Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť

Definícia pojmu Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť v ekonomickom slovníku. Výraz Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Sociálne poistenie.

Definícia výrazu „Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť“

Lekársky posudok pre účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa zákona č. 437/2004 Z. z. – Krátka definícia: Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Definícia podľa zákona: Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia (§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 437/2004 Z. z.). Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov (§ 7 ods. 1 z. č. 437/2004 Z. z.). Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu (§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov) súvisiacu s poškodením (§ 7 ods. 2 zákona č. 437/2004 Z. z.).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?