(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Krížové financovanie

Definícia pojmu Krížové financovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Krížové financovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy.

Definícia výrazu „Krížové financovanie“

v súlade s čl. 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 komplementárny spôsob financovania výdavkov (z fondov ERDF a ESF) v rámci limitu 10% na každú prioritnú os OP, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu s podmienkou, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ňou priamo spojené. Táto miera sa zvyšuje na 15% v prípade projektov zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle čl. 3, ods. 1 psím. c) Nariadenia ES 1081/2006;

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.