(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Oddelenie likvidácie ma za úlohu zlikvidovať poistnú udalosť v súlade s:
1) likvidačnými smernicami
2) zákonmi a vyhláškami
3) platnými sadzobníkmi
4) poistnou zmluvou

Poistnú udalosť je poistený povinný bezodkladne nahlásiť miestne príslušnej poisťovni
1) likvidátor požiada poistnú zmluvu – overí jej platnosť a zistí či bolo zaplatené poistné
2) likvidátor ide na miesto vzniku poistnej udalosti – musí overiť rozsah škôd, ktoré vznikli
3) úhrada poistnej náhrady – do 15 dní od poskytnutia posledného dokumentu potrebného k správnej likvidácii

Zásady:
1) včasná likvidácia PU
2) získanie pravdivých a objektívnych inofrmácií
3) správna profesionálna komunikácia
4) feed back

Likvidácie poistných udalostí je konečná fáza celej realizácie poistenia. Táto fáza poukazuje, že bolo poistenie dobré uzavreté a či malo pre poisteného význam. Úlohou likvidácie je uspokojiť nároky poisteného, ktoré vyplývajú z dohodnutej poistnej zmluvy, alebo z právneho predpisu. Likvidácia poistných udalostí je súhrn pracovných postupov, cieľom ktorých je určiť výšku škody a poskytnúť poistenému alebo poškodenému (zodpovednostné poistenie) poistné plnenie. Pre poskytnutie poistného plnenia musí poistná udalosť spĺňať 2 podmienky:
– musí spĺňať všetky podmienky poistenia
– musí vzniknúť v období, v ktorom bolo poistenie v platnosti.

Poistné plnenie možno obmedziť týmito spôsobmi:
1. poistnou sumou pre životné a poistnou hodnotou pre neživotné
2. nová cena – cena, ktorá je platná v čase vzniku poistnej udalosti, primerane k tomu sa platí poistné, ktoré zohľadňuje infláciu
3. časová cena – cena, ktorú má v čase poistnej udalosti
4. redukovaná cena určité percento z novej alebo z časovej ceny

Z poistenia majetku má poistený právo na poskytnutie poistného plnenia podľa dohodnutých poistných podmienok, ak sa poistná udalosť dotýka vecí alebo deja, na ktoré sa poistenie vzťahu.

Z poistenia osôb má poistený právo na poistné plnenie poistenej sumy alebo dôchodku, základné riziká (dožitie, dôchodok, úraz, smrť).
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby v prípade nastatia poistnej udalosti nahradila za neho škodu, za ktorú poistený zodpovedá.

Registrácia poistnej udalosti

Ide o súhrn pracovných operácií, súvisiacich s evidenciou všetkých poistných udalostí. Poistený je povinný nahlásiť všetky dôležité údaje o vzniku poistnej udalosti na predpísanom tlačive.

Registrácia zahŕňa:
1. zápis do denníka poistných udalostí
2. overenie platnosti poistnej zmluvy
3. vedenie ďalšej evidencie pre sledovanie škodového priebehu.

V denníku musia byť uvedené tieto informácie:
– poradové číslo poistnej udalosti
– odvetvie poistnej udalosti
– meno a adresa poisteného
– meno a adresa poškodeného
– dátum vzniku a hlásenia poistnej udalosti
– typ poistnej udalosti

Likvidácia poistnej udalosti

Pri prehliadke podnikajúcich FO a PO ide prevažne o veľké škody, preto sa záznam musí vykonať formou zápisnice, ktorá musí obsahovať:
– dátum a miesto zapísania zápisnice
– mená zúčastnených osôb
– miesto, deň a hodinu vzniku poistnej udalosti
– príčinu vzniku poistnej udalosti
– rozsah poistnej udalosti
– všetky opatrenia, ktoré sa musia vykonať za účelom zamedzenia ďalších škôd
– spôsob opravy poškodených vecí

Pri škodách na budovách musia byť k dispozícii tieto údaje:
– predbežný vnútropodnikový zápis o vzniku a rozsahu škody
– zápis v stavebnom denníku podpísaný investorom
– vyčíslenie výšky škody formou rozpočtu podľa platných cenníkov
– faktúry za opravu
– priložená inventárna karta HIM
– výkresová dokumentácia s farebným označením poškodenia
– výdavky na znovupoužitý materiál
– doklad o odovzdaní zničeného materiálu do šrotu

Výpočet poistného plnenia
Vypočíta sa na základe likvidačných smerníc, právnych predpisov a sadzobníkov náhradných dielov a činností.

Štatistika

Štatistika:
– početnosť poistnej udalosti
– príčiny vzniku poistnej udalosti
– okolnosti vzniku poistnej udalosti
– skupiny povolaní podľa stupňa rizikovosti
– škodový priebeh
– náklady spojené s likvidáciou poistnej udalosti

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár