(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Doplnková ochrana

Definícia pojmu Doplnková ochrana v ekonomickom slovníku. Výraz Doplnková ochrana sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Migrácia a azyl.

Definícia výrazu „Doplnková ochrana“

Migračný úrad MV SR poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ktorému neudelil azyl v prípade, že pri návrate do krajiny pôvodu by bol vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia. Vážny bezprávím sa rozumie: trest smrti, mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, vážne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia počas medzinárodného alebo vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu. Doplnková ochrana sa poskytuje na jeden rok, pričom doba jej trvania môže byť vždy o jeden rok predĺžená, v prípade, že dôvody, pre ktoré bola poskytnutá stále pretrvávajú. O jej predĺženie treba požiadať najskôr 90 dní a najneskôr 60 dní pred uplynutím lehoty jej trvania, na policajnom útvare v mieste pohybu. V prípade jej udelenia, osoba má právo na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ubytovanie, stravu, vreckové (12, -Sk/deň), zdravotnú starostlivosť, možnosť zamestnať sa. Do troch dní pred jej skončením je osoba povinná o tomto oboznámiť Migračný úrad MV SR. Doplnková ochrana môže byť poskytnutá aj na účel zlúčenia rodiny.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.