že na obdobie, ktoré sa začína dňom, keď sa vklady v banke stali nedostupnými, a ktoré sa skončí pri skončení vyplácania náhrad za nedostupné vklady, sa pozastavuje nakladanie s vkladmi v banke, postupovanie pohľadávok proti banke z nedostupných vkladov, započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami, ako aj prijímanie ďalších vkladov, poskytovanie úverov, bankových záruk a dokumentárnych akreditívov a uzatváranie iných obchodov, ktorými sa zvyšujú pohľadávky alebo záväzky banky proti iným osobám. Započítavanie vzájomných pohľadávok medzi bankou a inými osobami sa zastavuje bez ohľadu na to, či by k započítaniu malo dôjsť jednostranným právnym úkonom smerujúcim k započítaniu alebo dohodou (dvojstranným právnym úkonom) o započítaní. Nezastavuje sa však uhrádzanie poskytnutých úverov (vrátane splátok z poskytnutých úverov), ani ich príslušenstva.

8. Upravilo sa aj ustanovenie o výške náhrady, ktorú Fond ochrany vkladov poskytuje za zákonom chránené nedostupné bankové vklady. Fond ochrany vkladov bude poskytovať náhradu len vo výške 90 % nominálnej hodnoty vkladov jedného vkladateľa v jednej banke. Vo výške 10 % bude riziko znášať vkladateľ sám, a to z výchovných dôvodov, aby si vkladateľ uvedomil zodpovednosť pri výbere banky, do ktorej vkladá svoje úspory a tiež z dôvodu, aby nedochádzalo k nárastu vkladov v bankách, ktoré dávajú neprimerane vysoké úroky na vklady.

9. Maximálna výška náhrady za nedostupný vklad sa bude od začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie rovnať výške 20 000 EUR v prepočte na slovenské koruny. Zároveň sa na prechodné obdobie ustanovuje (vzhľadom na finančné zdroje Fondu ochrany vkladov), že maximálna výška náhrady za zákonom chránené bankové vklady je do tohto obdobia dočasne nižšia.V tomto prechodnom období sa zachová doterajší valorizačný mechanizmus zvyšovania maximálnej možnej výšky náhrady v závislosti od rastu výšky priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike. V nadväznosti na uvedené bola maximálna možná výška náhrady poskytovaná jednému vkladateľovi alebo inej oprávnenej osobe za nedostupné vklady v jednej banke ustanovená při vzniku nedostupnosti vkladov v období od nadobudnutia účinnosti tejto novely zákona (teda od 1. decembra 2001) do 1. júla 2002 najviac vo výške tridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike a pri vzniku nedostupnosti vkladov po 30. júni 2002 najviac vo výške štyridsaťnásobku priemernej mesačnej mzdy v Slovenskej republike, pričom takéto násobky sa budú naďalej zaokrúhľovať nahor na celé 100 Sk. Ak by však takto zistený násobok bol vyšší ako suma, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny, bude mať každý vkladateľ alebo iná oprávnená osoba nárok na náhradu od Fondu najviac vo výške sumy, ktorá sa rovná prepočtu 20 000 EUR na slovenské koruny podľa kurzu vyhláseného Národnou bankou Slovenska ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými.

10. Spresňuje sa aj posudzovanie osobitného vzťahu k banke na účely poskytovania, respektíve neposkytovania náhrad za nedostupné vklady, a to v nadväznosti na nový zákon o bankách, v ktorom sa okruh týchto osôb vymedzuje.

11. Vzhľadom na rozšírenie ochrany vkladov aj na vybrané právnické osoby bolo potrebné spresniť kritériá na preukazovanie identity právnických osôb, ktoré si uplatňujú právo na náhradu za zákonom chránené nedostupné bankové vklady. 12. Upresnili sa aj právne vzťahy medzi Fondom ochrany vkladov a bankou, za nedostupné vklady, v ktorej vyplatil Fond náhrady tak, že sa popri úprave v zákone o ochrane vkladov podporne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o ručení. Uvedená skutočnosť bola doteraz zdôvodňovaná iba v dôvodovej správe k zákonu o ochrane vkladov, preto bolo dôležité vzhľadom na význam uvedeného zakotviť ručiteľský záväzok Fondu priamo do zákona o ochrane vkladov.

13. Podľa doterajšieho znenia zákona o ochrane vkladov má Fond ochrany vkladov nárok na prístup k informáciám chráneným bankovým tajomstvom iba v prípadoch, keby k nedostupnosti bankových vkladov došlo de iure v dôsledku vyhlásenia insolventnosti banky formou rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ale nie v prípadoch, keby k nedostupnosti bankových vkladov došlo de iure v dôsledku rozhodnutia súdu vydaného v rámci konkurzného súdneho konania. Aj v takýchto prípadoch však treba zabezpečiť prístup Fondu ochrany vkladov k informáciám chráneným bankovým tajomstvom a to v záujme kvalifikovaného a rýchleho zabezpečenia vyplácania náhrad za nedostupné bankové vklady. Práve preto sa upravilo príslušné ustanovenie zákona o ochrane vkladov. Zároveň sa v navrhovanej úprave § 12 odseku 1 spresňuje ustanovenie o práve Fondu ochrany vkladov kontrolovať správnosť plnenia úloh banky, v ktorej sa vklady v banke stali nedostupnými (napríklad kontrolovať správnosť a úplnosť odovzdaných podkladov o zákonom chránených nedostupných vkladoch), ako aj kontrolovať správnosť plnenia úloh banky, prostredníctvom ktorej Fond ochrany vkladov zabezpečuje vyplácanie náhrad za bankové vklady.

14. Za účelom zosúladenia zákona o ochrane vkladov s novelizovaným zákonom o bankách je obsahom úpravy aj skutočnosť, že banky môžu zverejňovať informácie o zákonnej ochrane bankových vkladov nielen spôsobom a za podmienok určených zákonom o ochrane vkladov, ale aj spôsobom a za podmienok určených zákonom o bankách. Cieľom tohto regulovania zverejňovania informácií o zákonnej ochrane bankových vkladov je zamedziť, aby banky využívali zverejňovanie informácií o zákonnej ochrane vkladov na konkurenčné súperenie medzi bankami z dôvodu, že zákonná ochrana vkladov je pre všetky banky rovnaká. Táto úprava prispieva k zosúladeniu zákona o ochrane vkladov so smernicou o systémoch ochrany vkladov platnou v Európskej únii.

15. Za účelom dosiahnutia, aby sa zákon o ochrane vkladov nemusel opätovne novelizovať pri príprave ďalších nových zákonov sa dopĺňa možnosť Fondu ochrany vkladov získavať zdroje aj ďalšími príjmami podľa osobitných zákonov (napríklad podľa zákona o garančnom fonde, ktorým sú chránené investície v investičných spoločnostiach, môže tento fond poskytnúť Fondu ochrany vkladov úver). Zároveň sa obdobne dopĺňa zákon o ochrane vkladov tak, že prostriedky Fondu ochrany vkladov možno použiť aj na úhradu ďalších výdavkov uložených podľa osobitných zákonov (napríklad na úver pre garančný fond).

16. Cieľom novely zákona o ochrane vkladov bolo aj upraviť trvalé zloženie a tvorbu Rady Fondu ochrany vkladov (na obdobie po začlenení Slovenskej republiky do Európskej únie) tak, že tento najvyšší orgán Fondu ochrany vkladov bude mať naďalej sedem členov v záujme zabezpečenia pohotového plnenia svojich úloh (podľa platného zákona by Rada Fondu v tomto období mala pozostávať zo všetkých zástupcov bánk, ktoré prispievajú do Fondu, čo by mohlo ohroziť operatívne rozhodovanie tohto orgánu najmä v prípadoch vyplácania náhrad) a jej funkčné obdobie bude štvorročné. Zároveň sa ustanovuje, že piatich členov Rady Fondu ochrany vkladov reprezentujúcich banky a pobočky zahraničných bánk volia a odvolávajú na spoločnej schôdzi zástupcovia tých bánk a pobočiek zahraničných bánk, ktoré sú povinne zapojené do systému ochrany bankových vkladov v Slovenskej republike. Pritom hlasy budú mať v takom pomere, v akom tvoria príspevky do Fondu. Ďalšími dvoma členmi Rady Fondu bude jeden zástupca Národnej banky Slovenska a jeden zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky. Upravuje sa aj trvalé zloženie a tvorba Dozornej rady Fondu ochrany vkladov (na obdobie po začlenení Slovenskej republiky do Európskej únie) tak, že tromi z piatich členov dozornej rady budú zástupcovia bánk. Ďalšími dvoma členmi Dozornej rady Fondu bude jeden zástupca Národnej banky Slovenska a jeden zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky. V prechodnom období však budú naďalej osobitným spôsobom dočasne zostavované niektoré orgány (rada a dozorná rada) Fondu ochrany vkladov. Predĺženie dočasného zvýšeného počtu zástupcov štátu (konkrétne po dvoch zástupcoch Ministerstva financií Slovenskej republiky menovaných ministrom financií) v orgánoch (v rade a v dozornej rade) Fondu ochrany vkladov, je motivované tým, aby sa pri postupnej aproximácii právnej úpravy systému ochrany vkladov v Slovenskej republike so smernicou platnou v Európskej únii lepšie využili priame poznatky zástupcov Ministerstva financií Slovenskej republike z niektorých orgánov.

17. Zmenilo sa aj zloženie Prezídia Fondu ochrany vkladov tak, že s účinnosťou od 1. decembra 2001 sa bude skladať z predsedu a ďalších dvoch členov. Týmto sa celkový počet členov Prezídia Fondu ochrany vkladov zracionalizuje a zníži sa z piatich na troch členov. Takto znížený počet členov plne postačuje na zabezpečenie plnenia funkcií a úloh Prezídia Fondu ochrany vkladov.

18. Významným je ustanovenie, ktorým sa zakotvuje právo Fondu spolupracovať a vymieňať si informácie s Národnou bankou Slovenska, s osobami prostredníctvom ktorých Fond vypláca náhrady a s inštitúciami systémov ochrany vkladov v iných štátoch. Spolupráca s Národnou bankou Slovenska a poskytovanie potrebných informácií Fondu vyplýva tiež zo zákona o Národnej banke Slovenska.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 21.6.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár