(, EuroEkonóm.sk ,  6)

Plánovanie v neziskových organizáciách:– je nutné mať plán na získanie prostriedkov, využíva sa formálne plánovanie

Plánovanie v ziskových organizáciách:
– plánovací proces je neformálny

PLÁNOVACÍ SYSTÉM – cieľovo usporiadaná množina prvkov, ktorá obsahuje jednotlivé druhy plánov a väzieb medzi nimi

FIREMNÉ PLÁNOVANIE – proces, ktorý zahŕňa sériu krokov a fáz za sebou nasledujúcich v určitom poriadku. Tieto kroky sú všeobecné a platia pre tvorbu plánu na úrovni firmy ako celku, tak aj pre jednotlivé funkčné plány.

Obsah firemného plánovania:

1. formulácia cieľov
2. analýza a rozpracovanie predpokladov pre vývoj príslušného prostredia (externého, interného)
3. výber činností, pomocou ktorých dosiahneme vytýčený cieľ
4. analýza a hodnotenie pôsobenia spätnej väzby ako základ pre budúce preplánovanie

Plánovací proces zahŕňa niekoľko krokov:
-definovanie cieľa
-externá a interná analýza podniku
-zostavovanie variantov plánu
-výber najlepšieho variantu
-proces schvaľovania
-kontrola a spätná väzba

Firemné plánovanie je nepretržitý proces počas celého roka, medziobdobia sú na zbieranie dát, v júni – júli by už mala existovať predstava o budúcom pláne, v novembri konečná predstava.

Plánovanie na 3 úrovniach, súradniciach:
Os x-úroveň plánovania
Os y-časová súradnica (do 5 rokov)
Os z-funkčná oblasť plánu (plán marketingu, výroby, …)

Plánovanie nie je samostatné, ale prvotné, nachádza sa v každej funkcii manažmentu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

 1. Richard

  Aké kroky zahŕňa proces firemného plánovania?

 2. Michal Vana

  Proces zahŕňa definovanie cieľa, externú a internú analýzu, výber najlepšieho variantu plánu, schvaľovací proces a kontrolu s feedbackom.

 3. Jan Baca

  Je možné úspešne plánovať v dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí bez použitia agilných metód?

 4. Richard Botansky

  Tradičné plánovacie procesy môžu byť výzvou v rýchlo sa meniacom prostredí, čo naznačuje potrebu flexibilnejších metód.

 5. Dominik Jan Uhrin

  Nahradia moderné technológie, ako je umelecká inteligencia, tradičné metódy plánovania v budúcnosti?

 6. Andrej Palencar

  Hoci článok priamo neadresuje túto tému, je zrejmé, že integrácia moderných technológií môže zlepšiť efektivitu a presnosť plánovacích procesov.

Pridaj komentár