Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

dohoda o vinkulácii

Definícia pojmu dohoda o vinkulácii v ekonomickom slovníku. Výraz dohoda o vinkulácii sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „dohoda o vinkulácii“

Dohoda o dobrovoľnom viazaní vyplatenia Poistnej sumy v prípade dožitia sa konca Poistnej doby Poisteným, vyplatenia Odkupnej hodnoty, ako aj iných peňažných plnení definovaných v tejto dohode v prospech Banky, uzatvorená medzi Poistiteľom a Poistníkom. Momentom nadobudnutia platnosti a účinnosti Dohody o vinkulácii môže Poistník Disponovať Poistnou zmluvou len po písomnom súhlase Banky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?