(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hlavný kontrolór

Definícia pojmu Hlavný kontrolór v ekonomickom slovníku. Výraz Hlavný kontrolór sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Hlavný kontrolór“

– kontroluje plnenie úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu, kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom.

– vykonáva kontrolu príjmov/výdavkov rozpočtu obce, vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu. Predkladá výsledky kontroly obecnému zastupiteľstvu, predkladá raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo ŠR.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.