(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Postavenie poľnohospodárstva:
Podiel poľnohospodárstva na GNP:

 • vyspelé priemyselné štáty 3-5 %
 • SR 6-7 %
 • 5,2 % pôdohosp., z toho 4,7 % poľnohosp.
 • 9 % lesníctvo
 • 2,8 % potravin.priemysel

Podiel pracovníkov v poľnohosp. na celkovom počte obyvateľov:

 • UK 1,9 %
 • USA 2,2 %
 • Kanada 3,1 %
 • Franc. 5 %
 • Španielsko 10,2 %

Podiel poľnohosp.pracovníkov z celkového počtu pracovníkov (ekonom. aktívne obyv.)- 5,6 %.

Typy krajín podľa smeru a ťažiska substitúcie základného faktora – pôdy:
1. agrárne krajiny – poľnohospodárske
2. agrárne krajiny na počiatku industrializácie
3. agrárno – priemyselné krajiny
4. vysokopriemyselné krajiny

Základné strategické ciele agrárnej politiky:

 • zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu, zdravej výživy a výživovej dostatočnosti
 • ekonomická stabilita, dôchodková primeranosť a regionálny vyvážený rozvoj
 • ochrana a zveľaďovanie poľn. pôdy, zamedzenie prieniku cudzorodých látok do potravinového reťazca, ekologické hospodárenie
 • zachovanie poľnohospodárstva v nekonkurenčných vzťahoch

Význam poľn. vyplýva z 3 funkcií:
1. PRODUKČNÁ FUNKCIA

 • zabezpečuje prah potravinovej bezpečnosti
 • zabezpečienie sebestačnosti
 • konvenčné poľn. systémy
 • alternatívne systémy

2. SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÉ FUNKCIE

 • funkcia osídľovania
 • funkcia tvorby pracovnej príležitosti
 • zdravotno-hygienické funkcie
 • kultúrne

3. TVORBA A OCHRANA

 • pôdoochranná (protierózna)
 • vodohospodárska (zdroje pitnej vody
 • krajinotvorná

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár