(EuroEkonóm.sk,  0)

EKONOMICKY OPTIMÁLNA VÝROBA je výroba zodpovedajúca požiadavkám trhu pri optimálnom zhodnotení vstupov (tvorba čo najvyššej pridanej hodnoty = max. pridaná hodnota)

Faktory, ktoré ovplyvňujú ekon. optim výrobu:
– kvalita manažmentu
– technol. úroveň
– finančné možnosti výroby
– obmedzenia pri získavaní VF
– výkonnostné obmedzenia VF
– ostatné vplyvy okolia – predpisy BOZP, ochrany ŽP a pod.
(štát + mimošt. organizácie, zväzy … znižujú efektívnosť výrobyt)

Už ste čítali?


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.