Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kohézny fond

Definícia pojmu Kohézny fond v ekonomickom slovníku. Výraz Kohézny fond sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia, Európske fondy, Financie, Európska únia.

Definícia výrazu „Kohézny fond „

Z fondu sú financované projekty v oblasti životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. Odlišuje sa od štrukturálnych fondov tým, že je určený členským krajinám a nie regiónom. V SR sa projekty podporené týmto fondom týkajú ciest, letísk a železníc; projekty v oblasti životného prostredia sa zameriavajú na zásobovanie pitnou vodou, čističkami odpadových vôd a tuhý odpad.

Orgán, ktorý vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy, aby uľahčoval prípravu na vstup do hospodárskej a menovej únie štátom, ktorých HDP na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90% priemeru EÚ.

(Cohesion Fund) – finančný nástroj kohéznej politiky EÚ na účely posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti Spoločenstva v záujme podpory trvalo udržateľného rozvoja (čl. 1 nariadenia o KF). Oprávnené na financovanie z KF sú tie členské štáty, ktorých HND na obyvateľa v PPS vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 – 2003 je nižší ako 90 % priemeru ÉU-25 (čl. 5 všeobecného nariadenia).

vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy, aby uľahčoval prípravu na vstup do hospodárskej a menovej únie štátom, ktorých HDP na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90% priemeru EÚ. Využíva sa na podporu projektov v oblasti životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. Pomoc v rámci kohézneho fondu sa zastaví, ak v štátoch poberajúcich podporu existuje nadpriemerný verejný deficit a táto situácia sa neodstráni v rámci stanovenej lehoty.

(ďalej aj KF) – finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25 na podporu projektov dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;

Finančný nástroj EÚ, ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia.

(Cohesion Fund) – finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25. Podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia.

– vznikol na základe Maastrichtskej zmluvy, aby uľahčoval prípravu vstupu do hospodárskej a menovej únie štátom, ktorých HDP na jedného obyvateľa nedosahuje úroveň 90% priemeru EÚ. Využíva sa na podporu projektov v oblasti životného prostredia a dopravnej

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?