(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výsledky v poľnohospodárstve môžeme sledovať:
1) v naturálnom vyjadrení – zmieňujeme sa o nich pri tvorbe produktov a vyjadrujú sa spravidla vo fyzických jeknotkach alebo v iných dohodnutých, prípadne peňažných
2) v hodnotovom vyjadrení – má zásadný význam pri sledovaní ekon. výsledkov, fin. ukazovateľov

add 1). Naturálne množstvo výroby sa vyjadruje kategóriou produkcia. Pri tom rozoznávame 4:

1. HRUBÁ PRODUKCIA – HP – je súhrn vyprodukovaných výrobkov alebo služieb za určité obdobie (spravidla 1 rok), pritom rozlišujeme:
a) hrubú poľ. produkciu HPP
* HPRV
* HPŽV
b) hrubú nepoľ. produkciu HNP (pridružená výroba, oprav., staveb.)
HPP+HNP = CPP (celková produkcia podniku) alebo CHP (celková hrubá produkcia)

Členenie hrubej produkcie:
2 zložky: * konečný produkt:
1. trhová produkcia – predané výrobky mimo podnik
2. naturálna nevýrobná spotreba – osobná, spoločenská spotreba
* medziprodukt (výrobná spotreba) – produkty určené na výrobnú spotrebu, nemajú charakter konečného produktu
môžu byť: a) podnikový medziprodukt – spotreba vl. výrobkov a služieb Mp
b) medzipodnikový medziprodukt – výrobky, ktoré produkujú poľ. podniky, realizujú ich, ale iné ich nakupujú a spotrebuvávajú vo výrobnom procese (spotreba nakúpených osív, sadív) Mmp
c)
medziodvetvový medziprodukt – výrobky, ktoré spotrebovávajú poľ. podniky, ale vyrábajú ich odvetvia nár. hospodárstva Mmo

2. VÝSLEDNÁ PRODUKCIA – VP – neobsahuje spotrebu vlastných výrobkov = spotrebovaný podnikový medziprodukt sa do nej neráta
VP = HP – Mp
– z hľadiska podniku je to veľmi dôležitá kategória

3. VLASTNÁ PRODUKCIA – VlP – ak od výslednej produkcie odpočít1ame Mmp dostaneme VlP
VlP = VP – Mmp

4. ČISTÁ PRODUKCIA – ČP – vyjadruje novovytvorenú úžitkovú hodnotu
ČP = VlP – Mmo

add 2). Hodnotové vyjadrenieprodukcie (peň. príjmy v poľ. a kategórie dôchodkov)
Príjmy poľ. subjektov sparavidla plynú najmä z poľ. výroby. Tieto vyjadrujeme cenou výslednej poľ. produkcie (CVPP).
Príjmy z nepoľ. výroby tvoria cenu výslednej nepoľ. produkcie (CVNP)
CVPP + CVNP = CVP * cena výslednej produkcie podniku

 • okrem príjmov z výroby poľ. podniky môžu získať peniaze z iných aktivít
 • súhrnne ich označujeme ako nevýrobný dôchodok – zvyšuje HV, zvyšuje zdroje na rozdelenie
 • výrobné a nevýrobné príjmy tvoria spolu celkový príjem

výnosy celkom = cena výslednej produkcie + nevýrobný dôchodok
hrubý dôchodok HD = cena výslednej produkcie – výrobná spotreba – odpisy
– vyjadruje čistú pridanú hodnotu vo výrobe
HD = CVP – FÚ
čistá pridaná hodnota predstavuje novovytvorenú hodnotu, ktorá je výsledkom živej práce
fond úhrady FÚ = výrobná spotreba + odpisy

čistý dôchodok = hrubý dôchodok – osobný dôchodok
– vyjadruje nadhodnotu vyprodukovanú vo výrobe

Dôchodky
Hrubý a čistý dôchodok sú výrobné dôchodky, ale podľa druhu výroby možno rozlíšiť poľnohospodárske výrobné dôchodky a nepoľnohospodárske výrobne dôchodky.
Výrobné dôchodky upravené o nevýrobný dôchodok predstavujú celkové dôchodky a po úhrade všetkých daní a odvodov sa v poľ. podnikoch rozdeľujú ako použité dôchodky predovšetkým na:

 • rozšírenie výroby
 • osobnú spotrebu
 • spoločenskú spotrebu.

Okrem vlastnej tvorby hodnôt poľnohospodárstvo sa podieľa aj na ich obehu. Kolobeh produktov je v poľnohospodárstve veľmi komplikovaný v porovnaní s inými odvetviami NH. Je to dané povahou poľ. výroby, ktorá syntetizuje v nielen technický a pracovný proces, ale aj proces biologický. Pritom pri výrobnom procese často vzniká viacero výrobkov, ktoré sa kvalitou, použitím a dôležitosťou navzájom odlišujú. Podľa počtu produktov rozlišujeme nasledovné druhy výrob:

 • jednoduchá – vzniká len 1 výrobok
 • združená – vzniká viacero výrobkov
 • paralelne – navzájom sú na sebe nezávislé
 • alternatívne – konkurujú si
 • spojená – typická združená výroba bez ohľadu na to, či výrobca má záujem na produkcii všetkých výrobkov alebo nie
 • suplementárna – spočiatku je paralelná, neskôr alternatívna

Vyčísľovanie výsledkov výroby je východiskovým bodom hodnotenia hospodárenia a komplexného vyjadrenia výsledku reprodukčného procesu. Pretože výrobca výrobkov pri vzniku ešte nemá informácie, ktoré výrobky a ako umiestniť na trhu, t. j. vyčísliť ich trhovú hodnotu, preto je potrebné rozlíšiť dve etapy ohodnotenia výsledkov reproduckčného procesu:

 • naturálne výsledky (pri tvorbe produktov)
 • hodnotové výsledky (pri obehu produktov)

Pre vyjadrenie naturálneho množstva možno použiť:

 • naturálne fyzikálne jednotky
 • naturálne dohodnuté jednotky (obilné jednotky, energetické)
 • peňažné jednotky
 • iné (časové)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.