( Inzercia,  6)

Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo zmeny v oblasti administrácie niektorých grantových programov týkajúcich sa podnikateľov.

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo rozhodnutie o presune činností spojených s implementáciou Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Opatrení 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb a 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) do pôsobnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Táto zmena nadobudla platnosť 11. 6. 2011. Má iba inštitucionálny charakter a nebude mať vplyv na prijímateľov pomoci ani na pokračovanie rozbehnutých projektov. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na stránke www.siea.gov.sk.

O novinkách v oblasti mikropôžičkového programu NARMSP, ktorého obnovenie malo byť oznámené v najbližšom čase, Vás budeme informovať.


Ekonomická poradňa

 1. Kristian

  Jedna otázka týkajúca sa článku: Aké sú hlavné dôvody presunu činností spojených s implementáciou niektorých opatrení z NARMSP do SIEA?

 2. Martin Butko

  Hlavným dôvodom presunu činností je inštitucionálna zmena, ktorá by nemala mať vplyv na prijímateľov pomoci ani na pokračovanie rozbehnutých projektov. Presun sa týka opatrení spojených s inováciami, technologickými transfermi, podporou rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb, a podporou budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

 3. Kevin

  Môže mať tento presun negatívny vplyv na efektivitu správy a implementácie eurofondov?

 4. Patrik Cincala

  Článok uvádza, že zmena má iba inštitucionálny charakter a nebude mať vplyv na prijímateľov pomoci ani na rozbehnuté projekty, čo naznačuje snahu o zachovanie efektivity. Avšak, pri akomkoľvek takomto presune existuje riziko administratívnych a koordinačných výziev, ktoré by teoreticky mohli ovplyvniť efektivitu, hoci článok túto možnosť priamo nerieši.

 5. Lukas Durnek

  Boli pri rozhodnutí o presune zohľadnené všetky zainteresované strany, alebo existuje podozrenie na politické motivy?

 6. Erik Parso

  Článok poskytuje informácie o presune ako takom, vrátane dôvodu a očakávaných dôsledkov, ale nezaoberá sa podrobnosťami rozhodovacieho procesu ani možnými politickými motivmi. Bez ďalších informácií je ťažké hodnotiť, či boli pri rozhodnutí zohľadnené všetky zainteresované strany alebo či hrali úlohu politické motívy.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.