(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štyri národohospodárske odvetvia:
1) poľnohospodárstvo
2) potravinársky priemysel
3) lesné hospodárstvo
4) vodné hospodárstvo

Špeciálne činnosti štátnej správy v poľnohospodárstve a potravginárstve zabezpečuje rezort prostredníctvom:
1. ŠTÁTNA VETERINÁRNA SPRÁVA
2. ÚSTAV ŠTÁTNEJ KONTROLY VETERINÁRNYCH BIOPREPARÁTOV A LIEČIV
3. ŠTÁTNY PLEMENÁRSKY ÚSTAV
4. PLEMENÁRSKA INŠPEKCIA
5. ÚSTREDNÝ, KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV POĽNOHOSPODÁRSKY
6. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA INŠPEKCIA
7. TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PODOHOSPODÁRSKY

Výkon niektorých osobitných úloh ústrednej štátnej správy zabezpečujú územné odbory MP SR zriadené na úrovni krajov (krajské odbory-8) s vysunutými pracoviskami pre územia okresov (79). Štátnu správu v územno-správnych obvodoch na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva, rybárstva, pozemkových úprav a štátnej veterinárnej starostlivosti vykonávajú krajské a okresné úrady. Agrárnu politiku pomáhajú uskutočňovať a zároveň plnia špeciálne podporné funkcie aj štátne fondy:
1) ŠTÁTNY FOND OCHRANY A ZVEĽAĎOVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO PôDNEHO FONDU
2) ŠTÁTNY FOND TRHOVEJ REGULÁCIE
3) ŠTÁTNY PODPORNÝ FOND POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA

– pôsobia ako samostatné nezávislé inštitúcie od 30.6.1996
– zvláštne postavenie má SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, ktorý plní úlohy v procese privatizácie štátnych podnikov hospodáriacich na pôde
VEDECKO VÝSKUMNÚ ZÁKLADŇU tvorí 18 organizácií, ktoré sa členia podľa formy hospodárenia na 2 skupiny:
1. priamo riadené štátne organizácie s príspevkovou formou hospodárenia
– je ich 1/2 (9) z oblasti ekonomiky, R a ŽV, potravinárstva, veterinárstva a agroekológie
2. hospodárske organizácie, štátne podniky, a.s., s.r.o.
– sú to inžiniersko-technické a výskumno-vývojové organizácie, zaoberajúce sa zavádzaním inovácií do praxe šľachtiteľskou a výskumnou činnosťou.
– významnou inštitúciou je aj AGROINŠTITÚT, ktorý riadi, metodicky usmerňuje pôdohosp. a potrav. učilištia a zároveň zabezpečuje ďalšiu odbornú prípravu dospelých a poradenstvo.

Poradenské služby v agropotrav. komplexe od r. 1995 vykonávajú 2 centrá:

  • SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA, ktorá zabezpečuje spoluprácu so zväzom poľ. družstiev a terénne poradenstvo;
  • AGROSERVIS – združenie VÚ rezortnej ved.-výskumnej základne, ktorý zabezpečuje špec. vedecko-výskumné poradenstvo.

Špeciálnou organizáciou pre vedecko-technické informácie s prepojením na medzinárodné vedecko-technické databázy je ÚSTAV VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ PRE PODOHOSPODÁRSTVO v Nitre.
Centrálnu databázu rezortu spravuje, medzinárodné centrá prepojuje a ekonomické a sociálne informácie zabezpečuje VÝSKUMNÝ ÚSTAV EKONOMIKY, POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA
V rámci prvovýroby záujmy družstiev zastupuje ZVAZ POĽNOHOSPODÁRSKYCH DRUŽSTIEV, samostatne hospodáriacich roľníkov a vlastníkov pôdy zastupujú dve združenia:

  • ZDRUŽENIE VLASTNÍKOV PODY A AGROPODNIKATEĽOV SLOVENSKA
  • ZDRUŽENIE ROĽNÍKOV A AGROPODNIKATEĽOV SLOVENSKA

Potravinársky priemysel zabezpečuje prevzatie, skladovanie a spracovanie poľn. produktov, vyrába potravinové suroviny a hotové výrobky a zúčastňuje sa na zásobovaní obyvateľstva potravinami (7-8 tis. druhov potrav. výrobkov).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár