(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Mandát poslanca zaniká

Definícia pojmu Mandát poslanca zaniká v ekonomickom slovníku. Výraz Mandát poslanca zaniká sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Mandát poslanca zaniká“

– odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu odsúdením za trestný čin, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti, na právne úkony, zmenou trv. pobytu mimo územia obce, ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastnil trikrát po sebe riadneho zasadnutia OZ, ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutia OZ zrušením obce, smrťou.

Už ste čítali?